„Otevřená škola v šablonách“ dotace z OPVVV - 1. etapa

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Září 2017 – Červen 2018 

Cílem dotace je podpořit školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Škola realizuje šablony k dalšímu vzdělávání učitelů, které je zaměřeno na inkluzi, cizí jazyk  matematickou a čtenářskou gramotnost, zaměstnává školního psychologa a realizuje vzájemnou spolupráci pedagogů, tandemovou výuku, klub logického myšlení a deskových her a u žáků ohrožených školním neúspěchem otevírá kluby doučování.

Od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2018 bude probíhat I. etapa v těchto šablonách:

 

 Název šablony

  Zodpovědní pedagogičtí pracovníci

 Školní psycholog-  personální podpora ZŠ      II/1.3

 

 Mgr. Martina Nováková Fabiánová

 Klub zábavné logiky a  deskových her II/3.2

 Mgr. Daniel Hosnédl

 

 Doučování žáků    ohrožených školním    neúspěchem II/3.3

 Mgr. Daniela Kaňoková – ČJ a M na 1. stupni

 Mgr. Jana Štefková – ČJ a M  na 1. stupni

 Mgr. Táňa Janošcová – AJ  na 1. stupni

 Mgr. Iva Vránová – ČJ na 2. stupni

 Mgr. Iva Novotná – AJ na 2. stupni

 Termíny budou stanoveny dle rozvrhu žáků a vyučujících

POPIS JEDNOTLIVÝCH ŠABLON

 •   Číslo a název aktivity                       II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

 

 •   Číslo a název aktivity           II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  Po celou dobu realizace klubu nemusí být podpoření stále stejní žáci. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

 •   Číslo a název aktivity             II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu.

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Doučování probíhá po vyučování a bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků. Pokud je žák na doučování přihlášen, je pro něj doučování povinné a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena. Žáci se mohou v průběhu realizace aktivity obměňovat.

 

Pomocí těchto výše uvedených šablon a aktivit  se budeme snažit zvýšit a zlepšit výchovně vzdělávací výsledky žáků, omezit jejich neúspěšnost, zvýšit jejich motivaci k učení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní růst pedagogických pracovníků.

 

11. 9. 2017

Ing. Jiří Adámek

ředitel školy

 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.