Bliší informace najdete ZDE

Váení rodi?e,

ve školním roce 2013/2014 naše škola nebude organizovat krouek sportovní gymnastiky pro d?ti p?edškolního v?ku. D?vodem  je nedostatek volné kapacity prostor školních t?locvi?en a personální problém se zabezpe?ením tohoto krouku.

Číst dál...

V sou?asné dob? probíhá vyhodnocování dvouletého pokusného ov??ování psacího písma Comenia Script týmem odborník? z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Toto vyhodnocení bylo p?edáno MŠMT v ?íjnu 2012. MŠMT má rozhodnout o zp?sobu dalšího vyuití písma Comenia Script pro výuku ák? na základní školách.

V p?ípad?, e MŠMT povolí  vyu?ovat písmo Comenia Script v následujícím školním roce 2013-2014, Základní škola Frýdek-Místek, Ji?ího z Pod?brad bude písmu v 1. ro?níku vyu?ovat jako alternativu ke klasické abeced? a na základ? zájmu rodi?? o tento druh písma vedení školy p?ipraví odpovídající organizaci výuky v 1. ro?níku.

V praxi to tedy znamená, e výuka v p?íštím školním roce m?e probíhat v jedné t?íd? dle písma Comenia Script a v dalších t?ídách podle klasického písma.

Ing. Ji?í Adámek
?editel školy    

Váení rodi?e,

k datu  31.8.2012 ukon?il svoji ?innost ve Školské rad? pan Jaroslav Olszar. D?vodem ukon?ení jeho ?innosti ve školské rad? je p?echod dcery na víceleté gymnázium. Z tohoto d?vodu, v souladu s Volebním ?ádem školské rady p?i základních školách z?izovaných statutárním m?stem Frýdek-Místek dne 3.10.2012, prob?hnou dopl?ovací volby  do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých ák? dle § 167 školského zákona na volební období do 31.12.2014.

Návrh kandidát? s moností dopln?ní vašeho kandidáta do školské rady, Vám t?ídní u?itelé doru?í písemnou formou. ádám Vás o zp?tné doru?ení t?ídním u?itel?m do 7.9.2012.

Volby prob?hnou prost?ednictvím kandidátní listiny, která Vám bude doru?ena op?t t?ídním u?itelem. Vaši vypln?nou kandidátní listinu odevzdejte v zalepené obálce zp?t t?ídnímu u?iteli. Pokud zvolíte osobní ú?ast na volbách do školské rady, dostavte se 3.10.2012 mezi 8:00 hod - 16:30 hod. na sekretariát školy.

Ing. Ji?í Adámek 
?editel školy     

Ve Frýdku-Místku 
dne 3.9.2012   

Váení rodi?e,

zveme Vás na organiza?ní t?ídní sch?zky, které se konají dne 18.9. 2012 od 15:30 hod v jednotlivých t?ídách.

Sch?zka t?ídních d?v?rník? SRPŠ p?i 11.ZŠ se uskute?ní ve sborovn? školy od 16:30 hod. 

Ing. Ji?í Adámek
?editel školy   

Váení rodi?e,

31.12.2011 kon?í volební období sou?asné školské rady. V souvislosti s tím, prob?hnou dne 12.12.2011 dle § 167 školského zákona na naší škole volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých ák? a pedagogických pracovník? školy na volební období 1.1.2012 - 31.12.2014. Návrh kandidát? do školské rady, který Vám t?ídní u?itelé Vašich d?tí doru?í m?ete doplnit a poslat zp?t t?ídním u?itel?m do data 9.12.2011.

Volby prob?hnou prost?ednictvím kandidátní listiny, která Vám bude doru?ena  t?ídním u?itelem. Vaši vypln?nou kandidátní listinu odevzdejte v zalepené obálce zp?t t?ídnímu u?iteli. Pokud zvolíte osobní ú?ast na volbách do školské rady, dostavte se 12.12.2011 mezi 8:00 hod - 16:30 hod. na sekretariát školy. 

Ing. Ji?í Adámek
?editel školy     
Ve Frýdku- Místku
dne 7.11.2011   

Další články...

  1. Volby do kolsk rady

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS