Školní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 30. listopadu 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření 50. ročníku: ,,Labyrintem barokního světa“.

Jubilejní ročník byl oproti předchozím létům velice netradiční a to tím, že byl ovlivněn dnešní situací kolem COVIDU 19. Proto nás učitele dějepisu velice potěšilo, že se našlo 16 „milovníků“ historie.

Žáci osmých a devátých tříd byli rozděleni do dvou skupin. Deváťáci psali olympiádu ve škole a osmáci pracovali z domova u svých počítačů. Výsledky všech řešitelů byly nadprůměrné a v dnešní zvláštní době o to cennější.

V tabulce zde (pdf) přinášíme výsledky, které zaručují nejúspěšnějším postup do okresního  kola.

Více než kdy jindy platí Coubertinův citát „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Úspěšným řešitelům moc blahopřeji. Martin Strnadel.

 

Sběr papíru v pátek 4. prosince nebude

Sdělujeme žákům a rodičům, že tento pátek neproběhne sběr papíru. O případném náhradním termínu v lednu budete včas informováni. Další plánovaný termín by byl 12. 2. 2021.

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol od 30. 11. 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

 • 1) Prezenční výuka (výuka přímo ve škole) probíhá ve všech třídách 1. stupně a ve třídách  9. ročníku v plném rozsahu podle platných rozvrhů a v běžném čase stanoveném školním řádem.
 • 2) Pro vstup do školy před 1. vyučovací hodinou (7.35 – 8.00) budou žáci 1. stupně využívat vchod B (u schodiště na bazén), žáci 2. stupně budou vstupovat vchodem A (přes vrátnici školy). Ve všech ostatních případech používat pouze vchod A.
 • 3) Rotační výuka (1 týden se třídy vyučují ve škole, další týden je výuka realizována distanční formou) je zahájena od 30. 11. 2020 ve třídách 6. ročníku a ve třídě VII. A výukou ve škole v plném rozsahu podle platných rozvrhů. Třída VII. B a třídy 8. ročníku se v tomto týdnu vyučují distanční formou. V dalším týdnu od 7. 12. 2020 dojde k výměně daných tříd (6. ročník a VII. A se učí distančně, VII. B a 8. ročník prezenčně). Tento režim střídavé výuky je platný do odvolání.
 • 4) Během výuky a ve všech prostorách školy jsou žáci povinni, tak jako i všichni zaměstnanci školy, používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně)
 • 5) Školní družina bude pro přihlášené žáky ráno v provozu od 6.45 do 16.30 hodin. Vstup do ranní družiny a odchod z odpolední družiny vždy přes hlavní vrátnici.
 • 6) Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří se doposud nestravovali a chtějí se stravovat 30. 11. 2020, se musí na daný den přihlásit. Žáci, kteří mají stravné uhrazené a nechtějí se stravovat, musí se od 1. 12. 2020 odhlásit ze školního stravování.
 • 7) Možnost využívat školní stravování mají žáci jak prezenční, tak distanční výuky.
 • 8) Žáci v distančním vzdělávání si vyzvedávají oběd spolu s cizími strávníky do jídlonosičů v době od 13.00 – 13.55 hodin přes výdejní okénko z parkoviště na ulici O. Lysóhorského (platí až od 30. 11. 2020). Žáci v prezenčním vzdělávání se stravují ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření.
 • 9) Během výuky není dovolen zpěv a sportovní činnosti včetně plavání. Vyučovací hodiny s daným zaměřením budou využity k vycházkám a procvičování učiva ostatních předmětů.
 • 10) Školní kroužky nebudou realizovány.
 • 11) Úplata za školní družinu bude zohledňovat přerušení činnosti ŠD (bližší informace obdrží zákonní zástupci v mailové zprávě).

 

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Ocenění: Nejlepší čtenář - učitel

 

Od roku 2011 probíhá v knihovnách oceňování nejlepších čtenářů. V tomto roce byli oceňování nejlepší učitelé, kteří spolupracují s knihovnami. Kritérii byla pravidelná návštěva knihovny se školní třídou; účast na dalších akcích knihovny a jiné projekty; aktivní čtenář – návštěvy ve volném čase.

Čtenářem roku 2020 – nejlepším čtenářem učitelem se stala Mgr. Jana Štefková.

Slavnostní předání ocenění proběhlo v říjnu 2020.Gratulujeme paní učitelce Janě Štefkové k dosažení tohoto titulu.
 

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče,
milí žáci,na základě informací k provozu škol od 18. 11. 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

 • 1. žáci 1. a 2. ročníku se budou od středy 18. listopadu 2020 opět účastnit výuky ve škole, a to v plném rozsahu podle rozvrhu hodin (zpěv a sportovní aktivity jsou stále zakázány, dané hodiny však budou vyučovány s náhradními aktivitami, eventuálně budou využity k procvičování učiva jiných předmětů)
 • 2. organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven) – bližší informace obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou
 • 3. školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu do 16.30 hodin; ranní provoz z provozních důvodů nebude. Žáci budou ve školní družině zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování mezi třídami
 • 4. školní jídelna bude v provozu; žáci, kteří se během distančního vzdělávání ve školní jídelně nestravovali, mají uhrazené stravné a chtějí se stravovat, se musí přihlásit
 • 5. během výuky a ve všech prostorách školy jsou žáci povinni, tak jako i všichni zaměstnanci školy, používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně)
 • 6. pro žáky ostatních ročníků pokračuje distanční forma vzdělávání v rozsahu, jak bylo zahájeno 14. října 2020
 • 7. žáci vyšších ročníků, kteří se i nadále budou vzdělávat distančně, mohou pokračovat ve školním stravování nebo se k němu mohou nově přihlásit. Obědy však nutno odebírat do jídlonosiče mezi 11.45 – 14.00 hodin, zadním vchodem do jídelny
  (Přihlášení nebo odhlášení stravy možno provést na webových stránkách – školní jídelna – e-strava nebo na čísle mobilního telefonu 737 044 930; zakoupit obědy možno platebním příkazem nebo vždy v pondělí a ve středu 18. 11. 2020 mezi 7.15 – 8.00 hodin v okně z parkoviště na ulici Lysohorského)
 • 8. plánované třídní schůzky proběhnout ve čtvrtek 19. 11. 2020 on-line formou; třídy 1. stupně od 16.00 hodin, třídy 2. stupně od 16.30 hodin. Bližší informace a pokyny k přihlášení obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,
předpokládáme, že výuka i v následujícím týdnu, tedy od 2. 11. 2020, bude probíhat distančním způsobem. Pokud dojde k aktuální změně v nastavení režimu, budeme vás informovat prostřednictvím školního webu.

Školní jídelna zajišťuje školní stravování v plném rozsahu pro žáky a zaměstnance školy.

POZOR, z provozních důvodů bude její provoz přerušen pouze v pondělí 2. 11. 2020. Všem platícím strávníkům bude oběd v tento den automaticky školní jídelnou odhlášen.

Od úterý 3. 11. 2020 bude provoz v plném rozsahu. Zákonní zástupci žáků, kteří hradí stravování převodem z účtu a kteří nemají zájem o stravování, musí odhlásit obědy sami prostřednictvím školního webu – školní jídelna – e-strava nebo telefonicky 737 044 930.

Prodej obědů v hotovosti proběhne v pondělí 2. 11. 2020 od 7.00 do 8.30 hodin a tentýž den od 11.00 do 14.00 hodin, v úterý 3. 11. 2020 od 7.15 do 8.00 hodin, vždy přes okénko z parkoviště.

Strávníci do jídelny mohou vstupovat pouze zadním vchodem od 12.00 do 14.00 hodin a musí dbát zvýšených epidemiologických a hygienických opatření.

Nařízení vlády a pokyny Krajské hygienické stanice Ostrava se průběžně aktualizují, žádáme Vás proto o sledování aktuálních sdělení a pokynů na webových stránkách školy.

Mgr. Libor Kuča

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.