P?edstavujeme se

  • Naše škola se od po?átku své existence vepsala do podv?domí ob?an? m?sta díky barv? své fasády jako "zelená škola". Zelená je barvou úsp?chu, zdravého ivotního prost?edí, ?istoty ducha a t?la, ivotního sm??ování a vývoje. Zelená napl?uje ideál našeho vzd?lávacího programu "Zelená do ivota", jeho cílem je vychovat t?lesn? všestrann? zdatné, ekologicky smýšlející áky se smyslem pro estetické vnímání, pro povinnost, ohleduplnost k druhým a zodpov?dnost p?edevším v??i sob? samému.
  • Základní škola Ji?ího z Pod?brad se ji n?kolik let profiluje jako sportovní škola se zam??ením na házenou chlapc?, volejbal dívek, plavání a sportovní gymnastiku. Naši sportovci dosahují významných sportovních úsp?ch?. ?adíme se mezi školy, které byly vybrány do celostátního projektu vyhlášeného ministerstvem školství v rámci intenzifikace výuky t?lesné výchovy a sportu na základních školách. Ji od první t?ídy mají d?ti se zájmem o sport monost navšt?vovat tréninky sportovní gymnastiky, která poskytuje kvalitní všestrannou pr?pravu pro budoucí sportovce r?zných odv?tví. Specializujeme se na vyhledávání a podporu p?eván? pohybov? nadaných ák?, které soust?e?ujeme od 6. do 9. ro?níku ve sportovních t?ídách s upraveným u?ebním plánem.
  • Filozofií naší školy je poskytnout kvalitní a vyváené vzd?lání, které dává našim ák?m monost rozvíjet své schopnosti v r?zných oborech lidské ?innosti. Zárove? chceme umonit ák?m individuáln? vynikat v oblastech, pro které mají nadpr?m?rné, ?i mimo?ádné schopnosti. Na základ? zájmu rodi?? a podle personálních podmínek školy otevíráme kadý druhý a ?tvrtý rok 1. t?ídu se zam??ením na výtvarnou výchovu. Tato t?ída má rovn? u?ební plán p?izp?soben své specializaci. Nedílnou sou?ástí tohoto zam??ení jsou výtvarné projekty, prezentace a výstavy pro ve?ejnost i áky okolních škol.
  • Organizujeme také jazykové, hudební a sportovní sout?e na úrovni okresu, kraje i republiky.
  • Škola vychází vst?íc zájmu ák? i širokou škálou povinn? volitelných p?edm?t? a krouk?. D?ti prvního stupn? mohou kvalitn? trávit volný ?as ve školní druin?, její ?innost dopl?uje a podporuje náš školní vzd?lávací program "Zelená do ivota".
  • Škola je otev?ená ve?ejnosti. V její budov? sídlí pobo?ka M?stské knihovny Frýdek-Místek, se kterou pedagogové úzce spolupracují a je vyuívána nejen áky a u?iteli, ale i ve?ejností. V jednom ze dvou CO kryt? školy p?sobí rockový klub STOUN , který nabízí mládei sídlišt? Slezská produkci sou?asné hudební scény. V druhém sídlí ob?anské sdruení FILADELFIA, které se soust?e?uje na organizování akcí pro d?ti a mláde. Sou?ástí školy je venkovní brouzdališt?.
  •  Škola úzce spolupracuje s M?stem Frýdek-Místek, TJ Sokol Frýdek-Místek, Sportovním klubem Policie Frýdek-Místek, TJ Válcoven plechu Frýdek-Místek, Plaveckým oddílem Frýdek-Místek a Mate?skou školou Mate?ídouška ve Frýdku-Místku.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS