Dobrá znalost cizích jazyk? výrazn? zvyšuje v dnešní dob? mnoství p?íleitostí, které lidé mají v ivot? a umo?uje jim ít, studovat a pracovat kdekoliv na sv?t?.

Proto je výuka anglického jazyka jednou z priorit naší školy a za?ínáme s ní ji t?etím rokem rovnou v MŠ. D?ti z mate?ské školy Mate?ídouška k nám p?icházejí v doprovodu pedagoga, kde se pomocí her, interaktivní tabule a dalších ?inností seznamují se základní slovní zásobou a hlavn? s mluvenou stránkou jazyka. Angli?tina je pro n? hrou a samy zjistí, e nejde o nic, z ?eho by m?ly mít strach. Kadoro?n? se proto snaíme za?adit tyto budoucí prv?á?ky do jedné skupiny, aby mohli v angli?tin? pokra?ovat dál a prohlubovat své nabyté znalosti. I d?ti, které do angli?tiny pro p?edškoláky nechodily, zjiš?ují, e jde o zábavné hodiny plné her, p?i?azování a objevování, a proto se v?tšina z nich na hodiny anglického jazyka nesmírn? t?ší.
S výukou angli?tiny v první t?íd? jsme za?ali p?ed osmi lety.
V prvním a druhém ro?níku vyu?ujeme tento p?edm?t dvakrát týdn?, od t?etího ro?níku p?ibývá jedna vyu?ovací hodina a v deváté t?íd? je ?asová dotace výuky posílena ješt? o hodinu Konverzace v Aj.
V p?edváno?ním ?ase se mohou áci prvního i druhého stupn? radovat z anglických divadelních p?edstavení, která jsou celá odehrána rodilým mluv?ím. Tyto hry jsou zam??eny vdy na ur?itou slovní zásobu a gramatické jevy, které ve škole s d?tmi probíráme v b?né výuce. D?ti si tak uv?domují, e získané znalosti anglického jazyka mohou vyuít i mimo školní lavice, co je pro mnohé velmi motivující.
Ve výuce anglického jazyka pouíváme na naší škole u?ebnice a materiály nakladatelství Oxford University Press, se kterým spolupracujeme ji ?adu let. Zárove? jsme jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek získali status Oxford Quality School. V rámci tohoto partnerství se naši u?itelé stávají konzultanty výuky anglického jazyka pro další školy. Rovn? p?ispívají svými odbornými ?lánky do ?asopisu Novinky z Oxfordu. Stali jsme se tak ?lenem skupiny vybraných škol, kterým toto nakladatelství nabízí širokou paletu výhod:

 

  •  Návšt?vy zástupce z Oxford University Press, který seznámí vyu?ující s nejnov?jšími tituly nakladatelství
  •  Automatické zasílání vzork? nových u?ebnic zdarma
  •  Poskytnutí podp?rných materiál? zdarma
  •  Sponzorování sout?í v anglickém jazyce
  •  Zajišt?ní p?ednostní ú?asti na metodických seminá?ích a konferencích
  •  Monost podílet se na p?íprav? nových u?ebnic a metodických materiál?
  •  Nákup knih a u?ebnic za zvýhodn?né ceny

Druhým významným partnerem naší školy je od roku 2012 British Council v Ostrav?, který organizuje celosv?tov? nejznám?jší zkoušky pro studenty anglického jazyka – CAMBRIDGE ESOL. Certifikát z t?chto mezinárodn? uznávaných zkoušek je velkou výhodou p?i p?ijímacím ?ízení na st?ední a vysoké školy nebo p?i hledání zam?stnání nejen v celé ?eské republice, ale i v zahrani?í.
U?itelé anglického jazyka se zam??ili na zkoušky KET a d?tské zkoušky Young Learners Exams ( YLE ) a cílen? p?ipravují áky 4. - 8. t?íd formou odpoledních seminá?? k tomuto testování, které pokrývá všechny ?ty?i ?e?ové dovednosti – poslech, ?tení, písemný a mluvený projev. P?es ?ty?icet d?tí naší školy ji obdrelo certifikát mezinárodních
cambridgeských zkoušek v anglickém jazyce.
Spolupráce s British Council p?ináší ák?m, u?itel?m AJ i rodi??m ?adu výhod. P?edevším jde o skládání zkoušek YLE p?ímo v prostorách 11. ZŠ, tedy v prost?edí, na které jsou naši školáci zvyklí. U?itelé AJ získávají díky této spolupráci uite?né zdroje a výukové materiály k p?íprav? chlapc? i dívek. Také rodi?e mohou vyuívat b?hem t?ídních sch?zek p?ítomnosti lektora British Council.
Se jménem naší školy jsou rovn? spojena okresní kola jazykových sout?í. Kadoro?n? v polovin? února se sjídí áci 6. - 9. ro?ník? ZŠ z celého okresu Frýdek-Místek, aby pom??ili své jazykové schopnosti a dovednosti v sout?i Konverzace v Aj. Pro nadané d?ti 3. - 4. ro?ník? organizujeme sout? Win with Oxford, do které v?nuje velice hodnotné ceny a dárky naše partnerské nakladatelství Oxford University Press.
Mezi nové aktivity v oblasti anglického jazyka pat?í otev?ení kurzu anglického jazyka pro rodi?e a krouku pro mladé noviná?e, ve kterém se d?ti budou podílet na tvorb? školního ?asopisu vydávaném v anglickém jazyce.
Naši u?itelé anglického jazyka si sami postupn? vypracovali ucelenou a návaznou metodiku výuky pro p?edškolní d?ti a áky mladšího a staršího školního v?ku, která vychází z p?irozeného osvojování si ?e?i podobn? jako se u?íme mate?štinu (gesta, mimika, obrázky, loutky, písni?ky, hraní rolí apod.) a zárove? si fixují pevné gramatické základy.
Výuka je tedy nejen pro áky, ale i u?itele na naší škole velmi motivující a tvo?ivá!


Mgr. Iva Novotná 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS