Koncepce výuky cizích jazyk? na Základní škole Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad 3109

Pojetí výuky cizích jazyk? na naší škole vychází z celkové koncepce a vzd?lávacího programu zam??eného na budování a zdokonalování komunika?ních a informa?ních kompetencí ák?.

P?esný fonetický charakter, bohatost slovní zásoby, snadná a hravá komunika?ní dovednost nejen v základních ivotních situacích, obohacující kulturní rozmanitost daných jazykových oblastí, jasná struktura mluvnických pravidel - to všechno jsou nezbytné sloky pro osvojení si cizího jazyka a jeho plnohodnotné uplat?ování v kadodenním ivot?.

Metody a formy práce u?itel?, technické vybavení školy nejmodern?jšími u?ebními pom?ckami, partnerství školy s dalšími subjekty podporujícími vzd?lávání v oblasti cizích jazyk? a zapojení školy do r?zných forem sout?í p?ispívá k optimální motivaci ák? u?it se cizí jazyky.

Ji od 1. t?ídy se áci seznamují s anglickým jazykem, v lepším p?ípad? mohou áci navázat na první zkušenosti s angli?tinou, kterou získali v p?edškolním období. Vyu?ují se 2 hodiny angli?tiny týdn?. Od 3. ro?níku základního vzd?lávání je výuka posílena na 3 hodiny týdn?. áci posledního ro?níku základního vzd?lávání mají výuku angli?tiny obohacenou o jednu hodinu Konverzace v anglickém jazyce.  Anglický jazyk je v našem cizojazy?ném vzd?lávacím programu povaován za prioritní. 

V osmém ro?níku základního vzd?lávání si áci volí další cizí jazyk, který se vyu?uje jak v osmém tak v devátém ro?níku vdy 3hodiny týdn?. Škola k volb? nabízí ák?m a jejich  rodi??m  n?m?inu, ruštinu a špan?lštinu.

Výuka anglického jazyka probíhá podle u?ebnic Happy House, New Happy Street, Project vydavatelství Oxford University Press.

N?mecký jazyk se vyu?uje podle u?ebnic Heute haben wir Deutsch vydavatelství Jirco.

Ve výuce ruského jazyka se pouívá u?ebnice Raduga po novomu  vydavatelství Fraus.

P?i výuce špan?lského jazyka se vyuívá u?ebnice La Pandilla vydavatelství Edelsa. 

Oxford Quality School

Naše škola se stala ve školním roce 2008/2009 partnerem nakladatelství Oxford University Press a od školního roku 2009/2010 získala jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek status Oxford Quality School. V rámci tohoto projektu se u?itelé naší školy stávají konzultanty výuky anglického jazyka pro další školy a vyuívají další výhody tohoto partnerství.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS