Posláním neziskové organizace Veselá v?da je rozvoj d?tí, jejich p?irozené zvídavos-ti a talent? prost?ednictvím podpory zájmu o zkoumání p?írody a jejích zákonitostí. D?ti díky vlastní zkušenosti s objevováním sv?ta p?írodních v?d získávají pozitivní postoj ke sv?tu v?dy, výzkumu a k technickým obor?m.

Organizujeme na 1. stupni základních škol krouky p?írodov?dných pokus? s cílem ukázat d?tem sv?t biologie, chemie a fyziky jako sv?t plný záhad a tajemství, které stojí za to prozkoumat.

D?ti se nau?í chápat nejen základní chemické, fyzikální a biologické d?je, ale také samostatné práci s laboratorním nádobím, základy odborné terminologie. V mnoha pokusech pouíváme látky b?n? dostupné v domácnosti, d?ti tak pochopí podstatu d?j?, které vidí denn? – sráení bílkovin, neutralizace, rozpoušt?ní, filtrace, exo a endotermické d?je, vlastnosti plyn? a kapalin a mnohé další.

D?ti pracují individuáln?, kadý d?lá sv?j pokus. Nabízíme d?tem bezpe?ný prostor, kde mohou svobodn? zkoumat „co to ud?lá“, naši lekto?i jsou pr?vodci d?tí, nabízejí jim osv?d?ený postup, ale zárove? je podporují v experimentování, v objevování vlastních cest. Vyuíváme u?ení se chybou – chybu nehodnotíme jako chybu, ale jako p?íleitost k pou?ení, k prozkoumání co se stalo a pro?. D?ti se u?í prost?ednic-tvím vlastního proitku a zkušenosti. V??íme, e taková zkušenost je siln?jším nosite-lem informací, ne virtuální záitky z TV a internetu.

Veselou v?du zaloila v roce 2011 naše kolegyn?, sou?asná ?editelka Veselé v?dy, maminka 3 d?tí, p?vodem bioloka. První krouek otev?ela na škole, kam chodily její d?ti a protoe m?l krouek úsp?ch, oslovila další školy, krouky se postupn? rozši?o-valy. Nyní p?sobíme v desítkách m?st, krouky a tábory prošly tisíce d?tí.

V dob? školních prázdnin po?ádáme p?ím?stské tábory, v pr?b?hu celého roku pro-jektové dny s v?decko-technickou tématikou.
Více na www.veselaveda.cz.

Další ?lánky zde.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS