Pravidla a kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019-2020

Vážení rodiče,

v tomto dokumentu naleznete informace potřebné pro zápis Vašich dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole.

Termín

Zápis proběhne na naší škole v prostorách 1. a 2. patra pavilonu B ve dnech:

  • 15. dubna 2019  13.00 –17.00
  • 16. dubna 2019  13.00 –17.00

Plánovaný počet zapsaných žáků a kritéria přijetí

Dostatečná kapacity školy umožňuje přijmout děti ze spádových i nespádových ulic.  Ve všech třídách bude realizována výuka písma Comenia Script a výuka AJ v časové dotaci 2h/týdně.

Školský obvod

tvoří ulice: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013).

K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Průběh zápisu

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu.

Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Část formální– zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí, zápisový lístek, popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  • Část motivační– je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev, tvarů, apod.).

Co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat je uvedeno v Desateru pro rodiče předškolního věku. Tento materiál nabízí základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy – viz příloha.

Další doporučení pro rodiče

Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných k nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

  • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Odklad školní docházky

Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona):

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o odklad a doložit 2 doporučení.

Diagnostiku dětí provádí a doporučení vydává

1) pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a

2) odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte u výše uvedených zařízení ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu.

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí a to:

na webových stránkách školy www.11zsfm.cz

na vstupních dveřích

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

            Mgr. Libor Kuča         

               ředitel školy             

Ve Frýdku-Místku 25. 2. 2019

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.