Název opera?ního programu:  

OP Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Název a ?íslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzd?lávání v kraji Moravskoslezském, CZ.1.07/1.1.07
Název projektu: Spojení pot?eb trhu práce s volbou povolání ák?  naší školy CZ.1.07/1.1.07/02.0073
Datum zahájení projektu: 1.1.2010
Datum ukon?ení projektu: 30.6.2012

Stru?ný obsah projektu:

Cílem projektu je propojit poadavky trhu práce s volbou povolání ák? naší školy, zam??it se na rozvoj klí?ových kompetencí ák?, zvýšit jejich motivaci ke studiu technických obor?. Cílovou skupinou jsou áci II. stupn?, kterým chceme poskytnout co nejv?tší mnoství informací o monostech jejich uplatn?ní na trhu práce, zejména v technických oborech, které nejsou áky p?íliš vyhledávané, nicmén? na trhu práce nejvíce ádané.

Realizací projektu dojde k:

  • 1.    k inovaci stávajícího p?edm?tu volba povolání o infocentrum, zpracování koncepce pro práci v infocentru
  • 2.    k vyuití nov? vybudovaného infocentra áky II. stupn? naší školy
  • 3.    budou realizovány exkurze do výrobních podnik?
  • 4.    završením všech aktivit budou výstupní pobyty, kde budou áci prezentovat svou práci z p?edešlých aktivit

Cíle projektu:

Hlavním cílem je zvýšení motivace ák? ke studiu technických obor?.
Díl?ími cíli projektu jsou:

  • 1.     tvorba inovativního vzd?lávacího programu
  • 2.     motiva?ní exkurze ák? do výrobních podnik?
  • 3.     výstupní pobyty – prezentace zpracovaných materiál?, vým?na zkušeností, výb?r studijního oboru

Realiza?ní tým pracuje ve sloení:

Manaer projektu: Ing. Ji?í Adámek – ?editel školy
Výkonný manaer projektu: Mgr. Lucie Butkovová
Finan?ní manaer: Ing. Šárka Nosálková
Koordinátor:   PaedDr. Renata Spustová
Ú?etní: Ing. Marta Motlochová

Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpo?tu ?eské republiky.


Další ?lánky z archivu

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS