Termín realizace: školní rok 2011 / 2012

Prioritou projektu Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prost?edí, reg. ?. CZ.1.07/1.1.07/03.0028, je pokra?ování ve zvyšování úrovn? primárního vzd?lávání a pozitivního prost?edí na základních školách ve m?st? Frýdek-Místek. Základním školám je poskytováno odborné poradenství a metodická pomoc zam??ená zejména na mezip?edm?tové vazby v oblasti pr??ezových témat osobnostní a sociální výchovy a osobnostního rozvoje. Cílem je zlepšení sociálního klimatu ve t?ídách a školách s p?ihlédnutím na specifika jak t?ídních kolektiv?, tak školy, a podpora p?i zavád?ní nových vyu?ovacích metod a záitkových forem vzd?lávání ák?.

Aktivity projektu jsou zam??eny na nov? vznikající t?ídní kolektivy na II. stupni. Za tímto ú?elem jsou pro áky šestých t?íd realizovány t?ídenní adapta?ní kurzy a v pr?b?hu školního roku t?i proitkové programy pod vedením odborných lektor?. Pedagog?m je poskytována odborná metodická pomoc formou konzultací a náslech?. Je provád?na analýza stávajících ŠVP s doporu?ením inovace v oblasti pr??ezových témat vzhledem ke zjišt?ným pot?ebámák?.

Projekt je financován z Opera?ního programu Vzd?lávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizátorem je statutární m?sto Frýdek-Místek ve spolupráci s Centrem nové nad?je o.s.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS