Krizový plán školy

Krizový plán školy
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Řešení šikany mezi žáky

Šikana

1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ agresoru i postižených.

2. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování.

Rozdílné je vyšetřování počátečních a pokročilých stádií šikanování.

 

Postup při řešení šikanování

A. Vyšetřování počáteční šikany:

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí.

2. Nalezení vhodných svědků.

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace oběti a agresora).

4. Zajištění ochrany obětem.

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

6. Ze všech jednání musí být vyhotoven zápis s podpisy zúčastněných.

7. Pro potrestání agresora využití výchovných opatření – viz školní rád.

 

B. Pokročilá šikana:

1. Bezprostřední záchrana oběti.

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

3. Zabránění domluvy agresorů.

4. Pomoc a podpora oběti.

5. Nahlášení policii.

6. Vlastní vyšetřování.

7. Ze všech jednání musí být vyhotoven zápis s podpisy zúčastněných.

8. Pro potrestání agresora využití výchovných opatření – viz školní rád.

 

Jednání s rodiči agresora:

1. Přítomnost více zástupců školy (např. ředitel školy, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence).

2. Domluva pedagogických pracovníku na spolupráci a postupu vyšetřování.

3. Jednání vést tak, abychom rodiče proti sobe nepopudili.

4. Snaha dospět ke vzájemné spolupráci při řešení.

5. Z jednání vyhotovení zápisu s podpisy zúčastněných.

 

 

Jednání s rodiči šikanovaného:

1. Ubezpečit o snaze dítě ochránit.

2. Upozornit, že se jedná o dlouhodobý proces.

3. Z jednání vyhotovení zápisu s podpisy zúčastněných.

3. Při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupráce zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, orgánem sociálně-právní ochrany dítěte a Policií ČR.

4. V případe negativních dopadů na oběť zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické porady, klinického psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra.

 

Řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy a školských zařízení

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky:

alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Používání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, ohlásí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka.

2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně – právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, že žák požívá návykové látky.

3. Distribuce dle paragrafu 187 trestního zákona a šíření OPL dle paragrafu 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestním činem nebo proviněním. Škola je povinna překazit takový čin a oznámit věc Policii ČR.

4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku

v prostorách školy, bude postupovat jako v bode 3.

 

Škola vytváří podmínky:

a) pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době vyučování, včetně školních i mimoškolních činností

b) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v prostorách školy v době vyučování, včetně školních akcí

c) vymezí zákaz užívání návykových látek ve škole a jejich nošení do školy

d) k poskytování informací nutných k zajištění jejich ochrany před tímto jevem

e) k poskytování informací o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich věku

f) k působení na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek

g) že do všech poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotví informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech akcích pořádaných školou

h) k poskytování informací o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace

i) při řešení případu spolupracuje s Policií ČR, orgány sociálně – právní ochrany dětí a školskými poradenskými zařízeními

j) k plnění ohlašovací povinnosti směrem k orgánům činným trestním řízení

 

Tabákové výrobky

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je kouření zakázáno grafickou značkou zákaz kouření.

1) Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit další konzumaci.

2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.

3) Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud a od koho), záznam založí školní metodik prevence do své agendy.

4) Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření.

5) Při opakování vyrozumí škola orgán sociálně – právní ochrany obce s rozšířenou působností.

6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem.

 

Alkohol

V prostorách školy v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných je zákaz konzumace alkoholu.

Podávání alkoholu osobám mladším 18 let může být trestním činem nebo přestupkem.

1) Při přistižení žáka je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2) Alkohol je třeba odebrat a zajistit.

3) Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.

4) V případě, že je ohrožen na zdraví a životě, volá lékařskou službu první pomoci.

5) Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud a od koho).

6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl.

7) V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola orgán sociálně - právní ochrany dítěte s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynu. Může vyžádat pomoc.

8) Zákonnému zástupci škola oznámí přečin dítěte, i když je schopno výuky.

9) Při opakování splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně – právní ochrany dítěte. Je jím příslušný odbor obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

Škola v zájmu dítěte a jeho zástupce může informovat o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11) Z konzumace alkoholu ve škole jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem.

 

Nález alkoholu ve škole

1) Nalezený alkohol v prostorách školy:

a) nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury

b) oznámení vedení školy

c) uložení u vedení školy pro případ důkazu

d) stručný záznam (třídní učitel a metodik prevence, uložen u MP)

 

2) Zadržení alkoholu u žáka:

a) nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury

b) oznámení vedení školy

c) uložení u vedení školy

d) záznam s vyjádřením žáka školy (datum, místo, čas, jméno žáka a podpis žáka), v případě, že odmítne, uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu, při záznamu minimálně dva účastníci z řad pedagogů, založení do agendy

e) vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování – oznámení na sociálně – právní odbor

f) v případě, že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři OPL

 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, bez ohledu na věk a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázané je i navádění k užívání těchto látek.

1) Zákaz užívání, distribuce a přechovávání OPL, zákaz vstupu pod jejich vlivem do školy. Školním řádem jsou stanoveny sankce za porušení zákazu.

2) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení, se sám vystavuje trestnímu stíhání, když vše neoznámí Policii ČR.

 

Konzumace OPL ve škole

1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování nebo v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2) Návykovou látku odebrat a zajistit ji, aby nedošlo k další konzumaci.

3) Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.

4) V případě, že nebezpečí pod vlivem OPL ohrožuje žáku život, zajistí škola nezbytnou pomoc přivoláním lékařské první pomoci – linka 155.

5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, zajistí pedagog vyjádření žáka (písemný protokol). Vyrozumí vedení školy.

6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně – právní ochrany, vyčká jeho pokynu a vyžádá si pomoc.

8) Zákonnému zástupci škola oznámí skutečnost, že žák konzumoval OPL i v případě, že je žák schopen výuky.

9) Součastně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně – právní ochrany dítěte.

10) V případě zájmu zákonného zástupce poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Je třeba rozlišit uživatele nebo distributora. Konzument je nebezpečný jenom sám sobe a distributor všem. Distribuce je trestním činem, konzumace porušením školního rádu.

12) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.

 

Distribuce OPL ve škole

1) Distribuce OPL je považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství není rozhodující.

2) Přechovávání OPL je také protiprávní jednání. Množství, které má žák u sebe, je rozhodující pro to, aby bylo toto jednání specifikováno jako přestupek (menší množství) nebo jako trestní čin (více než málo).

3) Jestliže má pracovník školy podezření, že došlo k distribuci OPL ve škole, oznámí tuto skutečnost Městskému oddělení Policie ČR.

4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola zákonné zástupce a orgán sociálně – právní ochrany obce

 

Nález OPL ve škole

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, je postupováno takto:

1) Látka se nepodrobuje žádnému testu.

2) O nálezu je ihned uvědoměno vedení školy.

3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíše datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a svým podpisem a uchovají ji do školního trezoru.

4) O nálezu vyrozumí Policii CR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

B. Při nálezu u některého žáka se postupuje takto:

1) Zabavená látka se nepodrobuje žádnému testu na složení.

2) Ihned informovat vedení školy.

3) O nálezu sepsat stručný záznam: datum, místo a čas nálezu, jméno žáka. Zápis žák podepíše. V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitel školy nebo její zástupce.

4) O nálezu se vyrozumí Policie ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

5) V případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předá se zajištěná látka přivolanému lékaři. Usnadní to léčbu.

C. V případě podezření, že některý žák má u sebe nějakou OPL, postupuje se takto:

1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku – řešení spadá do kompetence Policie ČR.

2) Vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup a informovat zákonného zástupce.

3) Žáka izolovat a do příjezdu Policie ho mít pod dohledem. Nesmí se v žádném případě provádět osobní prohlídka ani prohlídka jeho věcí.

 

Postup školy při zjištění zneužívání návykových látek nebo jejich přechovávání

A. Jeli žák pod vlivem drog a jeho život je jednoznačně ohrožen:

a) Zavolat záchrannou službu a nechat žáka odvést do nemocnice.

b) Informovat okamžitě rodiče o dané situaci.

c) Přivolat rodiče do školy a dohodnout se na dalším postupu.

d) Doporučit rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o léčbě.

e) Vysvětlit rodičům nutnost léčby, důležitá je motivace k léčbě.

 

B. Jeli žák pod vlivem drog a jeho život není jednoznačně ohrožen:

a) Předběžně zjistit, o jakou drogu se jedná a jak dlouho ji žák užívá.

b) Ihned přivolat rodiče do školy a informovat je o situaci.

c) Není-li psychický či fyzický stav žáka dobrý, doporučí škola návštěvu lékaře.

d) Doporučit rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o problematice drogové závislosti.

e) Vysvětlit rodičům nutnost léčby žáka, důležitá je motivace k léčbě.

 

C. Postup při objevení dealera ve škole:

a) Ihned informovat o dané situaci Policii ČR.

b) Ve spolupráci s Policií ČR podniknout další nezbytné kroky.

 

D. Postup při podezření na zneužívání návykových látek:

a) Přivolat rodiče do školy.

b) Šetrně osvětlit rodičům podezření.

c) Doporučit rodičům návštěvu odborníka.

d) Dohodnout se na dalším výchovném postupu.

 

 Řešení případu souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Krádeže

Preventivní postup proti krádežím

1) Krádeže jsou protiprávním jednáním (viz školní rád) a pokud se škola o takovém jednání dozví, je povinna tuto skutečnost ohlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučit poškozenému (jeho zákonnému zástupci) obrátit se na tyto orgány.

2) Nošením cenných věcí do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení (upozornění žáků jejich zákonných zástupců)

I v případě tohoto doporučení nelze se odpovědnosti za škodu jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5.000Kč (paragraf 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník). Pokud jsou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.

3) Žáci jsou vedeni tak, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásit věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Postup při nahlášení krádeže žákem

1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.

2) Věc ohlásit na městské oddělení Policie ČR, nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

3) V případě, že je znám pachatel mladší 18 let, nahlásit věc orgánu sociálně – právní ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

 

Vandalismus

Preventivní postup proti vandalismu

1) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a škola bude požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti (viz školní řád).

2) V rámci poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví upozorňovat žáky na jednání, které vede

k poškozování majetku, a jak se takovému jednání vyhnout.

 

Postup při vzniku škody

1) O vzniklé škodě na školním majetku je třeba vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.

2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.

3) Pokud nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde