• Sportovní gymnastika je sport, který je vhodný pro nejmenší p?edškolní d?ti, kdy d?ti mohou cvi?it samostatn? bez rodi??. P?edtím je ješt? monost cvi?it sportovní gymnastiku s rodi?i a to od 2-4 let v?ku dít?te. Pak následuje fáze samostatnosti. Sportovní gymnastika (dále jen SG), vede d?ti k posilování vlastního t?la, koordinaci, zv?tšování kloubního rozsahu, odrazu, rychlosti, sebekázni, zodpov?dnosti a vztahu ke kolektivu. Proto je SG pr?pravou pro všechny sporty, co si v posledních létech uv?domují i trené?i ostatních sport?. 
 •  Na naší škole pracujeme s d?tmi a mládeí kadodenn? a to:
  • 1.t?ída : 4 hodiny týdnn?( + 2 hodiny klasické TV, pop?. plavání)
  • 1.stupe?: 10 hodin týdnn? ( + 2 hodiny klasické TV, pop?. plavání)
  • 2.stupe?: 8 hodin týdnn? (+2 hodiny klasické TV, pop?. plavání)
 • Plaváním zajiš?ujeme rehabilitaci gymnast?. Sou?ástí p?ípravy ák? je kadoro?ní soust?ed?ní v dob? hlavních prázdnin.
 • Naše škola se v oblasti SG zú?ast?uje závod?, které po?ádá Asociace školních sportovních klub? a pak po fázi TJ, kde spadáme pod TJ Válcoven plech? F-M, závodíme ve t?ech typech sout?í:
  • a) Klasická SG (prostná, p?eskok, kladina, hrazda, chlapci i kruhy)
  • b) Teamgym (tj. pódiová skladba,akrobacie a skoky na trampolín?)
  • c) Pohybové skladby,u nich se hodnotí nápad, kostýmy, synchronizace cvi?ení...
    
 • Ve všech typech sout?í AŠSK a TJ se kadoro?n? umís?ujeme na p?edních místech republikových kol.
 • Naším cílem je v p?íštích létech nejen obhajovat první místa v republikových sout?ích, ale pokusit se probojovat na ME v oblasti TEAMGYM sout?ích.

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS