Váení rodi?e,

rádi bychom Vás informovali o tom, jak správn? postupovat p?i odhlašování ob?d?, pokud vaše dít? není ve škole.

  •  telefonicky na ?ísle 558425516, mob. 737044930
  •  na terminálu ve školní jídeln?
  •  na webových stránkách  objednávky online

Od druhého dne nemoci áka stát ji nedotuje stravu - rodi? je povinen áka odhlásit, jinak vzniká doplatek - denn? 31 K?/1 ob?d.

Zd?vodn?ní

Školský zákon stanovuje, e d?tem v mate?ských školách, ák?m základních škol a nezletilým ák?m st?edních škol je poskytována dotace na mzdové a v?cné reie školního stravování - po dobu jejich pobytu ve škole. Ob?dy jsou pak pro rodi?e levn?jší, zaplatí pouze náklady na potraviny. Pokud dít? není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. Ob?d, který byl uva?en a dít? ho nesní, musí tedy zaplatit rodi?e, protoe na dotace v tu chvíli nemá škola nárok. Proto je nutné, aby si d?ti (rodi?e) nezapomínali ob?dy odhlašovat. Provád?cí vyhláška o školním stravování ur?uje, e první den neplánované nep?ítomnosti strávníka se nepo?ítá. Pokud tedy dít? onemocní a nesta?í si odhlásit ob?d, první den na dotovaný ob?d nárok má. Ob?d si m?e donést dom? nebo mu prost? propadne. 

Kontakty na jídelnu nebo na vedoucí jídelny.

 

Objednávky online

Jídelní lístek

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS