Sport pro áky a pedagogy naší školy není jen slovo, ale skute?ná vize, která nás provází od vzniku školy v roce 1993. Filosofie našich pedagog? je vést áky k vytvá?ení trvalého kladného vztahu ke sportování. Za dobu ?innosti školy se nám da?í naši vizi úsp?šn? napl?ovat pomocí pestré škály pohybových aktivit, které našim ák?m kadoro?n? nabízíme.

Výkonnostní sport na naší škole p?edstavují p?edevším sportovní gymnastika, házená chlapc?, volejbal d?v?at, sportovní gymnastika a plavání.

áci a jejich u?itelé, opakovan? zaívají významné sportovní úsp?chy v sout?ích nejen na krajské, ale i na republikové úrovni. Tyto úsp?chy jsou výsledkem mnoholeté práce celého kolektivu, kterému se snaí vedení školy vytvá?et dobré podmínky.   

Volejbal

 • Volejbal pat?í mezi sí?ové hry. Sí? zamezuje kontaktu mezi soupe?i, nedochází k osobnímu kontaktu a agresivit? p?i h?e. Hrá?i se u?í spolupráci (hraje 6 hrá??), disciplín? (poslouchat trenéra nebo spoluhrá?e), samostatnosti, odpov?dnosti (vzít na sebe úkol, uhrát co nejlépe mí?), kombina?ním schopnostem a rozvoji logiky.
 • Na naší škole jsou od 6. ro?níku organizovány t?ídy s rozší?enou výukou Tv (RTv) pro d?v?ata. Tyto t?ídy jsou zahrnuty do projektu MŠMT „Sportovní st?ediska na ZŠ“, mezi které naše škola pat?í. Cílem tohoto projektu je zdárn? skloubit rozvoj daného sportu s výukou ák?. ák t?ídy s RTv má 5 hodin Tv týdn? (2 hodiny klasické Tv, 2 hodiny specializovaného tréninku a 1 hodiny regenerace – plavání v dopoledních hodinách). Odpoledne v návaznosti na vyu?ování za?ínají ák?m 6. ro?níku tréninky a to 2x týdn? v areálu TJ Sokol F-M kon?ící nejpozd?ji v 15 hodin. áci 7. – 9. r. absolvují trénink v domovské TJ 3x týdn? a kon?í nejpozd?ji v 17 hodin. Výuku t?lesné výchovy v t?chto t?ídách zajiš?ují u?itelé t?lesné výchovy, kte?í jsou zárove? trenéry volejbalu. Tréninky jsou vedeny trenéry I. a II. t?ídy. 
 • Naše drustva hrají ákovské p?ebory na republikové úrovni (v sezón? 2009/10 získaly starší ákyn? st?íbrné medaile na Mistrovství republiky), ?eský pohár áky? a navíc Sportovní st?ediska mají svá mistrovství republiky, jeho jsme n?kolikanásobným mistrem
 • Kadý ro?ník-drustvo za?íná p?ípravu v druhé polovin? srpna letním soust?ed?ním a v zim? lya?ským. Kadý druhý rok áci 8. a 9. t?ídy absolvují regenera?ní pobyt u mo?e. Na úhrad? náklad? spojených s regenera?ními pobyty se podílí rodi?e i oddíl. Po ukon?ení školní docházky na naší škole, ákyn? pokra?ují v sout?ích drustev kadetek (v?k 16 – 17 let) a juniorek (18 – 19 let). Ob? tato drustva hrají nejvyšší sout? extraligu a nejlepší z t?chto kategorií p?echázejí do extraligového drustva en, které skon?ilo v roce 2010 na 4. míst? v Mistrovství ?R.
 •  P?ibliné finan?ní náklady za sezonu:
  • p?ísp?vky Sokol 1100,- K?
  • zimní soust?ed?ní 2500,- K?
  • letní soust?ed?ní 1500,- K?
  • ostatní 500,- K?

 

 • Házená pat?í mezi sportovní hry brankového typu, je dynamickým kolektivním sportem, který si p?edevším ú?inkováním na olympijských hrách v roce 1972 získal širokou popularitu. 
 •  V našem m?st? se hraje nejvyšší házenká?ská sout? mu? od roku 1995. Nejv?tším úsp?chem bylo získání mistrovského titulu v roce 2003. V letech 1999, 2000, 2001, 2002 a 2005 mui získali titul Vicemistr ?R.
 • Zlomovým rokem pro rozvoj mládenické základny byl rok 1997, kdy 11.ZŠ Ji?ího z Pod?brad získala statut t?íd s rozší?eným vyu?ováním Tv se zam??ením na házenou, co umonilo systematickou p?ípravu ák? na tento sport. Nejvýznamn?jšími úsp?chy ákovské házené jsou: vít?zství v ?esko- Slovenské lize mladších ák?, medailové umíst?ní na turnaji Praga Cup, získání titulu vicemistr ?R v kategorii starších ák?, ú?ast dorosteneckých drustev v nejvyšších v celorepublikových sout?ích.
 • T?ídy s rozší?eným vyu?ováním Tv (dále s RTv) mají celkem p?t hodin Tv týdn? od 6. - 9. ro?níku. V praxi to znamená, e áci absolvují týdn? dv? povinné hodiny Tv a t?i rozší?ené, ve kterých mají prostor na rozvoj svých základních pohybových schopností a v?nují se všestrannému t?lesnému rozvoji (atletika, gymnastika, sportovní hry). Jedna hodina t?lesné výchovy probíhá na bazénu naší školy, ?ím zajiš?ujeme zdravotní stránku Tv. Klubové tréninky probíhají v hale SOU-T v Místku. Úzká spolupráce školy a místního oddílu házené SKP FM zaru?uje koordinovaný a plynulý chod v rámci tréninkových jednotek v návaznosti na hodiny s RTv. V praxi to znamená, e chlapci v den, kdy mají hodinu Tv, neabsolvují zpravidla trénink v klubu a naopak.
 • Od vzniku t?íd s RTv se naše škola pravideln? zú?ast?uje ?ady tradi?ních sportovních akcí. K nejprestin?jším pat?í tradi?ní turnaje Noviná?ského kalamá?e v házené základních škol, ?i pravidelná ú?ast našich mládenických drustev na nejv?tším sv?tovém turnaji po?ádaném kadým rokem v Praze.
 • Oddíl házené SKP FM pat?í mezi nejúsp?šn?jší sportovní kluby m?sta Frýdku-Místku, kterým je poskytována finan?ní dotace v rámci projektu Centra sportu mládee financovaného z rozpo?tu m?sta Frýdku-Místku. Tato výrazná finan?ní pomoc umo?uje klubu široký rozvoj ákovské házené.

 

 • Pravidelné plavání pomáhá ?lov?ku p?edevším v období r?stu, ke správnému formování páte?e, k symetrickému vývoji vnit?ních orgán?, p?edevším srdce a plic. Plavání odstra?uje únavu, jak duševní, tak t?lesnou. Tepelná vodivost vody je p?iblin? 25x v?tší ne vodivost vzduchu. U d?tí, které ješt? nemají vyvinutý termoregula?ní systém, je pom?rn? rychle zajišt?no jeho vybudování a zlepšení ivotních funkcí p?irozeným st?ídáním r?zných tepelných hodnot ve vod? a na vzduchu. Otuilejší jedinec má zvýšenou odolnost proti r?zným nemocem z nachlazení.
 • D?ti z plavecké t?ídy (ji od 1. t?ídy) absolvují 1 hodinu Tv v bazénu školy. Další hodina plavání, která navazuje ihned po výuce, je hrazena z projektu m?sta F-M "Centrum sportu". P?edpokládáme, e vybudujeme u d?tí kladný vztah k danému sportu, ?ím se d?ti stanou ?leny Plaveckého oddílu F-M*. Plavecký oddíl F-M je zapojen do sout?í plaveckých oddílu TJ. K masovému rozvoji tohoto zdravého sportu dvakrát ro?n? po?ádáme plavání pro p?edškoláky a áky mladšího školního v?ku.
 • P?i vstupu do oddílu rodi?e dít?ti zakoupí plavky / pro hol?i?ky vcelku /, plaveckou ?epici a brýle.
 •  Naši vizi je v pr?b?hu prvních ?ty? let nau?it d?ti techniku všech plaveckých zp?sob?, ú?astnit se závod? na m?stské, krajové a pozd?ji i celorepublikové úrovni.

 

 • Sportovní gymnastika je sport, který je vhodný pro nejmenší p?edškolní d?ti, kdy d?ti mohou cvi?it samostatn? bez rodi??. P?edtím je ješt? monost cvi?it sportovní gymnastiku s rodi?i a to od 2-4 let v?ku dít?te. Pak následuje fáze samostatnosti. Sportovní gymnastika (dále jen SG), vede d?ti k posilování vlastního t?la, koordinaci, zv?tšování kloubního rozsahu, odrazu, rychlosti, sebekázni, zodpov?dnosti a vztahu ke kolektivu. Proto je SG pr?pravou pro všechny sporty, co si v posledních létech uv?domují i trené?i ostatních sport?. 
 •  Na naší škole pracujeme s d?tmi a mládeí kadodenn? a to:
  • 1.t?ída : 4 hodiny týdnn?( + 2 hodiny klasické TV, pop?. plavání)
  • 1.stupe?: 10 hodin týdnn? ( + 2 hodiny klasické TV, pop?. plavání)
  • 2.stupe?: 8 hodin týdnn? (+2 hodiny klasické TV, pop?. plavání)
 • Plaváním zajiš?ujeme rehabilitaci gymnast?. Sou?ástí p?ípravy ák? je kadoro?ní soust?ed?ní v dob? hlavních prázdnin.
 • Naše škola se v oblasti SG zú?ast?uje závod?, které po?ádá Asociace školních sportovních klub? a pak po fázi TJ, kde spadáme pod TJ Válcoven plech? F-M, závodíme ve t?ech typech sout?í:
  • a) Klasická SG (prostná, p?eskok, kladina, hrazda, chlapci i kruhy)
  • b) Teamgym (tj. pódiová skladba,akrobacie a skoky na trampolín?)
  • c) Pohybové skladby,u nich se hodnotí nápad, kostýmy, synchronizace cvi?ení...
    
 • Ve všech typech sout?í AŠSK a TJ se kadoro?n? umís?ujeme na p?edních místech republikových kol.
 • Naším cílem je v p?íštích létech nejen obhajovat první místa v republikových sout?ích, ale pokusit se probojovat na ME v oblasti TEAMGYM sout?ích.

 

Podkategorie

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS