Projekt e-Twinning

Mezinárodní spolupráci škol postavenou na pouívání informa?ních a komunika?ních technologií v rámci e-Twinningových projekt? úsp?šn? rozb?hla frýdecko-místecká základní škola Ji?ího z Pod?brad spole?n? s polskou školou Zespól Szkól im. ks. J. Londzina ze Zabrzega.

V zá?í roku 2006 jsme za?ali na webových stránkách hledat partnerskou školu pro náš projekt nazvaný Exchanging of cultural information between our project schools

„V zá?í roku 2006 jsme za?ali na webových stránkách hledat partnerskou školu pro náš projekt nazvaný Exchanging of cultural information between our project schools,“ popsala aktivity školy vedoucí projektu u?itelka anglického jazyka Renáta Ru?ková a dodala: „Snaili jsme se kontaktovat školy v ?ecku, Itálii, Špan?lsku, Finsku a Švédsku dle nabídky zaregistrovaných partnerských škol v Evrop?. Oslovili jsme polské školy, které byly k naší nabídce nejvst?ícn?jší.“

O Vánocích roku 2007 byla na sv?t? témata e-Twinningových aktivit. „Naši áci 9.ro?níku vytvá?eli v kv?tnu v hodinách Konverzace anglického jazyka v programu Microsoft PowerPoint prezentaci, ve které se p?edstavili svým spoluák?m v Polsku. Kadý ák si p?ipravil vlastní prezentaci, kterou doplnil svou fotografií a ozvláštnil monostmi, které tento program nabízí. Své prezentace áci spole?ným úsilím zpracovali, ?ím vznikla první ?ást velkého p?lro?ního projektu.
Prenzentaci e-Twinning.pps si muete stáhnout zde*.
* V p?ípad?, e prezentaci nelze spustit, nainstalujte Microsoft PowerPoint Viewer, který naleznete zde.


Rovn? z polské strany jsme obdreli jejich prezentaci v anglickém jazyce,“ ?ekla Renáta Ru?ková a pokra?ovala: „Následn? si áci vym?nili své e-mailové adresy a navázali kontakty, aby se lépe poznali.
Anglický jazyk byl základním prost?edkem jejich komunikace. Vzájemn? se informovali o svých zájmech a aktivitách.“ Podle slov Renáty Ru?kové seznámení se po Internetu p?ineslo zájem ák? o osobní kontakt.
A tak jsme 6.?ervna 2008 byli pozváni na poznávací zájezd do regionu polské školy, navštívili jsme m?sta Wislu, Zywiec, Bialsko Bialu a jejich obec Zabrzeg. Snaili jsme se, aby se vybraní áci z obou škol vzájemn? osobn? poznali a mohli si ov??it své komunikativní schopnosti v praxi.

Rozd?lili si témata a vytvo?ili dvou a ?ty??lenné skupiny, z nich kadá se zam??ila na jedno z témat. 

Nejnáro?n?jší ?ástí projektu bylo pro áky v anglickém jazyce nato?it a zpracovat film o škole, významných místech Frýdku-Místku, v?etn? architektonických památek m?sta, o kultu?e a p?írod?. Rozd?lili si témata a vytvo?ili dvou a ?ty??lenné skupiny, z nich kadá se zam??ila na jedno z témat.

Tato ?ást projektu byla velmi obsáhlá ve své p?íprav?, p?i samotném natá?ení a také následném zpracování. Film trvá asi 20 minut. Polská škola také to?ila film o Bialsko Biale.

„Na 7. listopadu jsme pro polské d?ti zorganizovali celodenní výlet v našem regionu. áci, kte?í se výletu ú?astnili, provedli své polské p?átele naší školou a poté v jazykové u?ebn? vzájemn? anglicky hovo?ili o prázdninách, o novinkách ve školách a svých zájmech. Polské d?ti prošly místa Frýdku-Místku, která v našem projektovém filmu vid?ly. Op?t dostaly komentá? našich ák? v anglickém jazyce.

Po ob?d? ve školní jídeln? jsme vyrazili na prohlídku regionu, v?etn? Pusteven.


Po návratu do Polského T?šína se d?ti velmi vroucn? lou?ily,“ doplnila vedoucí projektu a uzav?ela: „Projekt bude pokra?ovat vým?nou kucha?ských recept?, kdy áci budou va?it vybranou ?i doporu?enou polskou specialitu. Jejich kucha?ské ?innosti budou op?t zdokumentovány. P?i všech aktivitách bude komunikace mezi d?tmi probíhat op?t výhradn? v anglickém jazyce. Tatá aktivita bude provedena i u naší partnerské školy.“ Nejd?leit?jším p?ínosem celého projektu byla schopnost d?tí komunikovat v cizím jazyce v praxi a chu? udrovat nové vztahy s polskými kamarády. Základní škola Ji?ího z Pod?brad bude projekt registrovat pro získání Certifikátu kvality na národní i evropské úrovni.

Renáta Ru?ková, Renata Spustová

 

 


Další ?lánky z archivu

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS