FM Education

Název opera?ního programu: OP Vzd?lávání pro konkurenceschopnost
Název a ?íslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzd?lávání v kraji Moravskoslezském, CZ.1.07/1.1.07
Název projektu: FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162
Datum zahájení projektu: 1.11.2008
Datum ukon?ení projektu: 31.8.2011

Stru?ný obsah projektu:

Hlavní prioritou tohoto projektu je zdokonalování úrovn? primárního vzd?lávání na ZŠ ve m?st? Frýdek-Místek.
Dojde ke vzniku sít? 13 partnerských škol, které budou spolupracovat zejména v ov??ování školních vzd?lávacích program? a tvorb? nových u?ebních podklad?.
Projekt je tedy op?en o práci samotných pedagog?, kte?í budou pracovat na ov??ování a úpravách ŠVP. Tyto práce budou probíhat paraleln? na 13 ZŠ m?sta, které na celém procesu budou spolupracovat. Za tím ú?elem se uskute?ní celá série spole?ných setkání, workshopu, na kterých budou u?itelé jednotlivé programy a zkušenosti prodiskutovávat.

Cíle projektu:

 1. zkvalitnit úrove? vzd?lávání na základních školách ve m?st? Frýdek-Místek
 2. zdokonalit technické zázemí škol pro interaktivní výuku
 3. zapojit tuto techniku do výuky v co nejširší mí?e, p?esn? dle pot?eb jednotlivých škol, v?etn? vytvo?ení elearningových modul?
 4. ú?inn? vytvá?et podmínky pro zdokonalování ŠVP dle zkušeností a poznatk? jednotlivých pedagog?


Zapojení Základní školy Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109

I. Škola má v rámci projektu zpracovat 7 výstup?, p?i?em bude zpracovávat celkem 11 výstup?, na kterých bude pracovat 12 pedagogických pracovník?.
Rozpis výstup? :

 1. Hrav? s ?ísly v matematice – 2. ro?ník
 2. ?eština pro kadého - 2. a 3. ro?ník
 3. Let´s have fun with English ! – 2. ro?ník
 4. Poznáváme Evropu, Ameriku a Asii – 7. ro?ník
 5. Ekosv?t – ekologická výchova – 7. ro?ník
 6. Informatika – 5. a 6. ro?ník
 7. Informatika – 7. ro?ník
 8. Mineralogie a geologie – 9. ro?ník
 9. Sv?t uhlíku a chemické reakce – 9. ro?ník
 10. Moje volba – sebepoznáním k budoucí profesi – 8. ro?ník
 11. Obec, region, zem? – 4. a 8. ro?ník


II. Škola bude v rámci projektu nov? vybavena ICT technikou ke zkvalitn?ní interaktivní výuky:

 1. 2x PC
 2. 2x dataprojektor
 3. 1x notebook
 4. 1x inter. tabule

Projekt FM Education umoní škole inovovat Školní vzd?lávací program „Zelená do ivota“.


Milé kolegyn? a kolegové,
máme p?ed sebou dlouhou cestu plnou p?emýšlení a spole?né práce, kterou bychom m?li naplnit základní cíle projektu:

 • zkvalitnit úrove? vzd?lávání na základních školách ve m?st? Frýdku-Místku
 • zdokonalit technické zázemí školy vybavením pro interaktivní výuku
 • zapojit tuto techniku do výuky v co nejširší mí?e, v?etn? vytvo?ení e-learningových modul?
 • ú?inn? vytvá?et podmínky pro zdokonalování ŠVP dle zkušeností a poznatk? jednotlivých pedagog?
 • vytvo?it metodické centrum na škole

Realiza?ní tým na naší škole pracuje ve sloení:

 • Koordinátor: Ing. Ji?í Adámek – ?editel školy
 • Zástupce koordinátora: Mgr. Tá?a Janošcová
 • Odborný administrátor: Ing. Marta Motlochová

Zpracovatelé:

 • Mgr. Renata Boha?íková
 • Mgr. Michaela Va?eková
 • Mgr. Martina Brunclíková
 • Mgr. Zuzana Šnajdrová
 • Mgr. Martina ?e?ichová
 • Mgr. Radomíra St?íová
 • Mgr. Ing. Jarmila ?upová
 • Mgr. Dana Pyšková
 • Mgr. Daniel Hosnédl
 • Mgr. Lucie Butkovová
 • Mgr. Libor Ku?a

Celému realiza?nímu týmu p?eji hodn? úsp?ch? a sil v této nové práci.

Ing. Ji?í Adámek


 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO?TEM ?ESKÉ REPUBLIKY 


Další ?lánky z archivu

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS