Podrobný dokument Školní ?ád naleznete v menu Nejen pro rodi?e - Legislativa školy - zde

 

Základní škola Frýdek – Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109

PROVOZ A VNIT?NÍ REIM JÍDELNY

Sm?rnice vydaná ?editelem

 

1.      Ob?dy se vydávají ák?m od 11:40 do 14:00, není-li výjime?n? stanoveno jinak. Do nosi?? 11:30 – 12:00 a 13:40 – 13:50

2.      V p?ípad?, e ák ?ip ztratí, musí si zakoupit nový. Pokud ?ip zapomn?l doma, bude mu jídlo vydáno pouze po kontrole omluvného listu, ve kterém má zapsáno ?íslo stravovacího ?ipu.

3.      Do jídelny p?icházejí áci pod vedením u?itele nebo vychovatele v p?ez?vkách a bez aktovek. Pokud ák neob?dvá, nemá do jídelny p?ístup.

4.      Je vhodné, aby áci dodrovali  hygienické zásady a p?ed jídlem si umývali ruce. Z d?vodu bezpe?ného pohybu po školní jídeln? respektují systém ?azení p?i výdeji ob?d?.

5.      V jídeln? se áci chovají ukázn?n? a dodrují pravidla spole?enského chování (nepobíhají po jídeln?, nep?edbíhají se, nehlu?í, dbají pravidel stolování). ?ídí se pokyny u?itel?, vychovatel? a pracovnic školní jídelny.

6.      Pokud ák nesní svou porci, má monost dostat bezmasý p?ídavek. Pokud je sou?ástí ob?da ovoce nebo mou?ník a áci je nezkonzumují v jídeln?, chovají se jako slušní lidé. Nezne?iš?ují s nimi vnit?ní prostory nebo okolí školy.

7.      Po jídle ák zasune idli ke stolu a odnese pouité nádobí k okénku. Poté ihned opustí jídelnu.

8.      Zne?išt?ní stolu nebo podlahy je ák povinen uklidit.

9.      Nemocným ák?m se zakazuje vstup do jídelny. Ob?dy nemocných ák? mohou první den nemoci vyzvednout do nosi?? rodi?e nebo sourozenci áka, ostatní ob?dy po dobu nemoci musí odhlásit. Jestlie rodi?e nemocného áka neodhlásí ze stravování, bude jim ú?tována od 2. dne plná cena ob?du bez státní dotace. Výdej ob?d? je moný pouze do nádob k tomu ur?ených. Ob?d je ur?en k p?ímé spot?eb?.

10.  Informace o prodeji ob?d? jsou m?sí?n? vyv?šovány u vchodu do školy, na webu školy a u vstupu do jídelny. Dodate?ný prodej a také odhlášení ob?du je PO-ST a PÁ 7:15 – 8:00. Výjimkou je ukon?ení školního a kalendá?ního roku, kdy odhlášky p?ijímáme t?i dny p?edem. Termín posledních odhlášek je vdy p?edem nahlášen. Výb?r nedotované stravy probíhá v prodejní kancelá?i v dob? jejího provozu. U bezhotovostních plateb se nedotovaná strava p?iú?tuje v následujícím m?síci ke stravnému.

  •       - bezhotovostn? inkasem z banky – áci i cizí strávníci
  •       - v hotovosti v Po, St, Pá 7:15 – 8:00, na konci m?síce poslední 2 dny. Rozpis je vdy vyv?šen na stránkách školy a na e-strav?.cz
  •       - zam?stnanci – bezhotovostn? i v hotovosti
  •       - firmy – monost faktura?ní platby – po uzav?ení m?síce je vystavena faktura na základ? smlouvy s danou organizací

11.  Strávník má právo si odhlásit ob?d ješt? tentý den do 8:00 ráno, výjimku tvo?í hromadné akce, výlety, exkurze apod. kdy je nutno ob?d odhlásit do 8:00 den p?edem.

12.  Dosp?lí strávníci jsou p?i pobytu v jídeln? povinni p?sobit výchovn?.

13.  Strávník konzumuje vydanou porci v jídeln? a nevynáší zbytky stravy mimo vyhrazený prostor.

14.  Zakoupený ob?d musí být odebrán jednotn? (bu? konzumace celého ob?du v jídeln?, nebo celý do jídlonosi?e).

15.  Vnit?ní ?ád školní jídelny je vyv?šen na nást?nce v jídeln?, na webu školy a na dvou místech základní školy.

16.  Cena stravného:

 

                          Dotovaná cena                  Nedotovaná cena

7-10 let                               20 K?                              28 K?

     11-14 let                             22 K?                               28 K?

     15 let a více                        24 K?                              28 K?

 

Bezlaktózová dieta

1.st.                                         21 K?                               28K?

2.st.                                         23 K?                               28 K?

3.st.                                         25 K?                              28 K?

 

Bezlepková dieta

1.st.                                         22 K?                              28 K?

2.st.                                         24 K?                              28 K?

3.st.                                         26 K?                              28 K?

 

Strávníci – jídlonosi? – 63 K?

Strávníci – konzumace v jídeln? – 64 K?

Všichni strávníci pouívají p?i odb?ru stravy zakoupený ?ip. Cena ?ipu ?iní 120 K? – záloha, pokud strávník ?ip vrátí nepoškozený a ?istý, záloha se vrací.

Z bezpe?nostních d?vod? je zákaz vstupu rodi?? do školy p?es jídelnu. Cizí strávník s platným stravovacím ?ipem se dostane do ŠJ p?iloením stravovacího ?ipu ke sníma?i na dve?ích. Toto opat?ení je z bezpe?nostních d?vod? – k zajišt?ní ochrany d?tí.

 

17.  Strávník má monost n?které dny (dle jídelní?ku) monost volby menu. Tuto volbu však musí provést pomocí svého ?ipu nebo p?es internet do 7:50 den p?edem. Pokud volbu neprovede nebo ji provede pozd?, za zvolené se povauje menu ?íslo 1.

18.  Úraz vzniklý v pr?b?hu stravování ák hlásí ihned pedagogickému dozoru. Dozor ve školní jídeln? vykonávají pedagogi?tí pracovníci dle stanoveného rozvrhu, který je v jídeln? vyv?šen.

19.  ák má právo vznášet p?ipomínky ke školnímu stravování u vedoucí školní jídelny, u t?ídního u?itele nebo u ?editele školy.

20.  Cizí strávníci, kte?í se stravují v jídeln?, mají ur?ené stoly a rovn? v?šáky k odkládání svršk?. Ob?d uva?ený ve školní jídeln? je ur?en k okamité konzumaci. Výdej ob?d? je pouze do nádob k tomu ur?ených.

21.  Všichni strávníci mají nárok na 1 misku kompotu nebo salátu a na sklenici nápoje.

22.  Hmotnost pokrmu je stanovena normativem. Na p?ání je hlavní kucha?ka schopna uvést stanovenou hmotnost porce na daný den.

23.  Výb?r a sloení jídelní?ku se ?ídí doporu?ením Ministerstva zdravotnictví ?.j MSMT – 30485/2015-4. Stravování dosp?lých strávník? je pouze dopl?kové.

24.  Strávník má monost zaslat p?ipomínky a podn?ty na e-mailovou adresu jídelny, na který mu bude odpov?zeno vedoucí ŠJ.

 

Tento Vnit?ní ?ád školní jídelny nabývá ú?innosti dnem 1.1.2018 a je stanoven na dobu neur?itou.

Zpracovala: vedoucí ŠJ V?ra Balogová

Ve Frýdku – Místku dne 5.12.2017

Schválil:          Ing. Ji?í Adámek

            ?editel školy

Váení rodi?e,

rádi bychom Vás informovali o tom, jak správn? postupovat p?i odhlašování ob?d?, pokud vaše dít? není ve škole.

  •  telefonicky na ?ísle 558425516, mob. 737044930
  •  na terminálu ve školní jídeln?
  •  na webových stránkách  objednávky online

Od druhého dne nemoci áka stát ji nedotuje stravu - rodi? je povinen áka odhlásit, jinak vzniká doplatek - denn? 31 K?/1 ob?d.

Zd?vodn?ní

Školský zákon stanovuje, e d?tem v mate?ských školách, ák?m základních škol a nezletilým ák?m st?edních škol je poskytována dotace na mzdové a v?cné reie školního stravování - po dobu jejich pobytu ve škole. Ob?dy jsou pak pro rodi?e levn?jší, zaplatí pouze náklady na potraviny. Pokud dít? není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. Ob?d, který byl uva?en a dít? ho nesní, musí tedy zaplatit rodi?e, protoe na dotace v tu chvíli nemá škola nárok. Proto je nutné, aby si d?ti (rodi?e) nezapomínali ob?dy odhlašovat. Provád?cí vyhláška o školním stravování ur?uje, e první den neplánované nep?ítomnosti strávníka se nepo?ítá. Pokud tedy dít? onemocní a nesta?í si odhlásit ob?d, první den na dotovaný ob?d nárok má. Ob?d si m?e donést dom? nebo mu prost? propadne. 

Kontakty na jídelnu nebo na vedoucí jídelny.

 

Objednávky online

Jídelní lístek

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS