Pokyn ředitele - provoz školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 8. 9. 2021 dochází k úpravě podmínek provozu školy.

1) ke dni 10. 9. 2021 bylo ukončeno testování žáků a zaměstnanců školy; pokud epidemiologická situace bude v budoucnu vyžadovat opětovné zahájení testování, škola se to doví minimálně 7 dnů dopředu

2) všechna ostatní epidemiologická opatření zůstávají v platnosti, a to:

  • zvýšená hygiena rukou
  • nošení respirátorů nebo roušek u žáků do 15 let ve společných prostorách školy zůstává v platnosti
  • při výuce, sedí-li žák ve své lavici, není respirátor či rouška nutná
  • omezený vstup „třetích“ osob do budovy školy
  • omezená možnost konání výletů, exkurzí či jiných aktivit spojených s výukou mimo prostor budovy školy; výjimku tvoří vycházka do parku nebo výuka Tv na školním hřišti
  • pravidla pro výuku plavání řeší MŠMT spolu s MZd
  • do budovy školy nevstupují osoby s příznaky nemoci covid-19
  • objeví-li se žák během výuky s příznaky nemoci covid-19, odchází do jiné místnosti a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem (výjimku tvoří žáci alergici apod. po předložení potvrzení od pediatra)
  • objeví-li se zaměstnanec s danými příznaky, ihned odchází z budovy školy

Zdroj:

1) Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest č. 705 ze dne 30. 7. 2021 ve znění ustanovení č. 711 ze dne 16. 8. 2021

2) Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování („Manuál“)

Mgr. Libor Kuča