V letošním školním roce zahájí Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109 projekt „Otev?ená škola v šablonách“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládee a t?lovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpory škol formou projekt? zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ dne 11.4.2017 v celkové výši 1 097 398 K?.

 

Projekt v první ?ad? umoní škole vytvo?it tým specialist? tím, e je od 1. zá?í dopln?n školní psycholokou. Tak dochází k rozší?ení slueb nejen pro áky a jejich zákonné zástupce, ale i pro u?itele. Projekt podporuje i další vzd?lávání pedagog? školy zam??ené na inkluzi, cizí jazyk a další oblasti. Pedagogové školy se rozhodli zintenzivnit svoji vzájemnou spolupráci, nap?íklad formou tandemové výuky v matematice a informatice. Dále je také pro áky školy p?ipraven klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatuje také na áky ohroené školním neúsp?chem. T?mto vybraných ák?m pedagogové školy podají pomocnou ruku prost?ednictvím odpoledního dou?ování.

Dvouletý projekt „Otev?ená škola v šablonách“ tak jist? p?isp?je k zvýšení kvality výchovn? vzd?lávací práce na 11. základní škole.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS