Řád školní jídelny

Podrobný dokument  Řád školní jídelny naleznete v menu Nejen pro rodiče - Legislativa školy - zde

 

Základní škola Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM JÍDELNY

Směrnice vydaná ředitelem

 

1.      Obědy se vydávají žákům od 11:40 do 14:00, není-li výjimečně stanoveno jinak. Do nosičů 11:30 – 12:00 a 13:40 – 13:50

2.      V případě, že žák čip ztratí, musí si zakoupit nový. Pokud čip zapomněl doma, bude mu jídlo vydáno pouze po kontrole omluvného listu, ve kterém má zapsáno číslo stravovacího čipu.

3.      Do jídelny přicházejí žáci pod vedením učitele nebo vychovatele v přezůvkách a bez aktovek. Pokud žák neobědvá, nemá do jídelny přístup.

4.      Je vhodné, aby žáci dodržovali  hygienické zásady a před jídlem si umývali ruce. Z důvodu bezpečného pohybu po školní jídelně respektují systém řazení při výdeji obědů.

5.      V jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují pravidla společenského chování (nepobíhají po jídelně, nepředbíhají se, nehlučí, dbají pravidel stolování). Řídí se pokyny učitelů, vychovatelů a pracovnic školní jídelny.

6.      Pokud žák nesní svou porci, má možnost dostat bezmasý přídavek. Pokud je součástí oběda ovoce nebo moučník a žáci je nezkonzumují v jídelně, chovají se jako slušní lidé. Neznečišťují s nimi vnitřní prostory nebo okolí školy.

7.      Po jídle žák zasune židli ke stolu a odnese použité nádobí k okénku. Poté ihned opustí jídelnu.

8.      Znečištění stolu nebo podlahy je žák povinen uklidit.

9.      Nemocným žákům se zakazuje vstup do jídelny. Obědy nemocných žáků mohou první den nemoci vyzvednout do nosičů rodiče nebo sourozenci žáka, ostatní obědy po dobu nemoci musí odhlásit. Jestliže rodiče nemocného žáka neodhlásí ze stravování, bude jim účtována od 2. dne plná cena obědu bez státní dotace. Výdej obědů je možný pouze do nádob k tomu určených. Oběd je určen k přímé spotřebě.

10.  Informace o prodeji obědů jsou měsíčně vyvěšovány u vchodu do školy, na webu školy a u vstupu do jídelny. Dodatečný prodej a také odhlášení obědu je PO-ST a PÁ 7:15 – 8:00. Výjimkou je ukončení školního a kalendářního roku, kdy odhlášky přijímáme tři dny předem. Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen. Výběr nedotované stravy probíhá v prodejní kanceláři v době jejího provozu. U bezhotovostních plateb se nedotovaná strava přiúčtuje v následujícím měsíci ke stravnému.

  •       - bezhotovostně inkasem z banky – žáci i cizí strávníci
  •       - v hotovosti v Po, St, Pá 7:15 – 8:00, na konci měsíce poslední 2 dny. Rozpis je vždy vyvěšen na stránkách školy a na e-stravě.cz
  •       - zaměstnanci – bezhotovostně i v hotovosti
  •       - firmy – možnost fakturační platby – po uzavření měsíce je vystavena faktura na základě smlouvy s danou organizací

11.  Strávník má právo si odhlásit oběd ještě tentýž den do 8:00 ráno, výjimku tvoří hromadné akce, výlety, exkurze apod. kdy je nutno oběd odhlásit do 8:00 den předem.

12.  Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně.

13.  Strávník konzumuje vydanou porci v jídelně a nevynáší zbytky stravy mimo vyhrazený prostor.

14.  Zakoupený oběd musí být odebrán jednotně (buď konzumace celého obědu v jídelně, nebo celý do jídlonosiče).

15.  Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v jídelně, na webu školy a na dvou místech základní školy.

16.  Cena stravného:

 

                          Dotovaná cena                  Nedotovaná cena

7-10 let                               20 Kč                              28 Kč

     11-14 let                             22 Kč                               28 Kč

     15 let a více                        24 Kč                              28 Kč

 

Bezlaktózová dieta

1.st.                                         21 Kč                               28Kč

2.st.                                         23 Kč                               28 Kč

3.st.                                         25 Kč                              28 Kč

 

Bezlepková dieta

1.st.                                         22 Kč                              28 Kč

2.st.                                         24 Kč                              28 Kč

3.st.                                         26 Kč                              28 Kč

 

Strávníci – jídlonosič – 63 Kč

Strávníci – konzumace v jídelně – 64 Kč

Všichni strávníci používají při odběru stravy zakoupený čip. Cena čipu činí 120 Kč – záloha, pokud strávník čip vrátí nepoškozený a čistý, záloha se vrací.

Z bezpečnostních důvodů je zákaz vstupu rodičů do školy přes jídelnu. Cizí strávník s platným stravovacím čipem se dostane do ŠJ přiložením stravovacího čipu ke snímači na dveřích. Toto opatření je z bezpečnostních důvodů – k zajištění ochrany dětí.

 

17.  Strávník má možnost některé dny (dle jídelníčku) možnost volby menu. Tuto volbu však musí provést pomocí svého čipu nebo přes internet do 7:50 den předem. Pokud volbu neprovede nebo ji provede pozdě, za zvolené se považuje menu číslo 1.

18.  Úraz vzniklý v průběhu stravování žák hlásí ihned pedagogickému dozoru. Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci dle stanoveného rozvrhu, který je v jídelně vyvěšen.

19.  Žák má právo vznášet připomínky ke školnímu stravování u vedoucí školní jídelny, u třídního učitele nebo u ředitele školy.

20.  Cizí strávníci, kteří se stravují v jídelně, mají určené stoly a rovněž věšáky k odkládání svršků. Oběd uvařený ve školní jídelně je určen k okamžité konzumaci. Výdej obědů je pouze do nádob k tomu určených.

21.  Všichni strávníci mají nárok na 1 misku kompotu nebo salátu a na sklenici nápoje.

22.  Hmotnost pokrmu je stanovena normativem. Na přání je hlavní kuchařka schopna uvést stanovenou hmotnost porce na daný den.

23.  Výběr a složení jídelníčku se řídí doporučením Ministerstva zdravotnictví č.j MSMT – 30485/2015-4. Stravování dospělých strávníků je pouze doplňkové.

24.  Strávník má možnost zaslat připomínky a podněty na e-mailovou adresu jídelny, na který mu bude odpovězeno vedoucí ŠJ.

 

Tento Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 a je stanoven na dobu neurčitou.

Zpracovala: vedoucí ŠJ Věra Balogová

Ve Frýdku – Místku dne 5.12.2017

Schválil:          Ing. Jiří Adámek

            ředitel školy

RSS