Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví

 

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví

V rámci vyhodnocování rizik a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podmínkách vzdělávacího zařízení je nutno provést seznámení při zahájení školního roku a následně vždy před nestandardní akcí, jakož i ve všech odborných předmětech v první hodině a vždy před každou činností, kde žákům může hrozit nebezpečí.

  • 1. Seznámení s vnitřními předpisy školy (školní řád, řády odborných učeben…)
  • 2. Poučení o příchodu a odchodu ze školy

- používat výhradně vyhrazeného vchodu a východu, který je pro žáky určen

- upřesnit čas, kdy je možno vstoupit do prostor školy, šaten i třídy

  • 3. Poučení o bezpečném chování ve škole (ve třídách, v tělocvičně, na chodbách a schodištích, v šatně, ve školní jídelně, na nádvoří školy)

- slušnost a ohled na druhé, žáci se mají chovat tak, aby neohrozili zdraví své ani druhých

- projevy nevhodného chování (ubližování, šikana…) netolerovat, pokud si žák myslí že on, nebo některý jiný žák je obětí šikany měl by o tom informovat

- zákaz otvírání oken, používání jakýchkoli zařízení zejména elektrických bez přímého pokynu pedagoga

- neopouštět třídu, odbornou učebnu a jiné pracoviště, aniž by bylo vše uklizeno, nástroje a jiné pomůcky odevzdány na určeném místě, po skončení výuky musí být ve třídě zhasnuta světla a zavřena okna

- nevyklánět se z oken, nevystupovat na židle, stoly, parapety

- po chodbách školy a schodištích chodit vpravo, neběhat, neskákat a předcházet úrazům

- nepožívat žádné psychotropní látky (alkohol, cigarety, omamné látky…)

- do školy nenosit nebezpečné a cenné předměty

- nevstupovat do prostoru tělocvičen bez souhlasu pedagogického pracovníka

- v odborných učebnách bude provedeno poučení o bezpečnosti před první vyučovací hodinou, kontrola všech zařízení před každou hodinou

- nevstupovat na nádvoří školy, pokud zde není pedagogický dozor

- oznámit pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP a PO

- předcházet vzniku požáru (zákaz manipulace s otevřeným ohněm), případný požár ihned hlásit, seznámit se s postupem případné evakuace

- v případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům první pomoc a hlásit okamžitě odpovědnému pedagogickému dozoru jakékoli poranění

- ihned oznámit pohyb neznámé podezřelé osoby v prostorách školy

  • 4. Poučení o bezpečném chování mimo školu (výlety, exkurze, apod.)

-dodržovat pokyny pedagogického nebo jiného pracovníka školy

- pravidla cestování dopravními prostředky, pravidla pohybu po komunikaci

- v ubytovacím zařízení se žáci podřizují také vnitřnímu řádu zařízení

  • 5. Používání mobilních telefonů a sociálních sítí

-poučit o pravidlech používání telekomunikačních zařízení (vypnutí během vyučování, sankce za nedodržení…)

- komunikace s neznámými lidmi, zneužití údajů na sociálních sítích

Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a dále podle potřeby.

Třídní učitel udělá záznam o poučení do třídní knihy.

Pokud někteří žáci v den poučení chybí, musí být poučení provedeno dodatečně a též prokazatelným způsobem.

Žák je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, se kterými byl prostřednictvím svého vyučujícího seznámen.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde