Řád školní družiny

Směrnice ředitele školy

1)         Provozní doba školní družiny a přítomnost žáků nepřihlášených do školní družiny

 • provoz ranní družiny je od 6:00 do 7:35 hod. a končí odchodem dětí do vyučování, pro dělené vyučování nebo jeho pozdější začátek pokračuje do 8:45 hod.  
 • příchod do ranní družiny je možný od 6:00 do 7:20 hod., při děleném vyučování nebo jeho začátku od 2. vyučovací hod., přicházejí žáci do ŠD do 8:30 hod.
 • odpolední provoz družiny je od konce vyučování, zpravidla od 11:40 do16:30 hod.
 • školní družina má provoz po celý školní rok
 • provoz o prázdninách se řídí dle pokynů zřizovatele školy
 • školní družina zajišťuje provoz i pro nepřihlášené žáky, zpravidla se jedná o první vyučovací hodinu od 8:00 do 8:45 hod., vychovatelky zajišťují činnost pro děti, které mají dělené vyučování nebo se nemohou účastnit bruslení či plavání v rámci vyučování
 • zájmové kroužky a akce pořádané školní družinou mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce

2)         Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

 • žáka přihlašují zákonní zástupci písemně „Přihláškou do školní družiny“ (při změně ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit žáka ze školní družiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze školní družiny“ (oba formuláře jsou dostupné na školním webu)
 • zacházení s osobními údaji je ošetřeno směrnicí „ Správa a ochrana osobních údajů“, jejíž součástí je informovaný souhlas rodiče

3)         Úplata za školní družinu

 • úplata je splatná  předem, platí se ve dvou splátkách, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku
 • výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok
 • úplata může být snížena nebo od úplaty může ředitel žáka osvobodit jestliže:

                 a) zákonný zástupce žáka je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi

                 b) zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

                 c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

 • úplata může být snížena účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností školského zařízení, nebo kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení
 • pokud za žáka není ke dni splatnosti uhrazena úplata, rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze školní družiny, a to k 1. dni následujícího měsíce

4)         Podmínky docházky do školní družiny

5)        Režim dne  ve školní družině

 • vychovatelka přebírá žáky od vyučujících 11:40, 12:35, 13:30 hod. dle ukončení vyučování
 • příchod do družiny, uložení osobních věcí žáků, hygiena, příprava na oběd
 • oběd ve školní jídelně, kam žáci chodí společně a řídí se zde řádem školní jídelny
 • odpočinek po obědě (četba, poslech mluveného slova či relaxační hudby, film)
 • rekreační činnost, volné hry
 • od 14:00 hod. organizovaná zájmová činnost ( Tvč, Hvč, Ptč, Vvč, Přč….)
 • pitný režim zajištěn ve spolupráci se školní jídelnou, hygiena
 • 15:00 - 16:30 hod. žáci odcházejí domů
 • 15:00 - 16:30 hod. odchod do kroužků ŠD, spojené oddělení, příprava na vyučování, DÚ, individuální činnost a postupné odchody dětí

6)         Přechod žáků ze školy do školní družiny a do kroužků

 • za přechod dětí do vyučování po skončení ranní družiny zodpovídá vychovatelka
 • po skončení vyučování zodpovídá za předání dětí vychovatelce vyučující, zdrží-li se učitelka z jakýchkoli důvodů, přivádí děti a předává je osobně vychovatelce
 • do zájmových aktivit pořádaných školou nebo mimo školu je žák uvolňován na základě písemného sdělení zákonných zástupců
 • po dobu přechodu do kroužku, v době jeho konání a návratu do ŠD zodpovídá za žáka vedoucí kroužku

7)         Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině

 • žáci se řídí  „Směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků“ vydanou ředitelem školy
 • všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob; jsou poučeni vychovatelkou
 • v případě náhlého onemocnění žáka vychovatelka informuje bez průtahů vedení školy a rodiče žáka
 • při úrazu žáka poskytne první pomoc a informuje rodiče, úraz ihned hlásí vedení školy a provede záznam do knihy úrazů.
 • do prostor školní družiny není vstup zákonným zástupcům umožněn

8)         Užívání ostatních prostor školy pro činnost školní družiny

 • výchovně vzdělávací činnost probíhá ve třídách a herně zřízené pro činnost družiny v budově „B“, dále pak v místnostech za učebnami
 • podle zaměření činností využívá ŠD odborné učebny (keramická dílna, cvičná kuchyň, tělocvična, bazén, učebna informatiky, knihovna, školní hřiště) a řídí se vnitřním řádem těchto učeben

9)         Nevyzvednutí žáka ze školní družiny do konce jejího provozu

 • vychovatelka konající službu je povinna kontaktovat rodiče a informovat o vzniklé situaci
 • zajistit bezpečnost žáka osobní přítomností dokud nebude dítě vyzvednuto rodiči nebo jimi určenou osobou, situaci hlásí vedení školy
 • v závažných případech postupuje vychovatelka dle metodického pokynu MŠMT

 

Tato směrnice ruší směrnici ze dne 14. 11. 2019 a nabývá své účinnosti 1. 9. 2020

 

Účinnost dokumentu od

 1. 9. 2020

Číslo jednací:

 

Skartační znak:

A

Skartační lhůta:

5

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 27.8.2020                                                    

 

Mgr. Libor Kuča

ředitel školy

Informace o školní družině ve školním roce 2020/2021

Informace o školní družině při ZŠ J. z Poděbrad ve F-M

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                

tel.  558 425 514

mob. +420 739 239 315

Všechny zájmové činnosti v naší školní družině  probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. Činností šk.družiny (zájmové kroužky, společné akce) se mohou zúčastňovat i žáci, kteří nenavštěvují ŠD. Během školního roku se žáci naší ŠD zúčastňují soutěží a akcí (výtvarná a sportovní) mezi školními družinami z celého města. Pravidelně pořádáme dětský karneval, besedy, akce pro rodiče s dětmi.

Naše akce a úspěchy můžete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz v rubrice  školní družina.

Zacházení s osobními údaji je ošetřeno směrnicí „ Správa a ochrana osobních údajů“.

Provoz naší ŠD:

Ranní :                od   6:00 –7:35  (příchod je možný do 7:20 hod., žáci přicházejí hlavním vchodem)

od   8:00 – 8:45  (v případě děleného vyučování nebo jeho pozdějšího začátku)

Odpolední :   příchod žáků po skončení vyuč. podle rozvrhu od 11:40, 12:35 nebo 13:30 - do 16:30

Režim dne :

11:40 -13:00 – 13:30 = příprava na oběd, hygiena a oběd ve školní jídelně - příchod žáků podle rozvrhu

13:00, 13:30 – 14:00 = odpočinkové činnosti, relaxační hry, četba, volné hry - cílem je odstranění únavy

14:00 -15:00 = rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek - pobyt venku,

sportovní činnosti na školním hřišti, v tělocvičně…

 a zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, jeho dovednosti a poznání - besedy, činnosti

hudební, přírodovědné, výtvarné a pracovní…

15:00 -16:30 = příprava na vyučování a volné hry dle zájmu dětí - je určena k upevňování školních

poznatků, didaktické a smyslové hry, možnost psaní domácích úkolů

(žáci 2. - 5.ročníků)

= zájmové kroužky -nabízí možnost seberealizace, žáci zde rozvíjejí své záliby a samostatnost.

                                    (keramika, rekreační plavání, šití, dílna „Tvořilka“…)

Odchody žáků:

Žáci budou s doprovodem odcházet vchodem od vrátnice v určené časy:

13:00,       13:30,      14:00,       

15:00 – 16:30 hod. kdykoli

V jiné časy žáky nevyzvedávejte!

Samostatné odchody žáků ze ŠD nebo do kroužků jsou uvedeny na zadní straně zápisního lístku. Pro děti přihlášené do ŠD je docházka povinná a proto je nutné každou nepřítomnost písemně omluvits uvedením data, hodiny a podpisem rodičů na volném lístku. Do 11:00 hod. lze i na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Žák nesmí opustit bez dovolení prostory ŠD. Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka dítě uvolnit!

Žáci nemohou být uvolněni na telefonickou žádost rodiče!

Rodiče jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby ŠD tj. do 16:30 hod. Pokud tak neučiní, vychovatelka kontaktuje telefonicky rodiče. Opakované  nevyzvedávání žáka hlásí vychovatelky řediteli školy. V době konání kroužků za žáka zodpovídá vedoucí kroužku.

POZOR! Používání mobilních telefonů ve ŠD není dovoleno. Školní knihovnu mohou děti navštěvovat v době pobytu ve ŠD v určené dny s vychovatelkou a po odchodu domů.  

Do ŠD žáci potřebují: převlečení pro pobyt venku (popř. na odpolední hry), papírové kapesníčky.

Pitný režim je pro děti zajištěn ve formě čaje nebo sirupů do vlastních lahví.

 

Úplata za ŠD:

Příspěvek na neinvestiční náklady se platí podle zákona 561/2004 sb.ve výši 200,-Kč /1 měsíc

Platí se 2x ročně: do 30. 9.  za období  září – leden (5 měsíců) = 1000 Kč

               do 28. 2.  za období  únor – červen  (5 měsíců) = 1000 Kč

Pokud dítě navštěvuje jen ranní družinu náklady činí 250 Kč za I. pololetí a 250,- za II. pololetí šk. r. Poplatek lze uhradit pod variabilním symbolem žáka (přidělí k 15. 9. vedoucí vychovatelka), a to převodem z účtu, poštovní složenkou. Pokud za dítě není ke dni splatnosti uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy, který může žáka ze školní družiny vyloučit k 1. dni následujícího měsíce.

Pokud zákonný zástupce prokáže, že má nárok na některý ze sociálních příplatků může si u vedoucí vychovatelky vyzvednout „Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD“.

Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku

(viz. směrnice „ Poplatky ve ŠD“).

Na dobrou spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi se těší vychovatelky školní družiny smiley

Úplata za školní družinu na II. pololetí školního roku 2020/21 pro žáky 3. - 5. tříd

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste vyčkali s úhradou úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na II. pololetí tohoto školního roku a to do doby, než se žáci 3. -5. tříd budou moci vrátit do ŠD.

O snížené výši úplaty a termínu splatnosti budete poté informováni lístečkem v deníčku a e-mailem.

Děkujeme za pochopení.

Úplata za školní družinu na II. pololetí školního roku 2020/21 pro žáky 1. tříd

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste vyčkali s úhradou úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na II. pololetí tohoto školního roku, a to do doby, než se žáci 1. tříd budou moci vrátit do ŠD.

O snížené výši úplaty na II. pololetí a termínu splatnosti budete poté informováni lístečkem v deníčku a e-mailem.

Děkujeme za pochopení.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde