Lesy ?eské republiky, s.p., podpo?ily projekt školy „Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí ák?“ poskytnutím sponzorského daru 50. 000,- K?  za ú?elem rekonstrukce školní kuchy?ky.

Stru?ná anotace projektu

Výsledkem projektu „Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí ák?“ je p?ipravit odbornou u?ebnu – cvi?nou kuchy?ku pro áky ZŠ Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109.

Cílem projektu je rekonstrukce cvi?né kuchy?ky a tím zajišt?ní podmínek pro pln?ní výuky vzd?lávací oblasti ?lov?k a sv?t práce a Výchova ke zdraví školního vzd?lávacího programu „Zelená do ivota“ (ŠVP).

Našim zám?rem je rozvíjet u ák? kladný vztah ke zdravé výiv? a zdravému ivotnímu stylu a tím navázat i na další projekty školy Ovoce do škol a Volba povolání. Zdravý ivotní styl je podporován sportovním zam??ením školy.

Výstup projektu

  •  vybudování odborné u?ebny „Cvi?ná kuchy?“, kde bude realizována výuka ji ák? 1. stupn? a to v rámci tématického celku ŠVP P?íprava pokrmu a na 2. stupni v rámci tématických celk? Provoz a údrba domácnosti a P?íprava pokrm?.
  •  vyuití odborné u?ebny pro áky školní druiny
  • vyuití u?ebny v rámci krouk? a dalších volno?asových aktivit ák? (Škola organizuje v souladu s projektem „Humanizace sídlišt? Slezská“ velký po?et odpoledních volno?asových krouk? a aktivit k napln?ní volného ?asu ák?.)
  • vyuití u?ebny pro ob?erstvení víkendových sportovních soust?ed?ní ák?.

Realizaci rekonstrukce školní kuchy?ky plánujeme na období hlavních prázdnin a to na m?síc ?ervenec a srpen 2014.

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS