Preventivní program

Preventivní program 
 

 1. Úvod
 2. Základní údaje o škole
 3. Charakteristika školy
 4. Personální zajištění prevence
 5. Analýza současného stavu
 6. Cíle PP
 7. Preventivní aktivity pro letošní rok
 8. Evaluace
 9. Přílohy

1. Úvod

Preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu. Je zpracován na jeden školní rok metodikem prevence a podléhá kontrole České školní inspekce. V závěru školního roku je pak vyhodnocena kvalita a efektivita zvolených aktivit v rámci prevence.

2. Základní údaje o škole

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Frýdek-Místek

Jiřího z Poděbrad 3108, 738 01 Frýdek-Místek

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Libor Kuča

Telefon na ředitele

555 534 100

E-mail na ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Daniela Kaňoková

Telefon

555 534 103

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Realizátor vzdělávání

KVIC Ostrava, Na Hradbách 27

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Martina Brunclíková

Telefon

555 534 101

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Realizátor vzdělávání

Ostravská univerzita - Filosofická fakulta

 

Jméno poradce pro volbu povolání

Mgr. Jakub Vaněk

Telefon

555 534 089

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jméno školního psychologa

Mgr. Martina Nováková Fabianová

Telefon

555 534 082

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Charakteristika školy

     Naše škola leží uprostřed panelové zástavby – je tedy školou městskou, sídlištní a úplnou. Je to modernější komplex, skládající se ze čtyř dvou a třípodlažních vzájemně propojených budov. Disponuje bezbariérovou úpravou s výtahem pro pohyb žáků a osob mezi jednotlivými patry.

     Pro výchovně-vzdělávací činnost má k dispozici nejen kmenové třídy, ale též odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, chemie, fyziky, přírodopisu, matematiky, výpočetní techniky a jazyků, máme také dílny (včetně keramické) a kuchyň. Nedílnou součástí jsou i dvě tělocvičny, které slouží i veřejnosti, relaxační místnost, odborné kabinety, prostory pro školní družinu a školní kuchyň s jídelnou. V budově školy se nachází veřejná knihovna, jejíchž služeb hojně využívají jak občané, tak i naši žáci a učitelé. Součástí školy je i krytý bazén – zde probíhá výuka plavání nejen pro naše žáky, ale i žáky z okolních škol i obcí, také je přístupný veřejnosti.  K areálu školy patří menší pozemek, atrium a školní hřiště s brouzdalištěm, v letních měsících hojně navštěvovaným obyvateli okolních domů.

     Žáky naší školy jsou většinou děti z blízkého okolí – sídliště a rodinné domy – máme ale i žáky dojíždějící z okolních obcí, popř. děti, které k nám přestoupily z jiných škol. Přibývají nám ale i děti cizích státních příslušníků a máme i žáky zahraniční. Běžně zařazujeme do výuky děti se specifickými poruchami učení a chování, taktéž žáky s těžšími poruchami, kteří mají k dispozici asistenta pedagoga.

    

4. Personální zajištění prevence - vymezení kompetencí jednotlivých subjektů

Na naší škole pracuje „Školní poradenské pracoviště“, které tvoří :

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence
 • poradce pro volbu povolání
 • školní psycholog

Výchovný poradce

     Společně s metodikem prevence koordinuje aktivity školy v oblasti prevence. Nabízí žákům i učitelům možnost poradit se o svých problémech a hledat vhodná východiska a řešení.

Eviduje děti se specifickými poruchami učení, děti integrované, pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a profesní orientaci žáků.

     Učitelé se na výchovného poradce mohou obrátit v těchto případech:

 •  mají signály o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové, výukové…)
 •  žák je náhle nebo trvale neúspěšný v učení
 •  obtížná komunikace s žákem/rodiči, konflikt s žákem/rodiči
 •  žák porušuje pravidla soužití ve škole
   

Výchovný poradce vyhodnocuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných stran, vede individuální konzultace s dětmi i rodiči, informuje o dalších možnostech, navrhuje postup řešení situace, příp. pomoc jiných odborníků.

Školní  metodik prevence

     Vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s ostatními pedagogy v oblasti primární prevence, pomáhá řešit případné problémy v této oblasti, dává podněty k  nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti prevence. Zajišťuje preventivní aktivity a programy pro žáky i učitele. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje aktivity školy v oblasti prevence, vede si záznamy o výskytu rizikového chování na škole a způsobu jejich řešení. Vyhodnocuje průběh a kvalitu realizace minimálního preventivního programu.

Poradce pro volbu povolání

Informuje písemně žáky, kteří mají zájem o navazující studium na středních školách, o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na SŠ a přijímacím řízení.
Tyto nabídky jsou zasílány žákům 9. ročníků do „učebny“ webového prostředí Google Classroom.
Na nástěnku poradce jsou průběžně přidávány aktuální informace o středních školách, mimo to poradce poskytuje dle potřeby a požadavků také poradenskou pomoc formou schůzky a individuálních konzultací žákům i jejich zákonným zástupcům. V průběhu roku organizuje setkání zástupců SŠ s žáky 9. tříd, na kterých se jednotlivé školy prezentují.
Poradce pomáhá žákům s vyplněním přihlášek a administrativou spojenou s přijímacím řízením.

Školní psycholog

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických služeb na škole, komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky i zákonnými zástupci. Pomáhá při diagnostice vzdělávacích a výchovných problémů žáků, podílí se na tvorbě pozitivního klimatu ve třídách, provádí screening, skupinovou a komunitní práci s žáky, preventivní aktivity, zadává a vyhodnocuje ankety a dotazníky. Zajišťuje také metodickou pomoc učitelům a konzultuje s nimi případné problémy ve třídách. S žáky, rodiči i pedagogy pracuje též individuálně.

Třídní učitel, ostatní pedagogové

      Sledují dění a vztahy ve třídě, provádějí průběžnou diagnostiku žáků i třídy. V rámci výuky i dalších aktivit předávají žákům informace v oblasti prevence, pomáhají jim řešit jejich problémy. V případě potřeby osloví a zapojí do řešení problému výchovného poradce a metodika prevence. Vedou si záznamy o problémech i způsobu jejich řešení, informují výchovného poradce i metodika prevence. Pokud je třeba, jsou schopni poskytnout dokumenty k dalšímu šetření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy (třídní schůzky, osobní setkání, telefon, e-mail).

Ředitel školy, zástupce ředitele

     Sledují průběh a kvalitu prevence rizikového chování. Řeší problémy v kontextu celé školy ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, provádějí personální a organizační opatření. V případě potřeby se účastní řešení vzniklých problémů typu -  rodič/škola, rodič/žák/škola.

Řešením rizikového chování ve škole se zabývá:

 •  ředitel školy, zástupce ředitele
 •  výchovný poradce
 •  školní metodik prevence
 •  třídní učitel/ka žáka
 •  školní psycholog

     Rodiče i žáci jsou na začátku každého školního roku seznámeni se školním řádem – v rámci prevence pak s částí, kde jsou stanovena pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pokud se ve škole vyskytnou žáci, kteří tato pravidla porušují, bude k nim přistupováno dle doporučení MŠMT takto:

 •  individuální rozhovor se žákem
 •  dle zjištěných informací bude zajištěna spolupráce s rodinou
 •  doporučí se následné postupy k vyřešení situace, popř. spolupráce rodičů s příslušnými odborníky
 •  v případě nezájmu rodičů bude informován sociální odbor, oddělení péče o dítě
 •  při porušení zákona bude vše oznámeno Policii ČR
   

Řešení každého vzniklého problému bude probíhat individuálně, diskrétně a ve spolupráci všech zainteresovaných stran.

5. Analýza současného stavu

     Nejvíce informací o výskytu rizikového chování žáků poskytli třídní učitelé. Ti mají možnost děti pozorovat nejen ve třídách při vyučování, ale také o přestávkách, na chodbách, v šatnách a tělocvičnách. Zdrojem velmi užitečných informací jsou i mimoškolní aktivity – výlety, exkurze, adaptační pobyty, kulturní a sportovní akce. Dalším zdrojem informací jsou pak dotazníková šetření, třídnické hodiny, připomínky žáků, hodiny předmětů výchovného charakteru, schránka důvěry.

     Prevenci provádíme průběžně během celého školního roku také ve všech předmětech u vhodných témat, hlavně však ve výchovách (Vv,Tv,Hv,PTv – na obou stupních), prvouce, přírodovědě a vlastivědě na 1. stupni, Výchově k občanství a Výchově ke zdraví na 2. stupni..

 

6. Cíle PP

  6.1.  Dlouhodobé cíle 

 •  výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 •  rozšíření vědomostí žáků v oblasti prevence rizikového chování
 •  průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování
 •  snížení počtu rizikových faktorů a míst ve škole
   

  6.2.  Krátkodobé cíle

Pedagogové 

 •  další vzdělávání v oblasti prevence (dle nabídky a aktuálních požadavků)
 •  prohloubení spolupráce třídních učitelů a metodika prevence
 •  pravidelné předávání informací z oblasti prevence (tř.učitel – metodik prevence – výchovný poradce - poradce pro volbu povolání - školní psycholog) 

Zákonní zástupci/rodiče

 •  pravidelné informace v oblasti prevence
 •  další zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou (větší podíl rodičů na organizaci akcí školy)
 •  rodiče a zákonní zástupci dodržují pravidla stanovená školou
   

Žáci

 •  snížení počtu omluvené i neomluvené absence
 •  prevence v oblasti skrytého záškoláctví
 •  ozdravění vztahů v třídních kolektivech
   

  6.3.  Prostředky k dosažení cílů

Pedagogové

•  důkladné seznámení s obsahem PP (ředitel školy, metodik prevence)
•  nabídka dalšího vzdělávání v oblasti prevence (metodik prevence)
•  pravidelné předávání informací v oblasti prevence tř. učitelům i ostatním pedagogům
                                                     (metodik prevence, výchovný poradce, ředitel, zástupce ředitele)
•  vytvoření aktuální databáze organizací a specialistů v oblasti prevence (metodik prevence)
•  úzká spolupráce mezi metodikem prevence, výchovným poradcem a ostatními pedagogy

 

Zákonní zástupci/rodiče

•  seznámení rodičů s PP školy, Krizovým plánem, Školním řádem a ostatními dokumenty, které se týkají prevence (třídní učitelé, odkaz na stránky školy)
•  rodiče jsou informováni o funkci metodika prevence a jeho konzultačních hodinách
(třídní učitelé, stránky školy)
•  poskytování poradenství metodikem prevence a výchovným poradcem
•  předávání aktuálních informací z oblasti prevence na třídních schůzkách (třídní učitelé)
•  pravidelné akce školy – účast a podíl rodičů na zajištění a průběhu akce
 

 Žáci

•  na začátku každého školního roku jsou důkladně seznámeni se Školním řádem (třídní učitelé)
•  jsou informováni o existenci a obsahu PP (třídní učitelé, stránky školy)
•  jsou seznámeni s metodikem prevence, jeho náplní práce a konzultačními hodinami
(tř. učitelé, metodik prevence)
•  účastní se preventivních programů dle potřeby třídy (programy jsou vybrány na základě hodnocení předchozího šk. roku) (tř. uč., metodik prevence – nabídka programů)
•  účastní se preventivních programů vybraných metodikem prevence
•  podílejí se na organizaci a průběhu akcí školy
•  další aktivity – adaptační kurzy, lyžařské kurzy, sportovní a kulturní akce, vědomostní i sportovní soutěže, třídnické hodiny apod.
  

7. Preventivní aktivity 

Preventivní programy na naší škole stabilně zajišťuje společnost Pavučina o.p.s. s lektorkou Bc. Petrou Mecnerovou, lektoři prevence Policie ČR a kurátorky OSPOD. Další preventivní programy zajišťujeme operativně na základě požadavků pedagogů.

Třídní učitelé provádějí primární prevenci ve svých třídách průběžně dle potřeby a výskytu nežádoucích projevů chování u žáků.                                               

 

8.Evaluace

     Na konci školního roku bude provedeno zhodnocení PP – jeho kvality a efektivity. Zdrojem informací budou dotazníková šetření, zpětná vazba po každém preventivním programu, mimoškolní aktivity, pohovor s žáky, třídní schůzky. Hlavním zdrojem však budou i nadále třídní učitelé - jejich práce s žáky, pravidelná diagnostika třídního kolektivu, zápisy šetření vzniklých problémů, práce s rodiči problémového dítěte apod.

9.Přílohy

      9.1. Legislativní  ukotvení prevence ve škole

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů i v oblasti prevence (školský zákon)
 • Zákon č. 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 Vyhlášky

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 •  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 •  

Metodické pokyny a doporučení

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28
 • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. 21149/2016
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. 14 423/99-22
 • Pravidla pro děti a rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j. 11 691/2004-24
 • Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j. 25 884/2003-24
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005

Dokumenty školy

 •  Školní řád
 •  Preventivní program
 •  Krizový plán školy
 •  Platné školské dokumenty pro oblast prevence
 •  Zápisy z jednání při řešení problémů
   

9.2. Vnitřní  informační  zdroje  školy

 •  webová stránka školy www.11zsfm.cz
 •  schránka důvěry – klasická i na stránkách školy
 •  školní rozhlas
 •  nástěnky
 •  třídnické hodiny
 •  třídní schůzky
 •  mimoškolní aktivity (divadelní a filmová představení, výlety, exkurze…)
 •  akce školy (Den otevřených dveří, Mikulášský jarmark, výstavky prací žáků…)
 •  kulturní, sportovní a vědomostní soutěže
 •  SRPŠ
 •  knihovna – v budově školy
 •  spolupráce pedagogů v oblasti prevence
 •  metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
   

9.3. Vnější  informační  zdroje  školy

ŠKOLSTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, www.khsova.cz, +420 558 418 301
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, přísp. org.,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,+420 558 415 111
 • MUDr. Jaroslav Matýs,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 777 768 608

JUSTICE

SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Magistrát města Frýdek-Místek, www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy +420 558 609 651
 • Odbor sociální péče, Odbor sociálně právní ochrany dětí +420 558 609 435
 • Středisko výchovné péče,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 558 629 348, +420 558 647 276
 • Rodinná a manželská poradna,  www.cepp.cz+420 558 438 600

PREVENCE A INTERVENCE 

 • Poradna pro primární prevenci, z.s. ,, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 732 508 463
 • Centrum nové naděje (CNN) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , +420 558 629 223
 • Renarkon, o.p.s,  www.renarkon.cz,  +420 558 628 444
 • Pavučina, o.p.s., www.pavucina.net , +420 607 117 120, Bc. Petra Mecnerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 605 237 759
 • Slezská diakonie – sociální asistence,  www.slezskadiakonie.cz , +420 739 380 145
 • Krizové centrum Ostrava,  http://www.kriceos.cz/ , +420 596 110 882-5
 • Linka důvěry – non stop krizová linka ,  +420 596 318 080
 • Krizové centrum pro děti a rodinu- krizové centrum, poradna, +420 596 123 555
 • Metodik prevence PPP F.-M,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , +420 724 259 542
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje,  www.msk.cz , +420 595 622 337, Mgr. Andrea Matějková ,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizový plán školy

Krizový plán školy
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Číst dál...

Kontakt na školního metodika prevence

 • Školní metodik prevence: Mgr. Daniela Kaňoková
 • Telefonní kontakt:             555 534 103
 • Konzultační hodiny:          PO 14:00 - 15:00 po tel. domluvě
 • Pro kontakt lze využít i naši schránku důvěry.

 

Kde hledat pomoc

Důležité adresy, kontakty

Číst dál...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde