British Council je mezinárodní organizace, jejím cílem je podpora vzd?lávání a rozvíjení kulturních vztah?. V ?eské republice je ji mnoho let nejvyhledávan?jším partnerem u?itel?, vládních ú?ad?, univerzit a dalších vzd?lávacích institucí hledajících poradenství a monost spolupráce p?i výuce anglického jazyka. British Council si vybudoval celosv?tové renomé svou podporou u?itel? angli?tiny a organizací zkoušek Cambridge ESOL.

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ESOL

  • Úsp?šní kandidáti t?chto zkoušek získávají certifikát, který má mezinárodní

platnost a je velkou výhodou p?i  hledání zam?stnání  nebo p?i p?ijímacím ?ízení na st?ední a vysoké školy jak v ?eské republice, tak v zahrani?í.

  • Tyto mezinárodn? platné jazykové zkoušky  jsou p?ipravovány špi?kovými odborníky a skládány ve více ne 130 zemích celého sv?ta.
  • Testovány jsou všechny ?ty?i základní jazykové dovednosti – ?tení, psaní, poslech a ústní projev- ale i znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost efektivn? v angli?tin? komunikovat.
  • Kadý rok jsou zkoušky skládány dv?ma miliony lidí.
  • Úrovn? jednotlivých zkoušek vycházejí ze Spole?ného evropského referen?ního rámce pro jazyky

Naše škola se stala partnerem British Council v roce  2012 a u?itelé anglického jazyka se zam??ují na p?ípravu a skládání d?tských zkoušek YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS ( YLE). Tyto zkoušky umo?ují našim ák?m získat mezinárodní certifikát prokazující znalost angli?tiny. Jsou koncipovány tak, aby byly pro d?ti zábavné a co nejmén? stresující. D?ti se jejich prost?ednictvím seznamují se sv?tem jazykových zkoušek. YLE zkoušky jsou vhodným odrazovým m?stkem pro další cambridgeské zkoušky. D?tské zkoušky YLE jsou k dispozici ve t?ech úrovních:

  • STARTERS
  • MOVERS
  • FLYERS

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS