Řád školní jídelny 2015/16

příloha č. 5

Základní škola Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

 VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Směrnice vydaná ředitelem školy

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.30 do 14.00 hod.

3. Podle vyhlášky č.263/2007 Sb. účinné od 1. 1. 2007, § 6 odst. 3 zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zletilí zaměstnanci školy, kteří jsou řádně poučeni o výkonu tohoto dohledu. O tomto poučení se provede záznam.

4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

     Dozírající pracovníci:

     a) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření) v případě pochybností může požádat pracovníky školní jídelny o degustační porci a                           připomínky zapsat do provozní knihy,

     b) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí školní jídelny projedná nápravu,

     c) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajících personálem školní jídelny  - pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.

     d) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby a to zvláštním vchodem stravovacího zařízení do ulice, nikoli přes výdej do školní jídelny,

     e) sledují dodržování jídelníčku,

     f) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

     g) regulují osvětlení a větrání

     h) sledují plynulost odevzdávání nádobí strávníky a jeho stažení z tácu, další úkony provádí personál školní kuchyně

     i) poslední dozor po skončení provozu zavírá okna

5. Běžný úklid jídelny během provozní doby zajišťují pracovnice ŠJ tomu určené ve spolupráci s dozorem. Používají vlastní úklidové prostředky a náčiní, aby se zabránilo kontaminaci školní kuchyně.

6.  Úklid po skončení provozní doby zajišťuje úsek správy budov.

7. Ředitel ve spolupráci s vedoucí školní jídelny vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče - způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupný i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny. V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. a dalších změn a doplňků účinných od 1. 4. 2008 podle §4 odst. 9 je:

    - první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je považován za pobyt ve škole nebo školském zařízení,

    - od 2 dne nepřítomnosti již žák nemá nárok na stravu dotovanou státem. Proto je vedoucí ŠJ povinna na konci měsíce zkontrolovat docházku žáka s koupeným stravným a označit dny, kdy žák neměl nárok na dotovanou stravu. Částku dorovnávající cenu do plné výše obědu je povinna v následujícím období vybrat a odevzdat dle pokynu školy.

Strávnici jsou zařazení do skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

8. Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem. Změna jídelníčku je vyhrazena. Jestliže je ten den výběr, označí jídlo pro dietní strávníky – žáky písmenem D.

9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávnici je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.

10.  Vedoucí školní jídelny věnuje pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem školní jídelny, zejména:

      a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,

      b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich                      zdravotní nezávadnosti,

      c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,

      d) udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv,

      e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po požití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,

      f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice, a další) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládají ho i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím                   záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,

      g) používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli a dbát a to, aby kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny,

      h) případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s personálem školní jídelny a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

11. Dietní stravování

Od 1. 10. 2015 připravuje ŠJ také dietní stravu žákům dle vyhlášky 107/2005 sb. o školním stravování v platném znění.

Od 5. 10. 2015 zajištuje ŠJ rozvoz dietní stravy v souladu s vyhláškou výše uvedenou, ve spolupráci s Magistrátem města FM.  ŠJ je povinna dodržet všechny hygienické předpisy a manuál určený nutričním terapeutem, uvedeny v HCCP.

Směrnice ruší směrnici vydanou dne 30. 8. 2013 s účinností do 1. 9. 2013.

Účinnost dokumentu od:

1.10. 2015

Číslo jednací:

461/15

Skartační znak:

A

Skartační lhůta:

5

Aktualizace dokumentu provedena ke dni

30. 9. 2015

Ve Frýdku-Místku
dne 1. 10. 2015  
Ing. Jiří Adámek
ředitel školy    

RSS