Koncepce rozvoje školy

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Koncepce rozvoje školy
2019 -  2024

1. Základní údaje o škole

Název:              Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IZO:                  600 133 761
IČO:                  495 622 91
Sídlo školy:        Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, 738 01
Právní forma:     příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:         Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148   IČO: 002 966 43

Součásti školy:

Základní škola       

cílová kapacita:  720 žáků IZO: 049 562 291

Školní družina       

cílová kapacita: 180 žáků  IZO:119 600 242

Školní jídelna     

cílová kapacita:  850 strávníků IZO: 108 018 253

Zaměření školy:

základní škola poskytující základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Zelená do života vycházející z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání

s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu specializující se na volejbal dívek, házenou chlapců a sportovní gymnastiku

 

2. Charakteristika školy

Škola v současné době vykonává činnost základní školy, činnost zájmového vzdělávání formou školní družiny, školního stravování a závodního stravování, jak vymezuje její zřizovací listiny. Ke své činnosti využívá čtyři pavilony školní budovy, pátý pavilon využívá formou výpůjčky Sportplex a.s., který zde zajišťuje činnost plavecké školy.

V letošním školním roce škola vzdělává (údaje platné k 30. 9. 2019) 452 žáků ve 20 třídách
1. až 9. ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou na prvním stupni vybaveny interaktivními tabulemi a na druhém stupni základního vzdělávání jsou vybaveny multimediální technikou. Škola využívá odborné učebny fyziky, přírodopisu, chemie, dvě počítačové učebny, mediální učebny k výuce anglického jazyka a matematiky, školní kuchyňku, odbornou učebnu dílenských prací v rámci pracovní a technické výchovy, učebnu dramatické výchovy, učebny výtvarné výchovy a hudební výchovy dále keramickou dílnu, učebnu volby povolání a relaxační místnost pro potřeby školní inkluze a dvě tělocvičny. Ve všech třídách a kabinetech je vybudováno internetové připojení.

Pět oddělení školní družiny využívá ke své činnosti třídy prvního stupně, společné herny a jednu samostatnou třídu/hernu určenou pro činnost družiny.

Ve všech třídách došlo k obměně původního žákovského nábytku za nábytek stavitelný, odpovídající současným zdravotním a estetickým požadavkům. Škola zrealizovala modernizaci školních šaten, kdy se odstranily klasické kóje a byly instalovány jednotlivé žákovské skříňky, které zvýšily komfort a hlavně bezpečnost odložených věcí. V současné době se realizuje dokončení rekonstrukce elektrorozvodů ve dvou pavilonech školy, byly opraveny podlahy v obou tělocvičnách, rekonstrukce podlahové kratiny v prvním patře budovy D a výměna dveří do jednotlivých tříd a odborných učeben v pavilonu C a částečně také v pavilonu D.

Personální a organizační struktura školy je tvořena 33 učiteli, 7 asistenty pedagoga, školním psychologem, 5 vychovatelkami školní družiny, 1 školním asistentem, 8 pracovníky školní jídelny, 8 provozními pracovníky a 2 technickohospodářskými pracovníky.
Organizační struktura školy je tvořena jednotlivými úseky, a to 1. stupeň základního vzdělávání,
2. stupeň základního vzdělávání, školní družina, školní jídelna, ekonomický úsek, provozní úsek. Vedoucí každého úseku je podřízen řediteli školy. V pedagogické oblasti ředitel intenzivně spolupracuje se zástupcem pro oba stupně, s garanty jednotlivých vzdělávacích oblastí, s výchovnými poradci, metodikem prevence, školním psychologem, metodikem EVVO a metodikem ICT.

 

3. Základní vize

- Budovat školu, která odpovídá požadavkům vzdělanostní a informační společnosti současné doby a přináší sociální dovednosti
- Vytvářet optimální podmínky pro práci a rozvoj všech zaměstnanců školy
- Využívat všech dostupných technologií a poznatků, a to nejen technického ale i pedagogického charakteru k naplňování daných vizí
- Cílem je rozvoj žáka se všemi jeho specifiky a zároveň podpora pedagoga, který daný rozvoj garantuje

 

4. Dílčí dlouhodobé cíle organizace

a) školní vzdělávací program

- výuka písma Comenia script
- posílení výuky ICT v rámci volitelných předmětů a disponibilních hodin
- anglický jazyk od 1. ročníku (2 hodiny týdně), v posílené dotaci od 3. ročníku (3 hodiny týdně)
- druhý cizí jazyk od 8. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně
- pracovně technické dovednosti posílit o technické kompetence
- osobnostní rozvoj žáků podporovat širokou škálou volitelných předmětů od 7. ročníku
- vést žáky ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím tělesné a sportovní přípravy ve sportovních třídách a výchovy ke zdraví.


b) výchovně vzdělávací proces jako komplexní vliv školy na žáka

- žák je subjektem daného procesu
- garantovat osobnostní rozvoj každého žáka, ať již je žákem vyžadujícím větší podporu nebo žákem nadaným či žákem běžné skupiny
- využívat inovativní a motivační didaktické postupy; uplatňovat badatelsky orientovanou výuku, projektové vyučování, metody kritického myšlení
- garantovat vysokou kulturu prostředí a vzájemných vztahů ve škole
- vedle vzdělávacích hodnot nabízet i hodnoty morální a mravné
- vést žáky k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, lidem, přírodě, posilovat v nich vlastenectví a vztah k regionu napříč předměty
- poskytovat poradenské služby v souvislosti s činností školského poradenského pracoviště
- udržovat bezpečné školní klima, mapovat aktuální situaci, zvyšovat kompetence žáků v řešení krizových situací
- vést žáky k citlivému vztahu k přírodě, k zájmu o životní prostředí


c) personální oblast

- dbát o plně kvalifikovaný pedagogický sbor
- zabezpečit chod školy stabilními pracovníky i na ostatních úsecích
- budovat loajalitu ke škole u všech zaměstnanců
- využívat co nejširší motivační systém pro všechny zaměstnance
- plně kompetentní a motivovaný pracovník je nejsilnější garancí kvality školy
- optimální systém řízení s patřičnou mírou delegování kontrolních kompetencí
- kooperace a sdílení profesních zkušeností jako zdroj dalšího rozvoje pracovníka
- autoevaluační pohovory s jednotlivými pracovníky
- generační obměna


d) technické vybavení a zázemí

- zajišťovat plnou funkčnost didaktické techniky včetně dostupných nejmodernějších technologií
- snažit se o renovaci venkovního sportovního areálu odpovídajícího dnešním požadavkům
- modernizovat odborné učebny
- obnova vybavenosti učeben, tříd a kabinetů ICT technikou
- zajistit materiální podmínky pro výuku předmětu technika snoubícího technické, multimediální a počítačové dovednosti
- estetizace interiéru školy – výměna a oprava vstupů do tříd, úprava podlah ve vstupním prostoru a školní šatny, výměna nábytku
- vybudovat školní přírodní zahradu
- zajistit technickou úpravu – izolaci budovy školy proti letním teplotám (venkovní žaluzie, zelené střechy)
- pravidelná údržba venkovního atria školy
- generální oprava sociálních zařízení a vodoinstalačních rozvodů

e) škola a veřejnost

- nejdůležitějším partnerem školy je rodič; budování vztahu učitel – rodič a efektivní cesty jejich komunikace; třídní schůzky, konzultační hodiny, elektronická komunikace
- snaha propojit potřeby školy a možnosti rodičovské veřejnosti nejen v rámci mimoškolních aktivit školy a žáků
- rodič jako optimální zdroj evaluačních informací pro školu
- spolupráce s dlouholetými partnery a přeshraniční kontakty
- vytvářet optimální obraz o životě školy v rámci místních a lokálních medií
- spolupráce s odbornou veřejností a občanskými organizacemi
- aktivity oslovující případné zájemce o sponzoring činnosti školy
- nabídka služeb veřejnosti, jako je pronájem tělocvičen, učeben, hřišť, stravovací služby


5. Závěr

Stanovené dlouhodobé cíle budou rozpracovávány do ročních plánů, které budou projednávány se zaměstnanci školy a průběžně aktualizovány a vyhodnocovány.

Ve Frýdku-Místku dne 26. 8. 2019

účinnost od 1. 9. 2019

Mgr. Libor Kuča
ředitel školy

 

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde