Ro?ní plán ?innosti Základní školy Frýdek-Místek,
Ji?ího z Pod?brad 3109, Frýdek-Místek
ve školním roce 2017/2018

2017

2018


Zá?í 2017

 • 4. 9. Zahájení školního roku - slavnostní uvítání ák? 1. t?íd za ú?asti ?editele školy, zápis do ŠD
 • 5. 9. Organiza?ní sch?zka t?ídních u?itel? s rodi?i ák? 1. ro?níku 15:30 hod.
 • 13. 9. Návšt?va Archivu ve Frýdku-Místku – IX. A, B
 • 14. 9. T?ídní sch?zky; organizace školního roku 16:00 hod., Sch?zka d?v?rník? SRPŠ – 15:30 hod.
 • 18. 9. Za?átek astronomické olympiády
 • 19. 9. atletický ?ty?boj - atletika
 • 22. 9. Bruslení 1. stupn?
 • 28. 9. Státní svátek – Den ?eské státnosti
 • 29. 9. ?editelské volno (áci školy)
 • Zadání matematické olympiády Z5 – Z9
 • Zachra? strom a adoptuj zví?e - celoro?ní

?íjen 2017 

 • 13. 10. D?jepisná exkurze – Chot?buz - VII. A, B
 • 20. 10. Bruslení 1. stupn?
 • 25. 10. Rozhlasová relace T. G. M., vznik ?SR
 • 26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného ?eského státu
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rokKorchem – chemická sout? – ?íjen, pokra?ování únor – kv?ten
 • Mladý chemik - ?íjen, pokra?ování únor – duben
 • Po stopách planety Zem? - internetová sout? (v pr?b?hu roku)
 • Sv?t kolem nás – p?ednáška + videoprojekce (téma a termín bude up?esn?n)

Listopad 2017

 • 6. 11. Sv?t na dlani, Vietnam – brána do Indo?íny
 • 7. 11. Trh vzd?lávání a uplatn?ní 2017; PolárkaPrezentace st?edních škol a firem, p?ehlídka povolání(pro rodi?e a áky 9. ro?níku)
 • 16. 11. Rozhlasová relace ke Dni boje student? za svobodu a demokracii
 • 17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 11.
  • Pedagogická rada 14:00 hod 
  • Rodi?ovské sch?zky
  • 15:30 – 17:00 hod
  • 16:00 - 17:30 hod
  • 17:00 – beseda k p?ijímacímu ?ízení na SŠ pro rodi?e odcházejících ák?
  • ŠD Beseda s myslivcem
 • 24. 11. Odevzdání 1. ?ásti MO Z5 a Z9
  • MaFy sout? Náboj
  • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok
  • D?jepisná olympiáda – školní kolo
  • Olympiáda v AJ pro áky 2. stupn? – školní kolo
  • Klokan – p?írodopisná sout?
  • 7. vydání školního ?asopisu The Originals

Prosinec 2017

 • 1. 12. Bruslení 1. stupn?
 • 5. 12. Mikulášská nadílka v ŠD
 • 8. 12.
  • Olympiáda v ?eském jazyce – školní kolo
  • Miniolympiáda v AJ pro áky 5. ro?níku – školní kolo
 • 6. 12. Mikulášský jarmark
 • 13. 12.
  • Váno?ní nota - p?vecká sout? pro d?ti MŠ a ZŠ m?sta Frýdek-Místek
  • ZUŠ Frýdek- Místek 9:00 hod.
  • - halový fotbal 6. a 7. t?ídy, 8. a 9. t?ídy
 • 14. 12 koncert p.R.Zenkla- 1. st. a 2. st., prob?hne ve 4 p?edstaveních
 • 22. 12. Rozhlasová relace – Vánoce – 5. B
 • Filmové p?edstavení pro áky
 • 23. 12. – 2. 1. 2018 Váno?ní prázdniny (vyu?ování za?íná ve st?edu 3. ledna 2018)
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok

Leden 2018  

 • 2. - 6. 1. Lya?ský kurz – Velké Karlovice (6. A a 7. B) - garant Mgr. Šnajdrová
 • 5. 1. Ukon?ení MO Z5 a Z9
 • 11. 1. T?ídní sch?zky
  • 14:00 – 16:30 hod – konzulta?ní 1. st.
  • 16:00 – 17:30 hod – 2. st
 • 15. 1. - 19. 1. Základní lya?ský kurz pro áky 7. A t?ídy + sportovní t?ídy 8. - 9. ro?ník
 • 19. 1. Odevzdání 1. ?ásti MO Z6 – Z8
 • 22. 1. Uzav?ení klasifikace a docházky ák? za 1. pololetí
 • 24. 1. Okresní kolo MO Z5 a Z9
 • 25. 1. Pedagogická a klasifika?ní porada pedagogického sboru 14:00 hod. ve sborovn?; prosp?ch a chování ák? v 1. pololetí
 • 29. 1.
  • Odevzdání vysv?d?ení, TK, TV a KL
  • Házená - 8. a 9. t?ídy
  • Basketbal 8. a 9. t?idy
  • Recita?ní sout? - školní kolo
 • 31. 1. Zhodnocení výchovn? vzd?lávacích výsledk? za I. pololetí školního roku
 • 31. 1.
  • Školní kolo ZO
  • D?jepisná olympiáda – okresní kolo
 • ŠD Beseda o první pomoci
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok 

Únor 2018

 • 2. 2. Jednodenní pololetní
 • 5. – 13. 2. Školní kolo ChO
 • 9. 2. Školní kolo BiO
 • 12. 2. – 18. 2. Jarní prázdniny
 • 7. 2. „Maškarní karneval“
 • 20. 2. Okresní kolo ZO
 • 22. 2.
  • Den otev?ených dve?í 15 – 17 hod
  • volejbal – dívky 8. a 9. t?ídy
 • Lyujeme se Sluní?kem – výjezdový lya?ský kurz pro áky 1. stupn?
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok
 • Okresní kolo Konverzace v AJ na naší škole
 • Archimediáda - únor a kv?ten

B?ezen 2018

 • 2. – 6. 3. Okresní kolo ChO
 • 6. 3. koncert sk. Marbo,1.st. a M? Mate?ídouška
 • 7. 3. Školní kolo FO
 • 16. 3. Matematický klokan
 • 28. 3. Rozhlasová relace – Velikonoce – 5. B
 • 28. 3. Ukon?ení MO Z6 – Z8
 • 28. 3. Krajské kolo ZO
 • 29. 3. – 30. 3. Velikono?ní prázdniny
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok

Duben 2018

 • 2. 4. Pond?lí velikono?ní
 • 4. 4. – 5. 4. Anglická divadelní p?edstavení pro 3. + 4., 5. + 6., 8. + 9. ro?ník
 • 4.4.
  • Okresní kolo FO
  • ŠD Jarní výstavka d?tských prací v ŠD
  • Házená 6. a 7. t?ídy - chlapci 
 • 12. – 28. 4. Jednotné p?ijímací zkoušky ke studiu ve st?edních školách
 • 12. 4.
  • ?tvrtletní pedagogická rada
  • 14:00 hod. ve sborovn?
  • T?ídní sch?zky – 15:30 - 17.00 – konzulta?ní sch?zky 1. st.
  • 16:00 - 17:30 - 2. st.
 • 12. 4. Okresní kolo BO ZŠ D - Š
 • 17. 4. Okresní kolo MO Z6 – Z8
 • 20. 4. Australský den
 • 20. 4. Den Zem?
 • 23. 4. - 24. 4.
  • Zápis do 1. ro?níku
  • D?jepisná exkurze – Kop?ivnice, Hodslavice – VIII. A, B
  • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok
  • Školní kolo Pythagoriády
 • 23. 4. Okresní kolo BO ZŠ C - Š
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok
 • Divadelní p?estavení pro áky
 • Den Zem? - 2. stupe?
 • Záchranná stanice Bartošovice – termín bude up?esn?n
 • Cambridgeské zkoušky KET pro áky 9. ro?níku          


Kv?ten 2018

 • 10. 5. Planeta Zem? 3 000 - Barma
 • 11. 5. Rozhlasová relace – den matek – 5. B
  • Okresní kolo Pythagoriády
  • ŠD „Kdo dál, kdo rychleji“ atletický trojboj m?stských školních druin
  • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok
  • Pohár rozhlasu
  • D?jepisná exkurze – Helfštýn, Šipka, Starý Ji?ín – VI. A, B
  • D?jepisná exkurze – Darkovi?ky, Hrabyn? – IX. A, B
  • Geologická exkurze - 9. ro?ník
  • Mladý zahrádká?
  • Exkurze Z - P?
  • 8. vydání ?asopisu The Originals 


?erven 2018

 • 1. 6.
  • Den d?tí – filmové p?edstavení pro 1. stupe?
  • Slavnostní pasování ák? 1. r. na ?tená?e
  • Rozhlasová relace – 5. A
  • Exkurze Chlebovice – v?ela?ské muzeum - 6. ro?ník
 • 20. 6. Uzav?ení klasifikace a docházky ák? za II. pololetí do 13:00 hod.
 • 15. 6. - 24. 6. Sportovní soust?ed?ní –Pore? ( Chorvatsko)
 • 21. 6.
  • Klasifika?ní pedagogická rada - 14:00 hod. ve sborovn?, prosp?ch a chování ák? v II. pololetí
  • Výstava kulturních deník?
 • 26. 6. Odevzdání vysv?d?ení a dokumentace TU ke kontrole zástupc?m ?editele školy
 • 29. 6.
  • Slavnostní ukon?ení školního roku - rozhlasová relace, rozlou?ení s áky 9. t?íd,
  • zhodnocení školního roku t?ídními u?iteli
  • Výb?rová d?jepisná exkurze
  • 1 st. - akce v pr?b?hu celého školního roku:
  • - Dopravní h?išt? F-M
  • - Planetárium Ostrava
  • - lekce Muzea Beskyd
  • - Ovoce do škol, Mléko do škol
  • - ?eský T?šín – divadelní p?edstavení
 • Knihovnické lekce – pr?b?n? celý rok 

Ing. Ji?í Adámek
?editel školy   

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS