Optimální vztahy mezi spoluáky, ale také pocit d?v?ry a jistoty vyplývající ze vztahu vyu?ujících a jejich ák?, to byla snaha, se kterou jsme vstupovali do tvorby projektu Zlepšení klimatu t?ídy.


Pro tento školní rok škola získala podporu dota?ního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projev? chování u d?tí a mládee na školní rok 2016/2017. Díky tomuto projektu byly finan?n? podpo?eny aktivity sm??ující ke zlepšení klimatu v jednotlivých t?ídních kolektivech.
 

V zá?í se áci 6. ro?níku zú?astnili t?ídenního adapta?ního pobytu a áci 1. t?íd absolvovali adapta?ní aktivity v rámci dopoledního vyu?ování. V obou p?ípadech se ák?m v?novali odborní lekto?i a spolu s t?ídními u?iteli nacvi?ovali techniky sebepoznávání a efektivní komunikace. áci ostatních t?íd 1. a 2. stupn? dali nahlédnout prost?ednictvím monitoringu do sv?ta atmosféry t?ídy a školních vztah?. Tato zjišt?ní se stala odrazovým m?stkem pro následující aktivity a konzultovaná témata pro jednotlivé t?ídnické hodin, které b?hem školního roku t?ídní u?itelé p?ipravují.

V??íme, e jednotlivé aktivity pomohou posílit zdravé vztahy mezi spoluáky a povedou ke zlepšení klimatu jednotlivých t?íd.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS