Experimentem k fyzice

 

Název projektu:

Rozvíjení technických znalostí a dovedností a zájmu o technická povolání u ák? prost?ednictvím frontálních fyzikálních pokus? a pokus? podporovaných ICT
 

Registra?ní ?íslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0025
Datum zahájení projektu: 1.6.2011
Datum ukon?ení projektu: 30.6.2012


Projekt EXF vychází z pot?eb sou?asné kurikulární reformy ?eského školství a z pot?eb jednotlivých školních vzd?lávacích program?. Hlavním cílem projektu je rozvoj klí?ových kompetencí u ák? ve výuce fyziky na druhém stupni, a to podporováním experimentální stránky výuky, jednak frontálním pokusem a jednak pokusy podporovanými ICT. Zám?rem projektu je zkvalitnit komunikaci ák? s okolím jak na verbální, tak i na nonverbální úrovni. Nezbytou stránkou projektu EXF je i vytvá?ení vzájemných pozitivních vztah? mezi áky, jejich p?ijetí role ve skupin?, vytvá?ení pravidel týmové práce a p?íznivého postoje pro rozvoj pracovních dovedností.
 

1. EXPERIMENT I.

Projekt po?ítá s vypracováním systému 120 pracovních list? v?etn? metodického návodu pro u?itele slouících k podpo?e frontálního ákovského experimentu a frontální ?i samostatné a skupinové práce ák? v p?edm?tu fyzika na II. stupni ZŠ v souladu s poadavky RVP .
 

2. EXPERIMENT II.

V rámci projektu vzniknou pracovní listy slouící pro práci se speciálním m??icím za?ízením EdLaB. Jedná se o p?ístroje EdLaB a Vernier m??ící fyzikální veli?iny s podporou po?íta?e v softwaru eProlab v souladu s poadavky RVP.

T?etí aktivitou projektu EXF jsou ákovská badatelská exkurze. V rámci projektu bude uspo?ádán 2x t?ídenní záitkový program pro áky s tématikou udritelného rozvoje spole?nosti, ekosystému a fyziky v kadodenním ivot?. Jeho náplní bude tématická exkurze, p?ednášky, samostatná badatelská a projektová ?innost.

Renata Spustová

Výstupy projektu

Další ?lánky z archivu

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS