Volební řád školské rady

Volební řád školské rady při základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Článek 1

 1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Školská rada má šest členů.
 3. Funkční období členů školské rady je tři roky s výjimkou funkčního období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách podle článku 5 volebního řádu. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy, případně jmenován ředitelem školy.

Článek 2

 1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci
  a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.
 2. Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.
 3. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kteroujmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena volební komise být zvolen členem školské rady.

Článek 3

 1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci
  a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které zveřejňuje volební komise ve škole nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu
  a místo konání voleb, volební období. Návrhy a seznamy kandidátů musí být podány
  a následně zveřejněny nejpozději 15 dní před termínem konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost
  a demokratičnost.
 3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává účast v hlasování a formou zápisu vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 4. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Dále se za platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.
 5. Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob
  se uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději za 30 dnů.
 6. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 7. Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoliv ze zákonných zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný zástupce přiměřený počet hlasů.

Článek 4

 1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách.
  Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem za účasti dotčených kandidátů.
 2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává  zvolené školské radě a kopii zřizovateli prostřednictvím Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy svolává první zasedání školské rady.
 3. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Činnost školské rady organizuje a její zasedání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
  Ke zvolení do funkce předsedy a místopředsedy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada
  v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou všech svých členů. Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Článek 5

 1. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle článku 3 odst. 4 volebního řádu volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady.
 2. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v článku 6 odst. 2 písm. a) až e).
 3. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

Článek 6

 1. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období nebo
  před uplynutím funkčního období.
 2. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období:
  1. úmrtím člena školské rady
  2. vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, v případě předsedy školské rady do rukou místopředsedy školské rady
  3. dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem
   do rukou předsedy školské rady
  4. vznikem neslučitelnosti funkce člena školské rady s funkcí ředitele školy
  5. v případě, že se člen školské rady dvakrát bez omluvy nezúčastní zasedání školské rady
  6. dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle článku 5 odst. 1 volebního řádu

Článek 7

 1. Člen školské rady omlouvá svou neúčast na zasedáních školské rady předsedovi školské rady.
 2. Předseda školské rady vede evidenci přítomnosti členů školské rady na zasedáních školské rady, informuje zřizovatele v případě dvou neomluvených neúčastí člena školské rady jmenovaného zřizovatelem a informuje ředitele školy v případě dvou neomluvených neúčastí ostatních členů školské rady.

Článek 8

 1. Tento volební řád byl vydán usnesením rady města č. 22/95/2009 na její 95. schůzi konané dne 29. 10. 2009 a nabývá účinnosti dnem 2. 11. 2009.
 2. Tímto volebním řádem se ruší s účinností ke dni 1. 11. 2009 volební řád školské rady, který byl vydán radou města dne 20. 10. 2008.

Zpracoval: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde