P?ihlášení k elektronické ákovské kníce.  (v novém okn? na adrese 11zsfm.bakalari.cz)


Popis.

Na naší škole je zavedena elektronická ákovská kníka, která je sou?ástí našeho školního informa?ního systému.
Rodi?e i d?ti tak mají vdy kompletní p?ehled o všech známkách, rozvrhu, výchovných opat?eních ...


Pro elektronickou ákovskou kníku je pouit systém Bakalá?i.
Kadý ák má své uivatelské jméno a heslo, jiné jméno a heslo obdrí na rodi?ovských sch?zkách pouze rodi?e áka.

Sou?ástí systému je:

  • Pr?b?ná klasifikace
  • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ro?nících od po?átku studia
  • Absence - pr?b?ná docházka
  • Výchovná opat?ení
  • Rozvrh áka - tabulka rozvrhu, a to bu? stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh v?etn? zm?n zp?sobených suplováním
  • Osobní údaje - rodi?e mohou kontrolovat, zda jsou aktuální

 

Pokud Vám ji bylo p?id?leno jméno a heslo, pak se k elektronické ákovské kníce se m?ete p?ihlásit zde.

Popis ákovské kníky pro mobilní za?ízení s OS Android naleznete zde.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS