D?ti na startu


Váení rodi?e,

ji 2. rokem nabízíme naše "Jedenáctka" pro vaše d?ti pohybový kurz s výstiným názvem D?ti na startu.

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové p?ípravy pro d?ti od 4 do 9 let, zam??ený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. 

Další ?lánky o projektu naleznete zde.

 

Kurz probíhá 1 x týdn? 60 minut ve st?edu od 15:30 - 16:30 v t?locvi?n? školy, p?i?em d?ti jsou vdy rozd?leny do 4 skupin a kadá cvi?í 10 – 15 minut pod vedením vlastního trenéra. Odborn? vyškolenými trenéry jsou vyu?ující školy: Mgr. H. Kadubcová, Mgr. M. Brunclíková; Mgr. M. Jak?bková a Mgr. M. Anlaufová. Projekt je ur?en maximáln? pro 40 d?tí. Cena za pololetí ?iní 800,-.

Uzáv?rka p?ihlášek je 12. zá?í 2016. Za?ínáme 21. zá?í 2016. 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS