11.Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku, sportovní škola zaměřující se na výuku cizích jazyků http://www.11zsfm.cz/info/ Út, 17 Čv 2018 07:48:50 +0000 Joomla! 1.6 - Open Source Content Management cs-cz http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/948-den-zdravi-2018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/948-den-zdravi-2018 Ve st?edu 27. ?ervna prob?hl na naší škole tradi?ní Den zdraví. Sout?ící drustva tvo?ili áci 6. - 8. ro?níku. Jednotlivé skupinky zm??ily mezi sebou síly v nejr?zn?jších pohybových disciplínách: hod na cíl, p?ekáková dráha nebo jízda zru?nosti na kole. Své znalosti mohli áci zúro?it v dopravní výchov?, v práci s buzolou, v ur?ování sv?tových stran i v ur?ování strom?. D?leitou oblastí byl i zdravý ivotní styl, nebezpe?í na internetu a dodrování zásad správného chování v dob? obecného ohroení  nebo p?i ivelných katastrofách ?i v jiných nebezpe?ných situacích. V neposlední ?ad? si ?lenové drustev poradili i p?i poskytování první pomoci.

Devá?áci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom pod?kovali i student?m St?ední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Ba?inové a paní Mrkvi?kové, za odbornou p?ípravu sout?ních stanoviš? první pomoci. 

Po se?tení všech bod? je po?adí vít?zných drustev následující:

 1. místo s celkovým po?tem 117 bod?:

        VII. A – Pavlí?ková Nikola, Dur?oková Klárka, P?ibylová Amálka, T?mová Michaela

 2. místo s celkovým po?tem 114 bod?:

        VII. A – Kone?ný Tomáš, Jurášek Dominik, Bardo? Antonín, Srní?ek Jan

3. místo s celkovým po?tem 113 bod?:

        VIII. A – Papala Martin, Slová?ek Jan, Kresta Michal, Menšíková Denisa

Všem vít?z?m blahop?ejeme.


]]>
Pá, 29 Če 2018 08:57:24 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/947-zachranme-strom-adoptujme-zvire-2018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/947-zachranme-strom-adoptujme-zvire-2018 Letos prob?hl na naší škole ji 16. ro?ník projektu, jeho cílem je sbírat starý papír a finan?ní výt?ek pak v?novat na adopci medv?dice Oliny v ZOO Ostrava. T?ídy a také u?itelé mezi sebou sout?ili ve sb?ru papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie t?íd:

  1. místo – 3.A  - 2600,5 kg papíru
  2. místo – 1.C  - 2027 kg papíru
  3. místo – 4.C  - 1837 kg papíru

Kategorie u?itel?:

  1. místo – p. u?. Pyšková – 351,5 kg papíru
  2. místo – p. u?. Vránová – 111,5 kg papíru
  3. místo – p. Motlochová – 73 kg papíru

Vít?z?m blahop?eji. Odm?nou vít?zným t?ídám bude výlet do Zoologické zahrady v Ostrav?. Finan?ní výt?ek 10 000 K? byl zaslán na konto adopce zví?at do ZOO Ostrava. 

D?kuji všem a t?ším se na p?íští ro?ník.


]]>
Pá, 29 Če 2018 07:59:07 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/946-cambridgeske-zkousky-ket http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/946-cambridgeske-zkousky-ket

 

ákyn? naší školy Tereza Kubalová a Saskie Totevová v letošním školním roce úsp?šn? sloily zkoušku KET. Dne 22. ?ervna p?evzaly certifikát potvrzující úrove? B1 v anglickém jazyce. Tereza i Saskie se p?ipravovaly na zkoušku ji od 6. t?ídy, a to v rámci krouku angli?tiny KET. Nejen díky p?íprav? v krouku, ale rovn? díky své píli a odhodlání dosáhly ob? skv?lého výsledku 147 a 143 bod? ze 150 moných!!!

Gratulujeme a p?ejeme mnoho dalších úsp?ch?


]]>
Čt, 28 Če 2018 13:56:16 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/945-nejlepsi-druzstvo-dopravniho-hriste http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/945-nejlepsi-druzstvo-dopravniho-hriste

Dne 21. ?ervna se áci ?tvrtých t?íd naší školy zú?astnili sout?e „O nejlepší drustvo dopravního h?išt?“. Tuto sout? vyhlašuje M?stská policie Frýdek- Místek ve spolupráci s BESIPem, ?eským ?erveným k?íem a spole?ností  Hyundai. Je ur?ena práv? ák?m 4. ro?ník?, u kterých prob?hla výuka na dopravním h?išti ve Frýdku - Místku, kde se také sout? konala.

Sout?ními disciplínami byla  pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním h?išti), jízda  zru?nosti a zásady poskytování první pomoci.  Všechny disciplíny mají pevn? stanovená pravidla i bodové ohodnocení.

Naši školu v této sout?i zastupovala 2 smíšená drustva – Alena Alešová, Klára Urbišová, Pavel Adamec  a Ond?ej Štefko ze 4. A, Hana Kone?ná, Kristýna Haragalová, Jakub Mach a Petr  Stalmach ze 4. C. Ob? naše skupiny byly velmi úsp?šné a p?inesly si spoustu upomínkových dárk?. V sout?i drustev se áci  4. C umístili v celkovém po?adí na krásném 2. míst?. Mezi jednotlivci op?t usp?li naši áci -  3. místo vybojoval  Petr Stalmach, 2. místo Pavel Adamec  a ob? 1. místa (mezi d?v?aty i chlapci) obsadily naše d?ti – Hana Kone?ná a Ond?ej Štefko, kte?í si odvezli nevšední  ceny – jízdní kola z limitované edice!

Pod?kování pat?í i paní u?itelce Mgr. Zuzan? Šnajdrové, která áky na sout? p?ipravovala.

Všem gratulujeme a doufáme, e naši školu budou stejn? úsp?šn? reprezentovat i p?íští rok.


]]>
Út, 26 Če 2018 16:49:43 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/944-vystava-ctenarskych-deniku http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/944-vystava-ctenarskych-deniku Stalo se ji tradicí, e na konci školního roku si áci naší školy mohli prohlédnout nejkrásn?jší ?tená?ské deníky ák? 2. stupn?. Výstava se konala v týdnu od 4.- 8. ?ervna 2018 ve speciáln? upravené t?íd?. Na základ? hlasování zvít?zil ?tená?ský deník Kláry Dur?okové ze t?ídy 7. A.

Vít?zce blahop?ejeme. Doufáme, e pro ostatní byla výstava inspirací pro tvorbu svých deník?.


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Petr Brablec) Po, 25 Če 2018 10:30:53 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/943-provoz-skolni-druziny-v-patek-29-cervna http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/943-provoz-skolni-druziny-v-patek-29-cervna V pátek 29.6. 2018 (vysv?d?ení) má školní druina provoz od 6:00 do 12:00 hod. Prosíme rodi?e, aby up?esnili d?tem hodinu odchodu z druiny na líste?cích.

Ob?dy se budou vydávat od 9:30 do 12:00 hod.     

D?kujeme za pochopení a p?ejeme všem hezké prázdniny!!!               


]]>
Ne, 24 Če 2018 18:01:09 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/942-sportovne-relaxacni-pobyt-v-chorvatsku-pokracuje http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/942-sportovne-relaxacni-pobyt-v-chorvatsku-pokracuje Ve dnech 15. -  24. ?ervna se áci naší školy zú?astnili sportovn? relaxa?ního pobytu na poloostrov? Istrie ve ?ty? hv?zdi?kovém kempu Bijela Uvala u m?ste?ka Pore?. Náplní zájezdu bylo nejen koupání v mo?i, ale i r?zné sportovní aktivity: házená, beach volejbal, kopaná, basketbal, stolní tenis aj. K nejoblíben?jším pat?il vodní aerobic pod vedením chorvatských instruktor?. Bydleli jsme v pln? vybavených karavanech s klimatizací a seznámili se s chorvatskou kuchyní, kterou nám místní dováeli dvakrát denn?. Zajímavosti pobytu byla také tane?ní sout?, kterou jsme ovládli a zvít?zili nad finskou skupinou. D?ti nato?ili promo video, které bude umíst?no na webových stránkách kempu.

Pobyt se náramn? vyda?il, ?ím si áci zpest?ili záv?r školního roku a spokojen? se všichni vrátili dom?.                                 


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Martin Strnadel) Pá, 22 Če 2018 07:10:53 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/48-o-sportu/941-atleticky-trojboj http://www.11zsfm.cz/info/index.php/48-o-sportu/941-atleticky-trojboj

Ve st?edu 20. ?ervna se  10 vybraných ák? 1. stupn? zú?astnilo atletických závod? konaných na stadionu TJ Slezan. Celkem sout?ilo 15 základních škol, tedy 150 d?tí. Naši áci byli úsp?šní, získali celkem  4 medaile.

  • 3 st?íbrné: Vanessa Kawecká Nelly 1. C, Olin Škola 1. B, Karolína Brázdilová 4. C
  • 1. bronzovou: Marie Bardo?ová 3. A

Všem zú?astn?ným pat?í pochvala za ú?ast a snahu - konkurence byla opravdu silná.


]]>
Pá, 22 Če 2018 06:28:21 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/939-vyberova-dejepisna-exkurze-2018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/939-vyberova-dejepisna-exkurze-2018 12. ?ervna 2018 jsme se s áky 8. a 9. t?íd op?t vydali po stopách historie. Naše putování sm??ovalo do Hrabyn? a Darkovi?ek, míst, která jsou spjata s 2. sv?tovou válkou. Nejprve jsme si prohlédli Památník 2. sv?tové války. Expozice Doba zmaru a nad?je chronologicky p?ipomíná vále?né d?jiny 2. sv. války a zárove? p?ibliuje i civilní ivot obyvatelstva, vále?nou výrobu a kulturu. Postihuje také boje ?eskoslovenských voják? na Blízkém východ?, osudy letc? v Polsku, Francii, Velké Británii a další události.


]]>
St, 20 Če 2018 18:23:56 +0000
http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/938-sportovne-relaxacni-pobyt-v-poreci-chorvatsko http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/938-sportovne-relaxacni-pobyt-v-poreci-chorvatsko V pátek 15. ?ervna  se vydal autokar se 49 ú?astníky sm?rem k jadranskému pob?eí. Posádku tvo?ílo 29 ák? sportovních t?íd naší školy a 14 ák? ZŠ Janovice. P?íjezd do kempu Bjela Uvala byl v ranních hodinách 16. ?ervna. Následovalo ubytování a seznámení s mo?em. 
Ned?le 17.6.:
Dopolední program: 
 7:45 - ranní rozplavba
 9:00 - relax u mo?e
11:00 - skupina dívek - aqua aerobic, chlapci - mí?ové hry: basketbal a fotbal
Odpolední program - pobyt u mo?e
17:00 - aqua aerobic a zumba. 
Ve?erní program :
- turnaj ve stolním tenisu, petang, beach volejbal

]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Martin Strnadel) Út, 19 Če 2018 14:51:25 +0000