„V minulém školním roce, kdy jsme s pokusným ov??ováním projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ za?ínali, bylo naším cílem p?idat n?co nového, co se tý?e všestranného pohybu ák?, nebo? jsme školou se sportovním zam??ením a snaíme se hledat nové cesty k tomu, aby se áci nau?ili mít sport rádi ji od útlého v?ku,“ vysv?tluje ?editel školy Ji?í Adámek a dodává, „zam??ení Hodin pohybu navíc se týká všeobecného rozvoje dovedností fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, úpolových cvi?ení, základ? gymnastiky, atletiky, plavání, florbalu a bruslení. Projekt se v minulém školním roce velmi líbil, a protoe si áci op?t p?áli navšt?vovat Hodiny pohybu navíc, tak i letos v projektu pokra?ujeme.“

Jak projekt hodnotí sami trené?i? Martin Strnadel, garant celého projektu na naší škole a zárove? trenér házené, ?íká, „áci navšt?vují hodiny rádi, nau?í se vdy n?co nového. Z hodin odcházejí nadšeni, jsou pro n? velkou zábavou. D?ti jsou stále v akci a neustále se zlepšují!“
Trenérka Martina Brunclíková dostala na starosti ty nejmladší šestileté áky a k celému projektu dodává: „Prv?á?ci mívají ob?as strach z pohybu, z neznámého ná?iní a pom?cek, ale postupn? tento strach mizí a nakonec se všichni vy?ádí. Velmi oce?uji i to, e se d?ti nau?í kamarádství, pravidl?m fair play a hlavn?, e tráví mén? ?asu u po?íta??.“

Tento projekt nás velmi zaujal a hodláme v n?m nadále pokra?ovat. Vidíme ho nejen jako vhodnou nápl? trávení volného ?asu, ale také jako hlavní motivaci pro to, aby si d?ti radost z pohybu uívaly.

Tá?a Janošcová

  Více o projektu... 

Fotografie...

Naše škola byla vybrána ve školním roce 2015 - 2016 k realizaci pokusného ov??ování projektu Ministerstva školství, mládee a t?lovýchovy ?R (MŠMT) a Národního ústavu pro vzd?lávání (NÚV)
?.j.: MŠMT - 11416/2015 s názvem „Hodina pohybu navíc“.

Do pokusného ov??ování byli zahrnuti áci 1. – 3. ro?níku naší školy, kte?í docházeli do školní druiny.
Toto pokusné ov??ování je vyhlášeno také na tento školní rok 2016 -2017 a naše škola v ov??ování pokra?uje. V pr?b?hu tohoto školního roku je tedy za?azena 1 vyu?ovací hodina pro kadý výše uvedený ro?ník do odpolední ?innosti školní druiny.

Číst dál...

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS