Řád školní družiny

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Směrnice ředitele školy

 

Příloha číslo 6

1)         Provozní doba školní družiny a přítomnost žáků nepřihlášených do školní družiny

 • provoz ranní družiny je od 6:00 do 7:35 hod. a končí odchodem dětí do vyučování, pro dělené

      vyučování nebo jeho pozdější začátek pokračuje do 8:45 hod.  

 • odpolední provoz družiny je od konce vyučování, zpravidla od 11:40 do16:30 hod.
 • školní družina má provoz po celý školní rok
 • provoz o prázdninách se řídí dle pokynů zřizovatele školy
 • školní družina zajišťuje provoz i pro nepřihlášené žáky, zpravidla se jedná o první vyučovací hodinu od 8:00 do 8:45 hod., vychovatelky zajišťují činnost pro děti, které mají dělené vyučování nebo se nemohou účastnit bruslení či plavání v rámci vyučování
 • zájmové kroužky a akce pořádané školní družinou mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce

 

2)         Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

 • žáka přihlašují zákonní zástupci písemně „Přihláškou do školní družiny“

(při změně ihned údaje aktualizují)

 • odhlásit žáka ze školní družiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze školní družiny“ (oba formuláře jsou dostupné na školním webu)
 • zacházení s osobními údaji je ošetřeno směrnicí „ Správa a ochrana osobních údajů“, jejíž součástí je informovaný souhlas rodiče

 

3)         Úplata za školní družinu

 • úplata je splatná  předem, platí se ve dvou splátkách, a to za období září - prosinec a leden - červen
 • výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok
 • úplata může být snížena nebo od úplaty může ředitel žáka osvobodit jestliže:

                        a) zákonný zástupce žáka je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi

                        b) zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

                        c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte       

                            podle zákona o státní sociální podpoře

 • úplata může být snížena účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností školského zařízení,

      nebo kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného

      školského zařízení

 • pokud za žáka není ke dni splatnosti uhrazena úplata, rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka

      ze školní družiny, a to k 1. dni následujícího měsíce

 

4)         Podmínky docházky do školní družiny

 • písemná přihláška zavazuje k pravidelné docházce a každá nepřítomnost musí být písemně omluvena rodiči s uvedením data a jeho podpisem na volném lístku, do 11:00 hod. lze poslat omluvenku na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • žáci nemohou být uvolněni na telefonickou žádost rodiče
 • rodiče informují vychovatelky o nemoci, zdravotních obtížích žáka a o změně zdravotní způsobilosti
 • žák je povinen, je-li zapsán do školní družiny a není-li na daný den rodiči omluven, spolu s ostatními žáky po ukončení výuky za doprovodu vyučujícího nastoupit do školní družiny
 • bez vědomí vychovatelky žák neopouští prostor školní družiny
 • žák je uvolňován dle přání rodičů a odchází v určených časech sám nebo s doprovodem konkrétní osoby, což musí být srozumitelně uvedeno na zadní straně „Přihlášky do školní družiny“
 • rodiče vyvolají jmenovitě žáka místním telefonem z vestibulu u vrátnice školy
 • do šatny žáci odcházejí samostatně nebo s vychovatelkou (návrat z vycházky, hřiště apod.)
 • své věci žáci ukládají do šatních skříněk, které si zajistí visacím zámkem, osobní věci má žák řádně označené, každou ztrátu nebo záměnu hlásí vychovatelce. Za věci v neuzamčené skříňce škola nezodpovídá
 • používání mobilního telefonu není dovoleno, za ztrátu škola nezodpovídá, ztrátu klíče od zámku žák hlásí vychovatelce
 • hry, hračky a vybavení, které žák v družině užívá, udržuje v pořádku, svévolné poškození hradí rodiče
 • závažné porušení vnitřního řádu školní družiny hlásí vychovatelka třídnímu učiteli nebo řediteli školy

 

5)        Režim dne  ve školní družině

 • vychovatelka přebírá žáky od vyučujících 11:40, 12:35, 13:30 hod. dle ukončení vyučování
 • příchod do družiny, uložení osobních věcí žáků, hygiena, příprava na oběd
 • oběd ve školní jídelně, kam žáci chodí společně a řídí se zde řádem školní jídelny
 • odpočinek po obědě (četba, poslech mluveného slova či relaxační hudby, film)
 • rekreační činnost, volné hry
 • od 14:00 hod. organizovaná zájmová činnost ( Tvč, Hvč, Ptč, Vvč, Přč….)
 • pitný režim zajištěn ve spolupráci se školní jídelnou, hygiena
 • 15:00 hod. žáci odcházejí domů
 • 15:00 - 16:30 hod. odchod do kroužků ŠD, spojené oddělení, příprava na vyučování, DÚ, individuální činnost a postupné odchody dětí

 

6)         Přechod žáků ze školy do školní družiny a do kroužků

 • za přechod dětí do vyučování po skončení ranní družiny zodpovídá vychovatelka
 • po skončení vyučování zodpovídá za předání dětí vychovatelce vyučující, zdrží-li se učitelka z jakýchkoli důvodů, přivádí děti a předává je osobně vychovatelce
 • do zájmových aktivit pořádaných školou nebo mimo školu je žák uvolňován na základě písemného sdělení zákonných zástupců
 • po dobu přechodu do kroužku, v době jeho konání a návratu do ŠD zodpovídá za žáka vedoucí kroužku

 

7)         Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině

 • žáci se řídí  „Směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků“ vydanou ředitelem školy
 • všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob; jsou poučeni vychovatelkou
 • v případě náhlého onemocnění žáka vychovatelka informuje bez průtahů vedení školy a rodiče žáka
 • při úrazu žáka poskytne první pomoc a informuje rodiče, úraz ihned hlásí vedení školy a provede záznam do knihy úrazů.
 • do prostor školní družiny není vstup zákonným zástupcům umožněn

 

8)         Užívání ostatních prostor školy pro činnost školní družiny

 • výchovně vzdělávací činnost probíhá ve třídách a herně zřízené pro činnost družiny v budově „B“,

      dále pak v místnostech za učebnami

 • podle zaměření činností využívá ŠD odborné učebny (keramická dílna, cvičná kuchyň, tělocvična, bazén, učebna informatiky, knihovna, školní hřiště) a řídí se vnitřním řádem těchto učeben

 

 

9)         Nevyzvednutí žáka ze školní družiny do konce jejího provozu

 • vychovatelka konající službu je povinna kontaktovat rodiče a informovat o vzniklé situaci
 • zajistit bezpečnost žáka osobní přítomností dokud nebude dítě vyzvednuto rodiči nebo jimi určenou osobou, situaci hlásí vedení školy
 • v závažných případech postupuje vychovatelka dle metodického pokynu MŠMT

 

Tato směrnice ruší směrnici ze dne 1. 9. 2018 a nabývá své účinnosti 21. 11. 2019

 

Účinnost dokumentu od

21. 11. 2019

Číslo jednací:

 

Skartační znak:

A

Skartační lhůta:

5

Aktualizace dokumentu provedena ke dni

14. 11. 2019

Ve Frýdku-Místku dne 14. 11. 2019                                                           

 

Mgr. Libor Kuča

ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.