Projektový zám?r

Název opera?ního programu:  Vzd?lávání pro konkurenceschopnost
?íslo prioritní osy:  7.1
Název prioritní osy:  Po?áte?ní vzd?lávání
?íslo oblasti podpory:  7.1.4
Název oblasti podpory:  Zlepšování podmínek pro vzd?lávání na základních školách
Název projektu:  Zkvalitn?ní výuky nap?í? ŠVP
P?edpokládané datum zahájení projektu:  1.9.2010
P?edpokládané datum ukon?ení projektu:  28.2.2013
Rozpo?et projektu celkem:  2 497 010,- K?

Stru?ný obsah projektu:

Naše základní škola Ji?ího z Pod?brad je školou sídlištního typu zam??enou na rozvoj sportovních aktivit ák? ve volejbale dívek, házené chlapc?, sportovní gymnastice a plavání. V rámci projektu Zkvalitn?ní výuky nap?í? ŠVP chceme umonit nadaným ák?m prost?ednictvím d?lených hodin v?tší monost p?ísunu informací, jejich kvalitn?jší zpracování a následný rozvoj dovedností, v?domostí a návyk? v souvislosti s vyu?ovacím procesem, ?ím se zvýší konkurenceschopnost vybrané skupiny ák? na trhu práce.

Prioritním tématem projektu je

 1. Individualizace výuky prost?ednictvím d?lení hodin (jedná se o matematiku, ?eský jazyk a p?írodní v?dy).
 2. Inovace a zkvalitn?ní výuky prost?ednictvím tvorby výukových materiál? slouících k realizaci individualizovaných vyu?ovacích hodin (jedná se o matematiku a ?eský jazyk).
 3. Vzd?lávání pedagogických pracovník?, jeho cílem je zajistit co nejvyšší erudovanost u?itel? ?eského jazyka, cizích jazyk?, matematiky a p?írodních v?d v závislosti s p?edešlými prioritními tématy.
 4. Vytvá?ení podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyk? dle aktuální nabídky školy.

Cílové skupiny jednotlivých prioritních témat:

 1. Cílovou skupinou jsou áci prvého a druhého stupn? základní školy Ji?ího z Pod?brad, kte?í budou v rámci d?lených hodin podporováni v rozvoji individuálních schopností. Kritériem d?lení bude úrove? dovedností se zam??ením na talentované áky.
 2. Cílovou skupinou druhého prioritního tématu jsou áci druhého stupn? základní školy, kte?í budou vyuívat prost?ednictvím d?lených hodin inovativní vzd?lávací materiály úzce související se zvyšováním kvality výuky. Materiály budou p?ipravovány podle úrovn? dovedností jednotlivých ák? se zam??ením na talentované áky.
 3. Cílovou skupinou jsou pedagogi?tí pracovníci, kte?í budou podporování ve svém profesním a odborném r?stu ú?astí na odborných seminá?ích, workshopech a dalších vzd?lávacích akcích zam??ených na ?tená?ské dovednosti, matematickou gramotnost a dovednosti v p?írodních v?dách.
 4. Cílovou skupinou jsou pedagogové cizích jazyk? na naší ZŠ.

Výstupy jednotlivých aktivit:

 1. V rámci prvního prioritního tématu prob?hne 31 blok? individualizovaných hodin se zam??ením: na rozvoj ?tená?ské a informa?ní gramotnosti (11 blok? po 72 hodinách), na zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti (11 blok? po 72 hodinách), na rozvoj p?írodov?dné gramotnosti a posílení empirických ?inností ák? ve výuce p?írodov?dných p?edm?t? (9 blok? po 72 hodinách).
 2. V rámci druhého prioritního tématu s názvem Inovace a zkvalitn?ní výuky budou vytvo?eny celkem 3 sady výukových materiál?, které poslouí k rozvoji ?tená?ské a informa?ní gramotnosti a k rozvoji matematických dovedností u vybrané skupiny ák?.
 3. Výstupem t?etí klí?ové aktivity bude dev?t šablon, jejich sou?ástí budou osv?d?ení o absolvování Dalšího vzd?lávání pedagogických pracovník?
 4. Výstupem ?tvrté klí?ové aktivity budou osv?d?ení o absolvování vzd?lávacího programu daného pedagoga.

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS