Mexiko

Dne 16. ?íjna byla v rámci spolupráce s Gymnáziem Hladnov v Ostrav? zprost?edkována ák?m 9. ro?ník?, kte?í si jako druhý jazyk zvolili špan?lštinu, prezentace s výkladem o špan?lsky mluvící zemi – Mexiku (Estados unidos mexicanos).

V rámci prezentace se áci seznámili se základními geografickými údaji o této zemi, dále o národních zvycích a tradicích, které jsou pro místní obyvatelstvo typické.

Tato aktivita byla pro naše áky velkým p?ínosem a doufáme, e ve spolupráci s Hladnovským gymnáziem budeme dále pokra?ovat. 

V lednu 2012 jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Hladnov a Jazykovou školou Ostrava s právem jazykové zkoušky.

Prvotním cílem stanoveným ob?ma školami bude vyuití zkušeností pedagog? gymnázia s výukou špan?lského jazyka, který naše škola nabízí jako jedna z mála základních škol v Moravskoslezském kraji.

Rádi bychom touto spoluprací  obohatili výuku i dalších cizích jazyk? vyu?ovaných na naší škole v rámci vzd?lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Bliší informace o gymnáziu naleznete stránkách www.hladnov.cz

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS