Hraví architekti se pustili do práce!


Naše Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109 se profiluje jako škola sportovní se zam??ením na cizí jazyky a výtvarnou výchovu. Svými výsledky v t?chto oblastech zaujímá významné místo mezi školami v okrese Frýdek-Místek. áci se pravideln? zapojují do výtvarných projekt? a sout?í, které jsou završeny výstavami ur?enými nejen pro áky okolních škol, ale i širokou ve?ejnost.

V letošním školním roce se áci 5. t?íd naší školy zapojili do výtvarného projektu nazvaného Hravý architekt 2014 – D?ti na Praském hrad? a usilovn? pracují na svých obrázcích. V letošním roce kreslí a malují na téma architektonický detail a um?ní v architektu?e – výtvarné zpracování um?ní, spjatého s architekturou. Take kreslí reliéfy, sochy, okenní vitráe, fresky, domovní znamení, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objekt? – okna, ?ímsy, dve?e, štíty, které objevují na spole?ných vycházkách po našem m?st?.

V rámci tohoto projektu prob?hla také beseda s panem architektem Ing. Borisem Petrovem p?ímo v prostorách školy. D?ti se seznámily s pojmem architektura, s jejími p?edstaviteli a se zajímavými stavbami. Beseda byla zakon?ena poznávací sout?í. Pak následovala procházka naším m?stem s odborným výkladem. D?ti se dozv?d?ly také, jak jejich m?sto vznikalo, povídali si o zajímavých historických stavbách a místech, o architektonickém d?dictví a o tom, pro? je d?leité se o n? zajímat a pe?ovat. Seznámily se i s profesí architekta, s významem kvalitní architektury pro kadodenní ivot.

Jakmile d?ti dokon?í svoje obrázky, vyberou ty nejlepší, které budou p?edstaveny v samostatné expozici na výstav? v Ji?ském klášte?e na Praském hrad? a to ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014. Vybraní áci, kte?í na projektu pracovali, tady také stráví celý den, kde si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrí dárky od partner? a organizátor? a ve skupinách se zú?astní p?ipraveného programu a dílen.

Organizáto?i projektu cht?jí pokra?ovat v nové tradici kadoro?ních setkání d?tí po zahájení nového školního roku na Praském hrad?. V letošním roce se projektu ú?astní a na Praský hrad p?ijedou i d?ti z ostatních zemí Visegrádské ?ty?ky: Slovenska, Polska a Ma?arska. Do projektu se zapojily rovn? d?ti z Itálie, která bude p?edsedat Evropské unii. Celkem se letos Hravého architekta ú?astní více ne 800 d?tí. Tak nám drte palce, a? se nám práce da?í a u se moc t?šíme do Prahy.

Martina Jak?bková                 
vyu?ující výtvarné výchovy a garant projektu

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS