Otevřená škola v šablonách III

REALIZACE PROJEKTU OTEVŘENÁ ŠKOLA V ŠABLONÁCH III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 06. 2021 v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 883 592,00 Kč.

Od 1. 9. 2021 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách III pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021354.

Projekt bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Realizovány budou tyto aktivity:

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (10 šablon)
  2. Projektový den ve výuce (2 šablony)
  3. Školní psycholog – personální podpora ZŠ – 0, 5 úvazku na 22 měsíců
  4. Tandemová výuka v ZŠ – (1 šablona)

 

Otevřená škola v šablonách III

Projekt Otevřená škola v šablonách III je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školního poradenského zařízení o pozici školního psychologa a podpora žáků s SVP pomocí doučování.

Leták...

Ukončení projektu Šablony II

UKONČENÍ PROJEKTU OTEVŘENÁ ŠKOLA V ŠABLONÁCH II

Od 1. 9. 2019 realizovala naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012876.

Číst dál...

Hodnotící zpráva

Realizace dotačního projektu ŠABLONY I s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, probíhala na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019 v celkové výši podpory 1 097 398 Kč.

Škola tímto dvouletým projektem získala a realizovala šablony k dalšímu vzdělávání učitelů, které bylo zaměřeno na inkluzi, cizí jazyk, matematickou a čtenářskou gramotnost, zaměstnávala školního psychologa a realizovala vzájemnou spolupráci pedagogů, tandemovou výuku, klub logického myšlení a deskových her a u žáků ohrožených školním neúspěchem realizovala kluby doučování.
Projekt v první řadě umožnil škole uzavřít tým specialistů a to tím, že na škole nově působila školní psycholožka, čímž došlo k rozšíření služeb nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro pedagogy školy. Při plnění úkolů byla důležitá spolupráce s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a také se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními. Spolupráce se zaměřila také na Mateřskou školu Mateřídouška, kde byla provedena vždy na jaře přednáška o školní zralosti. Poté příprava a účast na dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a spolupráce při zápisu dětí do prvních tříd. Ve škole se se žáky pracovalo jak individuálně, tak skupinově. V prvních a šestých ročnících se školní psycholožka na začátku školního roku zaměřila na adaptaci žáků. V průběhu roku se pak, dle potřeby či na žádost učitele realizovalo mapování vztahů ve třídách, besedy se žáky apod. Psycholožka se rovněž účastnila preventivních programů a třídnických hodin. Její Individuální práce byla zaměřena na konzultace pro výchovné, výukové problémy, rizikové chování atd. Každoročně se účastnila pracovního setkání školních psychologů pořádaného MSK. Minimálně jednou za čtvrtletí se konalo pracovní setkání školních psychologů z Frýdku-Místku a okolí.
Projekt Šablony I podporoval i další vzdělávání pedagogů školy zaměřené na inkluzi, cizí jazyky, matematickou a čtenářskou gramotnost.
Pedagogové školy zintenzivnili svoji vzájemnou spolupráci šablonami Vzájemná spolupráce pedagogů a Tandemové výuky v předmětech matematika, informatika, zeměpis, přírodopis, chemie, ekologická výchova, biologická praktika apod.
Žáci školy navštěvovali klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatoval také na žáky ohrožené školním neúspěchem. Těmto žákům pedagogové školy podali pomocnou ruku prostřednictvím odpoledního doučování především v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika.
Pomocí těchto výše uvedených šablon a aktivit jsme se snažili zvýšit a zlepšit výchovně vzdělávací výsledky žáků, omezit jejich neúspěšnost, zvýšit jejich motivaci k učení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní růst pedagogických pracovníků.
Dvouletý projekt Otevřená škola v šablonách zcela jistě přispěl ke zvýšení kvalit výchovně vzdělávací práce na naší škole.
 

Projekt Otevřená škola v šablonách II

Od počátku školního roku 2019/2020 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II. Statistiku  I. etapy ve formátu pdf naleznete zde.

 

Realizace II. etapy projektu Šablony

STATISTIKA KLUBŮ II. ETAPA ŠABLONY „ Otevřená škola v šablonách“
2018 – 2019 na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
 

Číst dál...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde