Název projektu:  Otev?ená škola aneb p?íklady táhnou

 • Registra?ní ?íslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0008
 • Datum zahájení projektu: 1.7.2012
 • Datum ukon?ení projektu: 31.12.2014 

 

Stru?ný obsah projektu:

Projekt Otev?ená škola je zam??en na rozvoj klí?. kompetencí ák? ve výuce p?ír. v?d na 2. st. ZŠ a na propojení výuky s odbornou technickou praxí. Otev?ená škola rozvíjí matematickou gramotnost ák? a jejich fyzikáln? technické dovednosti. Sou?ástí projektu je p?ímé propojení výuky s technic. oborem 23-56-H/01 - obráb?? kov? a to prost?ednictvím p?ímého kontaktu s výrobní firmou, ale i spoluprací s IPS Úp ve FM a s vých. poradci odbor. škol vyu?ujících tyto technické obory.

 • 1.
  • a) Vytvo?ení matematického centra
  • b) pracovních list? pro kadý ro?ník 2. st. ZŠ  zam??. na mat. a fin. gram.
 • 2.
  • a) Inovace u?ebny  fyziky
  • b) Pokusy s rozší?enými soupravami eProLab - ákovské  pracovní listy pro 2. st. ZŠ pro spec. pokusy vyuívajících fyz. m??idel eProLab
  • c) Prezentace  pro 2. st. ZŠ podporující ji vytvo?ené pracovní listy
 • 3.
  • a) spolupráce s IPS ÚP FM,
  • b) s firmou Anaj - exkurze
 • 4.
  • ákovské dílny = cyklus 4 t?ídenních ákovských workshop? (zam??ení M, F, volba povolání ) 

Aktuality k projektu naleznete zde.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS