Státní zem?d?lský interven?ní fond (SZIF) by Vám rád p?edstavil novou v?domostní hru„Kozel Ovozel“, která se stala sou?ástí evropského projektu Ovoce a zelenina do škol, jen SZIF administruje.

Aplikace je ?eská a neobsahuje reklamu ani nákupy v aplikaci. Je zdarma ke staení na portálechGoogle Play a App Store. Více informací, v?etn? odkaz? ke staení, najdete na www.ovocedoskol.szif.cz.

Číst dál...

Naše škola je ve školním roce 2014-2015 ji šestým rokem zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, který schválila Vláda ?R. Snaíme se  áky motivovat ke zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a ovlivnit tak jejich formování zdravého ivotního stylu. Všichni áci 1. stupn?, kte?í jsou do projektu zapojeni, dostávají 3x za m?síc dodavatelem Ovocentrum V+V s. r. o. z Valašského Mezi?í?í, se kterým máme dlouholeté výborné zkušenosti, dodáno zdarma jako „dopln?k sva?inky ve škole“ p?edevším ovoce, zeleninu, moštíky a saláty našeho klimatického pásma, p?ípadn? i exotické ovoce.

Jako škola se rovn? zavazujeme, e budeme plnit n?která doprovodná opat?ení projektu jako: Dny zdraví ve škole, t?ídní a školní sout?e s vyuitím tematiky ovoce a zeleniny, odborná p?ednáška, ochutnávky ovoce a zeleniny a produkt? z ovoce a zeleniny apod.                                       

 

Garant projektu: Mgr. Tá?a Janošcová

Zahrajte si Ovocné pexeso

Více o projektu

www.ovocedoskol.szif.cz

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS