Informace o zahájení vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od 8. 6. 2020 se zahajuje školní výuka 2. stupně ve speciálním režimu.
Do školních skupin byli zařazeni žáci, jejichž rodiče vyjádřili v anketě zájem o školní docházku.
Výuka bude probíhat v třídních školních skupinách a to pro žáky 6. ročníku vždy v pondělí, 7. ročníku každé úterý, 8. ročník se bude scházet ve středy a žáci 9. ročníku každý čtvrtek dle speciálních rozvrhů.
V ostatních dnech bude nadále probíhat distanční forma vzdělávání.
Podmínkou pro účast ve školní skupině je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), které žák odevzdá při zahájení školní docházky třídnímu učiteli ve třídě.
Další nezbytnou podmínkou je vybavení 2 rouškami.
V případě zájmu o školní stravování musí rodiče kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 737 044 930.
Bližší informace obdržíte mailovou poštou prostřednictvím třídních učitelů.

Příloha:

Informace o zahájení výuky žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a možnostmi omezeného provozu školy na 2. stupni se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření, zda se Vaše dítě bude od 8. 6. 2020 v omezeném režimu účastnit školních aktivit.

Školní skupiny mohou být organizovány max. do 15 žáků. Každý rodič musí odevzdat čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že jeho dítě nemá a v posledních 14 dnech nemělo příznaky související s nemocí Covid19 a není ohroženo rizikovými faktory.
Anketu, kterou Vám třídní učitelé rozeslali mailem, je nutno vyplnit do 1. 6. 2020 do 18.00 hodin a odeslat zpět třídnímu učiteli.
Bližší informace o organizaci rozsahu školních aktivit a vřazení vašeho dítěte do školní skupiny Vám zašleme po zjištění Vašeho zájmu co nejdříve, a to mailovou poštou a zveřejněním na webu školy.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
s ohledem na aktuální stav epidemiologické situace a její vývoj v dalších dnech se plánovaná schůzka zákonných zástupců dětí nastupujících do 1. ročníku s třídními učiteli pravděpodobně uskuteční v druhé polovině měsíce června. Pokud by to podmínky nedovolily, konala by se tato schůzka až v přípravném týdnu v závěru srpna.
Po stanovení data konání budete ihned informováni prostřednictvím e-mailové zprávy i na webu školy, nejpozději týden předem.

Informace o zahájení výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od 25. 5. 2020 se zahajuje výuka žáků 1. stupně na základě vašeho zájmu a Čestného prohlášení, které jste odevzdali škole.

  • Výuka bude probíhat dopoledne v 10 školních skupinách a odpoledne v 6 skupinách ŠD.
  • Výuka bude organizována každý den do 30. 6. 2020.
  • Žákům jednotlivých skupin bude umožněn vstup do školní budovy dvěma vchody v různých časech dle přesně stanoveného harmonogramu.

Bližší informace o vřazení žáků do jednotlivých skupin a k organizaci výuky Vám budou zaslány do 20. 5. 2020 mailovou poštou.
 

Informace o úplatě za školní družinu

Vážení rodiče,
úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro 2. pololetí letošního školního roku, která nebyla kvůli přerušení činnosti školy schopna vykonávat svou činnost, bude uplatněna následujícím způsobem.

Měsíční částka za duben – květen – červen bude použita jako záloha na další období docházky dítěte do školní družiny v nadcházejícím školním roce ve měsících září – říjen – listopad. Žádá-li rodič o vrácení úplaty za dané období, předloží škole vyplněnou žádost, která je přílohou této zprávy.

Příloha... 

Informace o přípravném kurzu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,
od 11. 5. 2020 se zahajuje výuka žáků 9. ročníku na základě vašeho zájmu a Čestného prohlášení, které jste odevzdali škole.
Výuka bude probíhat ve 2 skupinách. První skupina bude vyučována vždy v pondělí a středu, 2. skupina bude vyučována v úterý a ve čtvrtek. Vždy v době od 8.30 do 11.45.
Žákům bude umožněn vstup do školní budovy od 8.15 do 8.25.
Bližší informace o vřazení žáků do jednotlivých skupin a o organizaci výuky byly zaslány zákonným zástupcům dnes odpoledne mailovou poštou.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.