Výchovný poradce pro volbu povolání:
Mgr. Libor Ku?a

 • telefonní ?íslo: 558 425 513; 736 767 749
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • konzultace: st?eda 14.00 - 15.00 hodin, po p?edchozí domluv? i v jinou dobu.

P?ijímací ?ízení ke vzd?lávání ve st?edních školách pro školní rok 2018/2019 realizováno ve školním roce 2017/2018 


S d?leitými informace k p?ijímacímu ?ízení se m?ete seznámit níe.
Úplné zn?ní Zákona ?. 561/2004 Sb. O p?edškolním, základním, st?edním, vyšším odborném a jiném vzd?lávání, který upravuje podmínky p?ijímacího ?ízení ke studiu ve st?ední škole, naleznete na adresách:

 • Ministerstva školství, mládee a t?lovýchovy: www.msmt.cz
 • Krajského ú?adu Moravskoslezského kraje: www.msk.cz - Školství >> P?ijímací ?ízení 

Praktické informace:

 • Nabídku obor? a st?edních škol lze získat v Atlasu školství, st?ední školy 2018/2019, Moravskoslezský kraj, který áci obdreli na základní škole zdarma, dále na webových stránkách jednotlivých st?edních škol, na akci Trh vzd?lávání a uplatn?ní 2017, který se bude konat7. 11. 2017 v hale Polárka ve FM v dob? od 10.00 do 16.00 hod. a na Dnech otev?ených dve?í na jednotlivých SŠ.
 • P?i volb? oboru a st?ední školy doporu?ujeme zohlednit zájmy, schopnosti a prosp?ch áka, perspektivu a uplatnitelnost oboru na trhu práce.
 • V prvním kole p?ijímacího ?ízení si ák m?e podat 2 p?ihlášky ke studiu.
 • St?ední školy zve?ejní na svých webových stránkách nejpozd?ji do 31. 1. 2018 podmínky a kritéria p?ijímacího ?ízení (nabízené obory, forma a termín p?ijímacích zkoušek, po?ty p?ijímaných uchaze?? o studium, kritéria pro rozhodování o p?ijetí ke studiu …). Pokud se u n?kterého oboru poaduje talentová zkouška, musí být toto zve?ejn?no do 30. 10. 2017.
 • Do maturitních studijních obor? se na všech st?edních školách konají jednotné p?ijímací zkoušky, a to z ?eského jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.
 • ?ádný termín p?ijímací zkoušky pro ?ty?leté obory je 12. a 16. 4. 2018; pro šestileté a osmileté obory (gymnázia) 13. a 17. 4. 2018 (náhradní termín pro všechny obory je 10. a 11. 5. 2018)
 • ák, pokud se hlásí na 2 maturitní obory, koná p?ijímací zkoušku na st?ední škole, kterou uvádí na prvním míst? p?ihlášky. M?e však p?ijímací zkoušku konat podruhé i na st?ední škole, která je uvedena na druhém míst?.  Pro p?ijímací ?ízení na obou školách bude pouit výsledek úsp?šn?jší p?íjímací zkoušky.
 • áka, hlásí-li se na 1 maturitní obor, zve k p?ijímací zkoušce ta st?ední škola, která je uvedena t?eba a na druhém míst? p?ihlášky.
 • Na za?átku února áci vyplní Podklad k p?ihláškám ke studiu na SŠ, který áci obdrí v základní škole, a odevzdají jej zp?t základní škole, která na jeho základ? vystaví P?ihlášky ke vzd?lávání ve st?ední škole. Jedná-li se o obor s talentovou zkouškou, musí to prob?hnout na po?átku listopadu.
 • Vypln?né p?ihlášky pakrodi?e odevzdají na st?ední školy nejpozd?ji do 1. 3. 2018. Pokud se jedná o obor s talentovou zkouškou, musí být p?ihláška st?ední škole p?edánado 30. 11. 2017.
 • P?ihláška musí být podepsána ákem a zákonným zástupcem áka. V n?kterých p?ípadech je nutné také vyjád?ení d?tského léka?e.
 • První kolo p?ijímacího ?ízení probíhá od 12. do 28. event. u výu?ních obor? do 30. dubna 2018.
 • Do 10 dn? po zve?ejn?ní rozhodnutí SŠ o p?ijetí ke studiu odevzdá zákonný zástupce áka st?ední škole zápisový lístek, kterým stvrdí nastoupení áka ke studiu. Pokud se tak nestane, místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o studium.
 • Zápisový lístek si zákonný zástupce vyzvedne na základní škole.
 • Proti rozhodnutí st?ední školy o nep?ijetí ke studiu m?e zákonný zástupce podat odvolání do 3 pracovních dn? od doru?ení rozhodnutí o nep?ijetí.
 • V p?ípad? nep?ijetí se ák ú?astní druhého kola p?ijímacího ?ízení. M?e si podat libovolný po?et p?ihlášek.
 • Druhé kolo p?ijímacího ?ízení vyhlašují st?ední školy, které neobsadily nabízená místa v prvním kole ?ízení. Tuto informaci lze zjistit na webových adresách samotných st?edních škol nebo na adrese
  www.msk.czŠkolství >> Aktuality >> P?ehled volných míst ve st?edních školách Moravskoslezského kraje, kde jsou dané informace v období p?ijímacího ?ízení kadodenn? aktualizovány.
 • Další podrobnosti p?ijímacího ?ízení ke studiu ve st?edních školách mono nalézt na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo na webových stránkách Centra pro zjiš?ování výsledk? vzd?lávání http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html.

 

Číst dál...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS