Pokyn ředitele školy - organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, které vydalo MŠMT ČR na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020, sdělujeme, že výuka a vzdělávání budou od 4. 1. 2021 organizovány na naší škole následovně:

 • 1) prezenční výuky ve škole se účastní žáci 1. a 2. ročníku v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin; organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven). BLIŽŠÍ INFORMACE obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou.
 • 2) žáci ostatních ročníků – od 3. po 9. ročník se účastní distanční výuky v rozsahu podle upravených rozvrhů hodin pro distanční výuku v prostředí Google Classroom. Při distanční výuce se žáci aktivně účastní online výuky, samostatně plní domácí zadání, a to nejen v předmětech online vyučovaných, ale také v dalších předmětech. Tato zadání budou zveřejňována v daném prostředí Google Classroom (jedná se převážně o vzdělávací předměty výchovného charakteru na 2. stupni)
 • 3) školní družina je v provozu; ranní provoz začíná od 6.30 hodin, odpolední provoz končí v 16.30 hodin. Žáci budou zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování žáků různých tříd.
 • 4) školní jídelna je v provozu; žáci 1. a 2. ročníku se stravují v běžném režimu – se zvýšenými hygienickými opatřeními a individualizovaným vstupem jednotlivých tříd. Žáci vyšších ročníků s distančním vzděláváním mají nárok na dotovanou stravu. Výdej do jídlonosiče venkovním okýnkem v době mezi 12.30 – 13.50 hodin. POZOR, žáci s uhrazeným stravným, kteří se nechtějí účastnit školního stravování, musí sami provést odhlášení
 • 5) žáci ve škole jsou povinni, stejně jako všichni zaměstnanci školy, během výuky a ve všech prostorách školy používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně) a snažit se dodržovat rozestupy
 • 6) při vzdělávání jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv; plánovaný lyžařský kurz se nekoná
 • 7) do budovy školy je omezen vstup a pohyb třetím osobám
 • 8) zájmové kroužky se nekonají; tělocvičny nejsou v provozu
 • 9) na venkovním školním sportovišti mohou v rámci volnočasových aktivit sportovat maximálně 2 osoby

Mgr. Libor Kuča
  ředitel školy

Informace pro rodiče a žáky - Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol do konce roku 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

 • 1) posledním dnem školní docházky a distanční výuky pro žáky základních škol je pátek 18. 12. 2020
 • 2) 21. 12. a 22. 12. 2020 jsou volné dny, a to z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19
 • 3) ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 školní družina není v provozu (tyto dny mohou zákonní zástupci žáků žádat o ošetřovné)
 • 4) ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 žáci nemají možnost využívat školní jídelnu (přihlášení žáci ke stravování jsou na dané dny automaticky ze stravování odhlášeni)
 • 5) výuka po vánočních prázdninách, nebudou-li vyhlášena Vládou ČR jiná opatření, bude zahájena v pondělí 4. 1. 2021, a to pro žáky 1., 2., 3., 4., 5. a 9. ročníku v prezenční formě. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou střídat v prezenční a distanční formě vzdělávání tak, že v týdnu od 4. ledna do 8. ledna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci 8. ročníku a žáci VII. B. Žáci 6. ročníku a žáci VII. A se tento týden budou vzdělávat distančně. V dalším týdnu se forma výuky žáků 6., 7. a 8. ročníku opět vymění.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby sledovali webové stránky školy, kde budou v případě potřeby zveřejněny aktualizované údaje k výuce od 4. 1. 2021.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy
 

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamujeme, že je nutné poslední den před vánočními prázdninami ponechat šatní skříňky odemčené a prázdné. Při odchodu domů tak vykliďte prostor šatní skříňky, nechte ji odemčenou, zámek uzamkněte ve dveřích skříňky.
Bude probíhat čištění a technické značení jednotlivých skříněk.

Děkujeme za spolupráci.

Sběr papíru v pátek 4. prosince nebude

Sdělujeme žákům a rodičům, že tento pátek neproběhne sběr papíru. O případném náhradním termínu v lednu budete včas informováni. Další plánovaný termín by byl 12. 2. 2021.

Školní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 30. listopadu 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření 50. ročníku: ,,Labyrintem barokního světa“.

Jubilejní ročník byl oproti předchozím létům velice netradiční a to tím, že byl ovlivněn dnešní situací kolem COVIDU 19. Proto nás učitele dějepisu velice potěšilo, že se našlo 16 „milovníků“ historie.

Žáci osmých a devátých tříd byli rozděleni do dvou skupin. Deváťáci psali olympiádu ve škole a osmáci pracovali z domova u svých počítačů. Výsledky všech řešitelů byly nadprůměrné a v dnešní zvláštní době o to cennější.

V tabulce zde (pdf) přinášíme výsledky, které zaručují nejúspěšnějším postup do okresního  kola.

Více než kdy jindy platí Coubertinův citát „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Úspěšným řešitelům moc blahopřeji. Martin Strnadel.

 

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol od 30. 11. 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

 • 1) Prezenční výuka (výuka přímo ve škole) probíhá ve všech třídách 1. stupně a ve třídách  9. ročníku v plném rozsahu podle platných rozvrhů a v běžném čase stanoveném školním řádem.
 • 2) Pro vstup do školy před 1. vyučovací hodinou (7.35 – 8.00) budou žáci 1. stupně využívat vchod B (u schodiště na bazén), žáci 2. stupně budou vstupovat vchodem A (přes vrátnici školy). Ve všech ostatních případech používat pouze vchod A.
 • 3) Rotační výuka (1 týden se třídy vyučují ve škole, další týden je výuka realizována distanční formou) je zahájena od 30. 11. 2020 ve třídách 6. ročníku a ve třídě VII. A výukou ve škole v plném rozsahu podle platných rozvrhů. Třída VII. B a třídy 8. ročníku se v tomto týdnu vyučují distanční formou. V dalším týdnu od 7. 12. 2020 dojde k výměně daných tříd (6. ročník a VII. A se učí distančně, VII. B a 8. ročník prezenčně). Tento režim střídavé výuky je platný do odvolání.
 • 4) Během výuky a ve všech prostorách školy jsou žáci povinni, tak jako i všichni zaměstnanci školy, používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně)
 • 5) Školní družina bude pro přihlášené žáky ráno v provozu od 6.45 do 16.30 hodin. Vstup do ranní družiny a odchod z odpolední družiny vždy přes hlavní vrátnici.
 • 6) Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří se doposud nestravovali a chtějí se stravovat 30. 11. 2020, se musí na daný den přihlásit. Žáci, kteří mají stravné uhrazené a nechtějí se stravovat, musí se od 1. 12. 2020 odhlásit ze školního stravování.
 • 7) Možnost využívat školní stravování mají žáci jak prezenční, tak distanční výuky.
 • 8) Žáci v distančním vzdělávání si vyzvedávají oběd spolu s cizími strávníky do jídlonosičů v době od 13.00 – 13.55 hodin přes výdejní okénko z parkoviště na ulici O. Lysóhorského (platí až od 30. 11. 2020). Žáci v prezenčním vzdělávání se stravují ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření.
 • 9) Během výuky není dovolen zpěv a sportovní činnosti včetně plavání. Vyučovací hodiny s daným zaměřením budou využity k vycházkám a procvičování učiva ostatních předmětů.
 • 10) Školní kroužky nebudou realizovány.
 • 11) Úplata za školní družinu bude zohledňovat přerušení činnosti ŠD (bližší informace obdrží zákonní zástupci v mailové zprávě).

 

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.