Pokyn ředitele - provoz školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 8. 9. 2021 dochází k úpravě podmínek provozu školy.

1) ke dni 10. 9. 2021 bylo ukončeno testování žáků a zaměstnanců školy; pokud epidemiologická situace bude v budoucnu vyžadovat opětovné zahájení testování, škola se to doví minimálně 7 dnů dopředu

2) všechna ostatní epidemiologická opatření zůstávají v platnosti, a to:

 • zvýšená hygiena rukou
 • nošení respirátorů nebo roušek u žáků do 15 let ve společných prostorách školy zůstává v platnosti
 • při výuce, sedí-li žák ve své lavici, není respirátor či rouška nutná
 • omezený vstup „třetích“ osob do budovy školy
 • omezená možnost konání výletů, exkurzí či jiných aktivit spojených s výukou mimo prostor budovy školy; výjimku tvoří vycházka do parku nebo výuka Tv na školním hřišti
 • pravidla pro výuku plavání řeší MŠMT spolu s MZd
 • do budovy školy nevstupují osoby s příznaky nemoci covid-19
 • objeví-li se žák během výuky s příznaky nemoci covid-19, odchází do jiné místnosti a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem (výjimku tvoří žáci alergici apod. po předložení potvrzení od pediatra)
 • objeví-li se zaměstnanec s danými příznaky, ihned odchází z budovy školy

Zdroj:

1) Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest č. 705 ze dne 30. 7. 2021 ve znění ustanovení č. 711 ze dne 16. 8. 2021

2) Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování („Manuál“)

Mgr. Libor Kuča

Sdružení rodičů a přátel školy - informace o činnosti

Milí rodiče,

se začátkem nového školního roku a blížícími se třídními schůzkami, kdy se opět potkáme osobně na půdě školy, bychom vám rádi připomněli činnost Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ).

K čemu slouží SRPŠ a proč vybíráme příspěvek?

Každá třída má své volené zástupce z řad rodičů, kteří se pravidelně setkávají. SRPŠ na svých schůzích projednává realizaci a zapojení do jednotlivých akcí jako je např. Mikulášský jarmark, Karneval školní družiny, Den otevření dveří apod.

Kromě veřejných akcí se zaměřuje i na přímou podporu žáků formou odměn. Jedná se např. o odměny za jejich zásluhy v reprezentaci školy na olympiádách a soutěžích či příspěvky celým skupinám žáků na lyžařské kurzy, autobusovou dopravu, soustředění apod.

Ač se zdá, že se v minulém školním roce nekonaly žádné akce, kde by bylo SRPŠ „vidět“, bylo sdružení stále aktivní ve své činnosti.

Jako každý rok, i v tom minulém, zajistilo mikulášskou nadílku a ocenilo nejlepší žáky třídy knižními odměnami. Odměny SRPŠ putovaly úspěšným žákům např. chemické, biologické, matematické či dějepisné olympiády. Sdružení se podílí i na akci ke Dni zdraví a na preventivních programech – přednáškách, které realizuje škola pro své žáky.

Loni poprvé se podílelo i na rozloučení s žáky devátých ročníků zakoupením upomínkových předmětů a „vyprovodilo“ žáky pátých ročníků na II. stupeň příspěvkem na velký závěrečný výlet.

Jelikož neproběhlo čerpání finančních příspěvků v takové výši, jako běžný školní rok, zrodila se myšlenka ocenit všechny žáky naší školy. Za jejich snahu, nasazení a píli v nelehkém školním roce, kdy se museli všichni vypořádat s velmi nestandartními podmínkami pro vzdělání.

Ať už šla někomu distanční výuka lépe a jinému méně, SRPŠ si uložilo jasný cíl – ocenit každého.

Vážíme si toho, že sdružení poskytlo balíček opravdu všem žákům, i těm, za které rodiče příspěvek neuhradili, nedělalo rozdíly a tak nechtělo vyčlenit žádného žáka.

A tak vzniklo během pár dní skoro 460 balíčků plných sladkých odměn, mírně se lišící pro první a druhý stupeň. Věříme, že vykouzlily úsměv a radost každému, kdo jej obdržel.

Pokud si budete letos klást otázku, zda má příspěvek pro SRPŠ smysl, tak věříme, že opravdu má. I když je někdy pro vás jeho činnost neznámá či neviditelná, tak balíček, který dítě přineslo domů, odměna za olympiádu, levnější cesta autobusem do divadla či na lyžařský kurz nebo dárek ke dni dětí už bude trochu viditelnější připomínkou.

Zástupci SRPŠ přejí všem rodičům a žákům pevné zdraví a úspěšný školní rok.

Sdružení rodičů a přátel školy zasedá v tomto složení:

Předseda: Dagmar Brettschneiderová

Místopředseda: Martina Šuláková

Pokladník: Anna Dužyková

Členové: Dana Pacalová, Věra Rosičková, Eva Čubová, Šárka Jarošková, Andrea Žvaková, Kateřina Adámková, Martina Nováková Fabianová, Markéta Vařechová, Silvie Golová, Daniela Surovcová, Pavel Lukáč, Sylva Urbišová, + zástupci letošních prvních ročníků

Fotky...

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 9. 9. 2021 se v 15:30 hodin konají ve třídách 2. – 9. ročníku třídní schůzky. Budete zde informováni o organizaci školního roku, seznámeni se školním řádem, připravovaných školních akcích a současných aktuálních opatřeních ve školství v souvislosti s epidemiologickou situací.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Libor Kuča

Zápis žáků do školní družiny ve školním roce 2021/22

Nové žáky mohou rodiče do školní družiny přihlásit 1. září 2021 od 7:45 do 9.00 hod. ve vestibulu u šaten.

Žáky do školní družiny nemusí znovu přihlašovat rodiče, kteří odevzdali písemně nebo e-mailem přihlášku v červnu uplynulého školního roku. Seznamy těchto žáků budou k nahlédnutí u vychovatelek 1. září při zápisu.

Provoz školní družiny bude:

 • 1. září od 8:45 do 12:00 hod.
 • od 2. září bude v provozu již ranní družina od 6:00 do 7:35 hod. i odpolední družina od 11:40 do 16:30 hod.

Pokyn ředitele školy - upřesnění podmínek zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás přivítal v novém školním roce 2021/2022 a všem popřál, aby byl klidnější, než ten předcházejí, abychom měli možnost pracovat a věnovat se svým každodenním povinnostem bez zbytečných komplikací.

Přál bych si, aby naše škola pro Vás byla místem každodenního nového poznání, abychom si zde pěstovali prostředí, ve kterém se budete rádi setkávat se svými spolužáky, kamarády, se svými učiteli a měli pocit dobrého zázemí pro své vzdělávání a svůj rozvoj.

Začátek nového školního roku bude opět poznamenán mimořádnými opatřeními, které si vyžaduje současná epidemiologická situace a které vycházejí z metodického pokynu MŠMT a MZd ČR ze dne 20. 8. 2021. Chtěl bych Vás požádat o pochopení nastalé situace a dodržování následujících pokynů:

 1. Při vstupu do budovy školy je nutná desinfekce rukou (a pak ve třídě, při vstupu do odborné učebny a do školní jídelny)
 2. Do budovy školy nesmí vstoupit nikdo, u něhož jsou prokazatelné příznaky nemoci Covid-19
 3. Ve všech společných prostorách školy všichni používají respirátor či chirurgickou roušku k zakrytí úst a nosu (výjimku mohou tvořit zdravotně znevýhodněni, kteří mají doporučení odborného lékaře)
 4. 1. září (žáci 1. ročníku 2. září), 6. září a 9. září musí všichni žáci a zaměstnanci školy podstoupit testování antigenními testy, které proběhne vždy v jednotlivých třídách na začátku vyučování. Dané testování se netýká žáků a zaměstnanců školy, kteří mají alespoň 14 dnů po ukončeném očkování proti Covidu-19, nebo jsou ve 180denní lhůtě po prokázání nemoci Covid-19, nebo se prokážou testováním na jiném místě, ne starším 72 hodin v případě PCR testu nebo 48 hodin antigenním testem. Vše je potřeba doložit patřičným potvrzením.

U žáků 1., 2. nebo 3. ročníku může v případě zájmu přijít 1 zákonný zástupce otestovat své dítě v dané dny přímo školy. Dané testování však nebude probíhat v kmenové třídě, ale ve speciální místnosti, kam bude rodič s dítětem doprovozen z vrátnice zaměstnancem školy.  

 1. Vstup „třetích“ osob do budovy školy je striktně omezen. Žáky 1. ročníku může k slavnostnímu zahájení do třídy doprovodit zákonný zástupce.
 2. Během výuky, kdy žáci sedí ve svých lavicích, žáci a učitelé respirátory či roušky používat nemusí. Výjimku tvoří pouze žáci, kteří nepodstoupí testování. Ti musí respirátor či roušku používat po celou dobu pobytu ve škole. Tito žáci v hodinách HV nesmí zpívat a v TV cvičit.
 3. V případě zdravotních problémů či zdravotní nevolnosti budou žáci umístěni do speciální místnosti a rodiče telefonicky vyzváni, aby si bezodkladně své dítě vyzvedli a situaci řešili s pediatrem. Stejně se bude postupovat v případě, kdy se u žáka prokáže pozitivní výsledek při testování.
 4. Nastane-li situace, že se 50 % a více žáků ve třídě dostane do karantény či onemocní, bude v dané třídě pro tuto skupinu zahájena distanční výuka.

 

 

Organizace školního roku 2021/2022

 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Frýdek-Místek od 14. 3. – 20. 3. 2022.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.