1. ÚVOD

   Školní strategie prevence rizikového chování d?tí a mládee (dále jen ŠSP) je zpracována na základ? poadavk? a záv?r? Národní strategie primární prevence rizikového chování d?tí a mládee na období 2013-2018 a Strategie prevence rizikového chování d?tí a mládee v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018.

Číst dál...

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018
Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109

Číst dál...

Krizový plán školy
Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109

Číst dál...

  • Školní metodik prevence: Mgr. Daniela Ka?oková
  • Telefonní kontakt:             555 534 103
  • Konzulta?ní hodiny:          PO 14:00 - 15:00 po tel. domluv?
  • Pro kontakt lze vyuít i naši schránku d?v?ry.

 

Váení rodi?e,

naše škola je p?ízniv? hodnocena jak rodi?ovskou ve?ejností, tak i ?eskou školní inspekcí. Velmi si toho váíme. Nicmén? i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být p?ipraveni zachytit p?ípadné ubliování siln?jších slabším hned v po?átku a ú?inn? takové bezpráví zastavit. S tímto zám?rem jsme vytvo?ili program proti šikanování. Jeho d?leitou sou?ástí je spolupráce nás pedagog? s Vámi - rodi?i. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste m?li podez?ení ?i dokonce jistotu, e je Vašemu dít?ti ubliováno, bezprost?edn? se na nás obra?te (na t?ídního u?itele, školního metodika prevence ?i ?editele školy). Vyuít lze také naši e-schránku d?v?ry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi ván? a situaci budeme odborn? a bezpe?n? ?ešit.

D?kujeme za Vaši podporu.

Školní metodik prevence

Kde hledat pomoc

D?leité adresy, kontakty

Číst dál...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS