Volejbal

 • Volejbal pat?í mezi sí?ové hry. Sí? zamezuje kontaktu mezi soupe?i, nedochází k osobnímu kontaktu a agresivit? p?i h?e. Hrá?i se u?í spolupráci (hraje 6 hrá??), disciplín? (poslouchat trenéra nebo spoluhrá?e), samostatnosti, odpov?dnosti (vzít na sebe úkol, uhrát co nejlépe mí?), kombina?ním schopnostem a rozvoji logiky.
 • Na naší škole jsou od 6. ro?níku organizovány t?ídy s rozší?enou výukou Tv (RTv) pro d?v?ata. Tyto t?ídy jsou zahrnuty do projektu MŠMT „Sportovní st?ediska na ZŠ“, mezi které naše škola pat?í. Cílem tohoto projektu je zdárn? skloubit rozvoj daného sportu s výukou ák?. ák t?ídy s RTv má 5 hodin Tv týdn? (2 hodiny klasické Tv, 2 hodiny specializovaného tréninku a 1 hodiny regenerace – plavání v dopoledních hodinách). Odpoledne v návaznosti na vyu?ování za?ínají ák?m 6. ro?níku tréninky a to 2x týdn? v areálu TJ Sokol F-M kon?ící nejpozd?ji v 15 hodin. áci 7. – 9. r. absolvují trénink v domovské TJ 3x týdn? a kon?í nejpozd?ji v 17 hodin. Výuku t?lesné výchovy v t?chto t?ídách zajiš?ují u?itelé t?lesné výchovy, kte?í jsou zárove? trenéry volejbalu. Tréninky jsou vedeny trenéry I. a II. t?ídy. 
 • Naše drustva hrají ákovské p?ebory na republikové úrovni (v sezón? 2009/10 získaly starší ákyn? st?íbrné medaile na Mistrovství republiky), ?eský pohár áky? a navíc Sportovní st?ediska mají svá mistrovství republiky, jeho jsme n?kolikanásobným mistrem
 • Kadý ro?ník-drustvo za?íná p?ípravu v druhé polovin? srpna letním soust?ed?ním a v zim? lya?ským. Kadý druhý rok áci 8. a 9. t?ídy absolvují regenera?ní pobyt u mo?e. Na úhrad? náklad? spojených s regenera?ními pobyty se podílí rodi?e i oddíl. Po ukon?ení školní docházky na naší škole, ákyn? pokra?ují v sout?ích drustev kadetek (v?k 16 – 17 let) a juniorek (18 – 19 let). Ob? tato drustva hrají nejvyšší sout? extraligu a nejlepší z t?chto kategorií p?echázejí do extraligového drustva en, které skon?ilo v roce 2010 na 4. míst? v Mistrovství ?R.
 •  P?ibliné finan?ní náklady za sezonu:
  • p?ísp?vky Sokol 1100,- K?
  • zimní soust?ed?ní 2500,- K?
  • letní soust?ed?ní 1500,- K?
  • ostatní 500,- K?

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS