Směrnice výlety a exkurze

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

ŠKOLNÍ  VÝLETY A KRÁTKODOBÉ  MIMOŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  AKCE

Směrnice vydaná ředitelem školy

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ A KRÁTKODOBÝCH  MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

1. Ředitel školy vydává tento pokyn jako součást vnitřních organizačních norem organizace.

2. Školní výlet (dále jen akce) je výchovně vzdělávací akce třídy organizovaná mimo sídlo školy, trvající déle než 6 hodin a nepřekračující délku maximálně 1 dne ve školním roce.

3. Krátkodobá mimoškolní vzdělávací akce (dále jen akce) je výchovně vzdělávací akce třídy nebo skupiny žáků zaměřená na určitou vzdělávací oblast a organizovaná mimo sídlo školy, trvající 1 – 2 dny ve školním roce 

 1. Ředitel školy písemně povoluje akci, pověřuje pedagogického pracovníka školy organizací akce (dále jen vedoucího), který je uveden v týdenním plánu, a potvrzuje cestovní příkaz k pracovní cestě. Bez těchto náležitostí jde o neschválenou akci, kterou nelze uskutečněny.
 2. Akce se mohou zúčastnit pouze žáci zdravotně způsobilí (vedoucí nevyžaduje zvláštní lékařské potvrzení, jen zváží s ohledem na náročnost akce, zda se jí mohou zúčastnit žáci tělesně oslabení po nemoci, žáci uvolnění z výuky některého předmětu, žáci s nějakým zdravotním omezením).  Žáci nepřihlášení na akci se účastní výuky v jiné třídě, informace o tom bude sdělena zákonnému zástupci žáka nejméně 2 dny před konáním akce.
 3. Akce je pro pedagogické pracovníky školy pracovní cesta, na kterou jsou vysíláni zaměstnavatelem příkazem k pracovní cestě a o které podají vedení školy ústní zprávu nejpozději následující pracovní den po návratu z akce. Náklady na dopravu pedagogického doprovodu jsou v případě objednané dopravy zakalkulovány do nákladů pro žáky, v případě použití hromadné dopravy jsou náklady na dopravu a stravné propláceny podle zákona o cestovních náhradách. Náklady na ubytování řeší ustanovení smlouvy s provozovatelem zařízení o zajištění školní akce.

Školní výlety je možno organizovat jen v termínech, které stanoví ředitel školy v rámci organizace školního roku. Výlety nesmí zasahovat do dnů konání třídních schůzek nebo pedagogické rady.

 1. Organizátor školního výletu může akci realizovat jen v případě účasti minimálně 3/4   žáků dané třídy nebo ročníku.
 2. Vedoucí akce v přípravě a provedení akce zajistí a garantuje:
 3. Ubytování v souladu se zákonem č.258/2000 Sb.
 4. Vyplní formulář cestovních příkazů pro pedagogické pracovníky školy, kteří se akce účastní a předloží k podpisu vedení školy.
 5. Dostatečný počet zletilých osob s ohledem na právní předpisy (na skupinu 2 zletilé osoby, na každých 25 žáků nejméně jedna zletilá osoba, s ohledem na náročnost a charakter činností během výletu případně další zletilé osoby zdravotně způsobilé).
 6. Poučení žáků a ostatních účastníků o BOZP, požární ochraně, dopravní kázni, ekologických předpisech, nebezpečí pobytu v přírodě, zásadách slušného chování.  O poučení uvede zápis do třídní knihy.
 7. Seznámí rodiče s cílem a organizačním zajištěním akce, zajistí písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na akci.
 8. Zajistí možnost telefonického kontaktu po celou dobu konání akce, telefonní číslo nahlásí vedení školy i rodičům; vyzvedne si a využívá služební mobilní telefon.
 9. Zajistí pedagogický dozor nad žáky po celou dobu konání akce.
 10. Zajistí dodržování předpisů a metodických pokynů a zásad (střídání činností, dostatek odpočinku, přizpůsobení pohybových činností nejslabším účastníkům, sledování zdravotního stavu a potíží žáků, přiměřená zátěž žáků a další).
 11. Disponuje vybavenou lékárničkou.
 12. Disponuje telefonickými kontakty na rodiče žáků.
 13. Pro pohybové činnosti žáků vyhledává bezrizikové prostory, činnosti provádí jen za dostatečného dozoru, vhodných podmínkách a počasí.

 

B. DOKUMENTACE ORGANIZOVANŹCH ŠKOLNÍCH AKCÍ

     4.1. V případě školního výletu (1 den) vedoucí akce odevzdá řediteli školy:

 • vyplněné cestovní příkazy
 • vyplněná příloha č. 1 – Povolení školní akce
 • poučení o bezpečnosti žáků v průběhu akce (doloží zápisem v TK)

     4.2. V případě vícedenních akcí (1-2 dny) vedoucí akce zajistí (viz formuláře):

a) písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na akci

b) prohlášení zákonných zástupců dítěte o zdravotní způsobilosti (před odjezdem)          

 1. před akcí vedoucí školní akce odevzdá řediteli školy:
 2. vyplněné cestovní příkazy
 3. vyplněná příloha č. 1 – Povolení školní akce
 4. poučení o bezpečnosti žáků v průběhu akce (doloží zápisem v TK)
 5. vzdělávací plán školní akce
 6. režim dne
 7. rozpočet akce
 8. smlouvu s provozovatelem zařízení o zajištění školní akce

Směrnice ruší směrnici ze dne 30. 8. 2012 s účinností od 1. 9. 2012

 

Ve Frýdku-Místku dne: 30. 8. 2018

Mgr. Libor Kuča

ředitel školy

 

Účinnost dokumentu od:

1. 9. 2018

Číslo jednací:

709/2018

Skartační znak:

A, dle spisového znaku A 1

Skartační lhůta:

10

Aktualizace dokumentu provedena ke dni

30. 8. 2018

 

Přílohy:

 1. Povolení školní akce
 2. Pověření pracovníka vedením akce
 3. Zápis o provedeném poučení pracovníka včetně „Osnovy školení“
 4. Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na školní akci
 5. Prohlášení zákonných zástupců žáka
 6. Vzdělávací plán školní akce
 7. Režim dne školní akce – rozpis pedagogického dozoru

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde