• Házená pat?í mezi sportovní hry brankového typu, je dynamickým kolektivním sportem, který si p?edevším ú?inkováním na olympijských hrách v roce 1972 získal širokou popularitu. 
  •  V našem m?st? se hraje nejvyšší házenká?ská sout? mu? od roku 1995. Nejv?tším úsp?chem bylo získání mistrovského titulu v roce 2003. V letech 1999, 2000, 2001, 2002 a 2005 mui získali titul Vicemistr ?R.
  • Zlomovým rokem pro rozvoj mládenické základny byl rok 1997, kdy 11.ZŠ Ji?ího z Pod?brad získala statut t?íd s rozší?eným vyu?ováním Tv se zam??ením na házenou, co umonilo systematickou p?ípravu ák? na tento sport. Nejvýznamn?jšími úsp?chy ákovské házené jsou: vít?zství v ?esko- Slovenské lize mladších ák?, medailové umíst?ní na turnaji Praga Cup, získání titulu vicemistr ?R v kategorii starších ák?, ú?ast dorosteneckých drustev v nejvyšších v celorepublikových sout?ích.
  • T?ídy s rozší?eným vyu?ováním Tv (dále s RTv) mají celkem p?t hodin Tv týdn? od 6. - 9. ro?níku. V praxi to znamená, e áci absolvují týdn? dv? povinné hodiny Tv a t?i rozší?ené, ve kterých mají prostor na rozvoj svých základních pohybových schopností a v?nují se všestrannému t?lesnému rozvoji (atletika, gymnastika, sportovní hry). Jedna hodina t?lesné výchovy probíhá na bazénu naší školy, ?ím zajiš?ujeme zdravotní stránku Tv. Klubové tréninky probíhají v hale SOU-T v Místku. Úzká spolupráce školy a místního oddílu házené SKP FM zaru?uje koordinovaný a plynulý chod v rámci tréninkových jednotek v návaznosti na hodiny s RTv. V praxi to znamená, e chlapci v den, kdy mají hodinu Tv, neabsolvují zpravidla trénink v klubu a naopak.
  • Od vzniku t?íd s RTv se naše škola pravideln? zú?ast?uje ?ady tradi?ních sportovních akcí. K nejprestin?jším pat?í tradi?ní turnaje Noviná?ského kalamá?e v házené základních škol, ?i pravidelná ú?ast našich mládenických drustev na nejv?tším sv?tovém turnaji po?ádaném kadým rokem v Praze.
  • Oddíl házené SKP FM pat?í mezi nejúsp?šn?jší sportovní kluby m?sta Frýdku-Místku, kterým je poskytována finan?ní dotace v rámci projektu Centra sportu mládee financovaného z rozpo?tu m?sta Frýdku-Místku. Tato výrazná finan?ní pomoc umo?uje klubu široký rozvoj ákovské házené.

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS