?tení pro rodi?e i pedagogy

Co jsou specifické vývojové poruchy u?ení?

P?esný p?vod vzniku t?chto poruch u?ení není dosud znám. Pravd?podobn? existuje d?di?ný sklon k rozvoji t?chto poruch (p?iblin? u 40% d?tí postiených rodi??) a p?edpokládá se, e jsou tyto poruchy zp?sobeny odchylnou organizací aktivit mozku a dominancí hemisfér, která není typická. Specifické poruchy u?ení jsou nej?ast?ji vztahovány k lehké mozkové dysfunkci (LMD) a ur?itý vliv je p?ikládán i nep?íznivým vliv?m prost?edí - zejména emociálnímu klimatu v rodin?. Specifické vývojové poruchy u?ení (SVPU) se projevují u d?tí nap?í? celým spektrem rozloení inteligen?ního kvocientu, tedy jak u d?tí nadpr?m?rn? inteligentních (nap?. Albert Einstein byl dyslektik), tak i podpr?m?rn? inteligentních.

Zdroj: Wikipedie, otev?ená encyklopedie

Číst dál...

Výchovná poradkyn? Mgr. Martina Brunclíková

Kontakty:

  • telefon: 558 42 55 41
  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Pro kontakt je moné vyuít i schránku d?v?ry.

Konzulta?ní hodiny:

  • st?eda 14.00  – 15.00 (po telefonické domluv? i v jiném termínu)

Nápl? práce výchovného poradce:

  • poradenství p?i ?ešení problém? ák? (školní neúsp?chy, káze?ské problémy, konfliktní situace)
  • pé?e o áky se specifickými poruchami u?ení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
  • práce s mimo?ádn? nadanými áky
  • zajišt?ní spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciáln? pedagogickými centry a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány pé?e o dít?)
  • poradenství v obtíných ivotních situacích ák?

P?i závan?jších problémech dít?te doporu?í akreditované poradenské pracovišt? (PPP nebo SPC) tzv. integraci a vystaví odborný posudek. Jakmile rodi? obdrí tento dokument, m?e ádat ?editele školy o povolení vzd?lávání podle individuálního vzd?lávacího plánu (IVP). Rodi? vyplní ádost (naleznete v sekci „Nejen pro rodi?e”) a doru?í ji na sekretariát školy.?editel školy rozhodne o jejím schválení a rozhodnutí p?edá rodi??m dít?te. IVP zpracovává t?ídní u?itel s výchovným poradcem a ostatními vyu?ujícími (obvykle pro ?eský jazyk, cizí jazyky a matematiku). Obsah IVP je konzultován s ur?eným pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC. D?leitá je rovn? spolupráce rodi?? se školou, pravidelné konzultace s vyu?ujícími.  

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS