Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme vás o nástupu žáků 1. stupně do školy v souvislosti s uvolňovacími opatřeními prevence koronaviru.
Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost nastoupit do školy v termínu od pondělí 25. 5. 2020.

Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 12.00 hodin. K vyjádření použijte, prosím, oficiální formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který je přílohou této zprávy.Součástí formuláře je také seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abyste zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách Vašeho dítěte.

Výuka bude probíhat každý pracovní den podle stanoveného rozvrhu hodin. Školní skupiny, do kterých budou žáci vřazeni, budou tvořeny maximálně 15 žáky. Složení školní skupiny je neměnné do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy na základě organizačních možností školy. Do vzniklé školní skupiny není možné z epidemiologických důvodů vřazovat nového žáka. V případě absence žáka je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 dnů své dítě omluvit škole. Bližší organizace bude zveřejněna na školním webu v týdnu od 18. 5. 2020.

Žáci jsou povinni:

  1. být vybaveni minimálně 2 ks roušky a sáčkem na jejich uložení
  2. před vstupem do školy a při přesunu do třídy pečlivě dbát 2 metrových rozestupů s rouškou na obličeji
  3. pobývat a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách s rozestupy 2 metrů, vždy s rouškou na obličeji (při přímé výuce rouška není podmínkou) 
  4. dodržovat stanovena hygienická pravidla – při vstupu do školy či školní šatny, při vstupu do třídy, po ukončení vyučovací hodiny, po přestávce, před vstupem do školní jídelny (bude-li v provozu) použít desinfekci rukou
  5. dodržovat sociální kontakt pouze se spolužáky své školní skupiny s patřičným rozestupem
  6. přezouvat se a odkládat svrchní oděv ve své skřínce ve školní šatně
  7. doprovod žáka do budovy školy není možný
  8. dodržovat stanovena pravidla a dbát pokynů zaměstnanců školy; opakované nedodržování pravidel a zásad je důvodem k vyřazení žáka ze školní skupiny

Činnost školní družiny, bude-li o ní zájem, bude organizována po ukončení výuky ve školní skupině, do 16.00 hodin. Zařazení do skupiny ŠD mohou být i ti žáci, kteří v běžném provozu do ní nejsou přihlášeni. Úplata za skupinu školní družiny nebude požadována.

Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o dodržení stanoveného termínu k doručení  formuláře z důvodu zajištění organizace výuky do 18. 5. 2020.

Formulář možno odeslat podepsaný a naskenovaný elektronickou poštou na emailovou adresu třídního učitele nebo doručit na podatelnu školy.

Přílohy:

 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.